Rantaosayleiskaava-alueeseen kuuluvat seuraavat järvet: Kilpijärvi, Hautajärvi, Kalliojärvi, Toiviaisjärvi, Juurikkajärvi, Löytänänjärvi, Kangasjärvi ja Vaaksjärvi.

Alueen pieniä järviä (alle 20 ha) ja lampia ovat: Metsäjärvi, Mustalampi, Mikkelinlampi, Suolampi, Keskilampi, Poskilampi, Kalettomanlampi, Tivonlampi, Heinälampi, Karankajärvi, Aittojärvi. Lisäksi alueeseen kuuluu muutamia jokiosuuksia: Niemisjoki, Hautajoki, Kilpijoki ja Rapakkojoki.

(Kuva: Hautajärvi, Hulkinsaari. Kuva: Lentokuva Vallas Oy)

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta päätti 16.2.2016 käynnistää rantaosayleiskaavan laatimisen Kalliojärven-Hautajärven seudulle. Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 2.11.-2.12.2016.  Siinä esitetään alustava suunnittelualueen rajaus sekä kaavaprosessiin osallistumismahdollisuudet, kaavatyön kulku ja aikataulu. OAS on tämän sivun liitetiedostona.

Aikataulu

  • perusselvitykset ja luonto- ja maisemaselvityksen sekä linnustoselvityksen päivitys: kesä 2016
  • muinaisjäännösselvityksen täydennys kesä 2016
  • kyselyt intressiryhmille: 2017
  • tavoitteet ja mitoitusperusteet: 2017
  • luonnosvaihe: kevät 2018
  • ehdotusvaihe: syksy 2018
  • hyväksyminen: 2018

Perusselvitykset

Alueella on tehty v. 2008 luonto- ja maisemaselvitys ja linnustoselvitys sekä muinaisjäännösselvitys ja niitä on päivitetty v. 2016.

Luonto- ja maisemaselvityksessä kerrotaan perustietoa alueen luonnonympäristöstä, määritellään luonnonarvoiltaan ja maisemaltaan merkittävät kohteet ja alueet sekä annetaan suosituksia näiden kohteiden tulevasta maankäytöstä kaavoitusta varten. Linnustoselvitys osoittaa linnustoltaan arvokkaimmat alueet ja kohteet, jotka pitäisi ottaa huomioon tulevassa kaavoituksessa.

Muinaisjäännösinventoinnissa on paikannettu esihistorialliset muinaisjäännökset, jotka tulee ottaa huomioon kaavaa laadittaessa ja maankäyttöä suunniteltaessa. Lisäksi on paikannettu historiallisen ajan kohteita.

Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennuskohteet on inventoitu v. 1991 ja ne on tarkistettu kesällä 2017.

Kysely

Kesä-elokuussa 2017 järjestettiin kysely osallisten toiveista ja mielipiteistä oman tilan ja lähialueen tulevasta käytöstä. Kysely tehtiin internetkyselynä.

Luonnosvaihe

Rantaosayleiskaavaluonnos pidettiin nähtävänä 23.5.-22.6.2018 ja sitä esiteltiin osallisille kaupungintalon valtuustosalissa 29.5.2018. Kaavaluonnoksesta annettiin 8 lausuntoa ja esitettiin 16 mielipidettä ja muutosesitystä.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta valmisteltu kaavaehdotus pidettiin nähtävänä 19.9.-19.10.2018.  

Kaavaehdotuksesta annettiin 5 lausuntoa ja esitettiin 6 muistutusta. Lausunnoista ja muistutuksista on valmisteltu vastineet.

Hyväksyminen

Rantaosayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.12.2018. Hyväksymispäätös on nähtävänä 23.1.2019 saakka kaupungintalolla.

Kaavan hyväksymisaineisto on tämän sivun liitetiedostoina.

Lisätiedot

Timo Leskinen

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
040 508 9680

Ville Kamaja

maanmittausinsinööri
040 741492
ville.kamaja(at)kiuruvesi.fi
Liitetiedostot
Nimi Lisätty
Kaavakartta 1 Kalliojärvi royk.pdf (8,22 MB) 3.12.2018 8:41
Kaavakartta 2 Kalliojärvi royk.pdf (10,66 MB) 3.12.2018 8:41
Kaavakartta 3 Kalliojärvi royk.pdf (8,96 MB) 3.12.2018 8:41
Selostus Kalliojarvi royk.pdf (5,06 MB) 3.12.2018 8:42
Liite 1 OAS.pdf (697,1 kB) 11.9.2018 15:10
Liite 2 Muinaisjäännösinventointi.pdf (7,26 MB) 3.12.2018 8:45
Liite 3 Luonto- ja maisemaselvitys.pdf (2,39 MB) 3.12.2018 8:44
Luontoselvityksen liitekartat 1.pdf (2,5 MB) 3.12.2018 8:47
Luontoselvityksen liitekartat 2.pdf (3,14 MB) 3.12.2018 8:47
Luontoselvityksen liitekartat 3.pdf (1,58 MB) 3.12.2018 8:47
Liite 4 Linnustoselvitys.pdf (2,69 MB) 3.12.2018 8:44
Liite 5 Rantojen mitoitusaluejako.pdf (4,19 MB) 16.5.2018 9:02
Liite 6 Mitoitustaulukko.pdf (825,4 kB) 11.9.2018 15:10
Liite 7 Kalliojärven_sedimentti.pdf (2,87 MB) 16.5.2018 9:02
Vastine_luonnos.pdf (2,25 MB) 11.9.2018 15:11
Vastine_ehdotus.pdf (379 kB) 3.12.2018 8:46