Siirry sisältöön

Rantaosayleiskaava-alueeseen kuuluvat seuraavat järvet: Kilpijärvi, Hautajärvi, Kalliojärvi, Toiviaisjärvi, Juurikkajärvi, Löytänänjärvi, Kangasjärvi ja Vaaksjärvi.

Alueen pieniä järviä (alle 20 ha) ja lampia ovat: Metsäjärvi, Mustalampi, Mikkelinlampi, Suolampi, Keskilampi, Poskilampi, Kalettomanlampi, Tivonlampi, Heinälampi, Karankajärvi, Aittojärvi. Lisäksi alueeseen kuuluu muutamia jokiosuuksia: Niemisjoki, Hautajoki, Kilpijoki ja Rapakkojoki.

(Kuva: Hautajärvi, Hulkinsaari. Kuva: Lentokuva Vallas Oy)

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta päätti 16.2.2016 käynnistää rantaosayleiskaavan laatimisen Kalliojärven-Hautajärven seudulle. Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 2.11.-2.12.2016.  Siinä esitetään alustava suunnittelualueen rajaus sekä kaavaprosessiin osallistumismahdollisuudet, kaavatyön kulku ja aikataulu. OAS on tämän sivun liitetiedostona.

Aikataulu

  • perusselvitykset ja luonto- ja maisemaselvityksen sekä linnustoselvityksen päivitys: kesä 2016
  • muinaisjäännösselvityksen täydennys kesä 2016
  • kyselyt intressiryhmille: 2017
  • tavoitteet ja mitoitusperusteet: 2017
  • luonnosvaihe: kevät 2018
  • ehdotusvaihe: syksy 2018
  • hyväksyminen: 2018

Perusselvitykset

Alueella on tehty v. 2008 luonto- ja maisemaselvitys ja linnustoselvitys sekä muinaisjäännösselvitys ja niitä on päivitetty v. 2016.

Luonto- ja maisemaselvityksessä kerrotaan perustietoa alueen luonnonympäristöstä, määritellään luonnonarvoiltaan ja maisemaltaan merkittävät kohteet ja alueet sekä annetaan suosituksia näiden kohteiden tulevasta maankäytöstä kaavoitusta varten. Linnustoselvitys osoittaa linnustoltaan arvokkaimmat alueet ja kohteet, jotka pitäisi ottaa huomioon tulevassa kaavoituksessa.

Muinaisjäännösinventoinnissa on paikannettu esihistorialliset muinaisjäännökset, jotka tulee ottaa huomioon kaavaa laadittaessa ja maankäyttöä suunniteltaessa. Lisäksi on paikannettu historiallisen ajan kohteita.

Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennuskohteet on inventoitu v. 1991 ja ne on tarkistettu kesällä 2017.

Kysely

Kesä-elokuussa 2017 järjestettiin kysely osallisten toiveista ja mielipiteistä oman tilan ja lähialueen tulevasta käytöstä. Kysely tehtiin internetkyselynä.

Luonnosvaihe

Rantaosayleiskaavaluonnos pidettiin nähtävänä 23.5.-22.6.2018 ja sitä esiteltiin osallisille kaupungintalon valtuustosalissa 29.5.2018.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus pidettiin nähtävänä 19.9.-19.10.2018.   

Hyväksyminen

Rantaosayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.12.2018.

Osittainen voimaantulo

Kaupunginvaltuuston 12.12.2018 tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus on 25.2.2019 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla kaavan tulemaan osittain voimaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymästä kaavasta jäävät tulematta voimaan muutoksenhaun kohteena olevat Kalliojärven luo- alueet sekä Kalettomanmäen luo- alue.

Kalliojärvi- Toiviaisjärvi- Hautajärven seudun rantaosayleiskaava on tullut kaupunginhallituksen määrämällä tavalla osin voimaan 13.3.2019.

Tämän sivun liitetiedostoina on kaupunginvaltuuston hyväksymä kaava.

Voimaantulo

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt 13.3.2020 hylätä valituksen, joka koski kaupunginvaltuuston Kalliojärvi-Toiviaisjärvi-Hautajärven seudun rantaosayleiskaavan hyväksymispäätöstä 12.12.2018 § 50. Näin ollen Kalliojärvi-Toiviaisjärvi-Hautajärven seudun rantaosayleiskaava on saanut lainvoiman. Kaava tulee kaikilta osin voimaan 19.1.2022 kaupunginhallituksen määräämällä tavalla.

Lisätiedot

Timo Leskinen

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
040 508 9680

Risto Luttinen

maanmittausinsinööri
040 741492
risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi
Liitetiedostot
Nimi Lisätty
Kaavakartta 1 Kalliojärvi royk.pdf (8,22 MB) 3.12.2018 8.41
Kaavakartta 2 Kalliojärvi royk.pdf (10,66 MB) 3.12.2018 8.41
Kaavakartta 3 Kalliojärvi royk.pdf (8,96 MB) 3.12.2018 8.41
Selostus Kalliojarvi royk.pdf (5,06 MB) 3.12.2018 8.42
Liite 1 OAS.pdf (697,1 kB) 11.9.2018 15.10
Liite 2 Muinaisjäännösinventointi.pdf (7,26 MB) 3.12.2018 8.45
Liite 3 Luonto- ja maisemaselvitys.pdf (2,39 MB) 3.12.2018 8.44
Luontoselvityksen liitekartat 1.pdf (2,5 MB) 3.12.2018 8.47
Luontoselvityksen liitekartat 2.pdf (3,14 MB) 3.12.2018 8.47
Luontoselvityksen liitekartat 3.pdf (1,58 MB) 3.12.2018 8.47
Liite 4 Linnustoselvitys.pdf (2,69 MB) 3.12.2018 8.44
Liite 5 Rantojen mitoitusaluejako.pdf (4,19 MB) 16.5.2018 9.02
Liite 6 Mitoitustaulukko.pdf (825,4 kB) 11.9.2018 15.10
Liite 7 Kalliojärven_sedimentti.pdf (2,87 MB) 16.5.2018 9.02
Vastine_luonnos.pdf (2,25 MB) 11.9.2018 15.11
Vastine_ehdotus.pdf (379 kB) 3.12.2018 8.46