Siirry sisältöön
Pienten lasten hoidon tuki
Vaihtoehtona kunnan järjestämille päivähoitopalveluille vanhemmat voivat valita muun hoitotavan ja hakea KELA:sta joko lasten kotihoidon tukea , jos perheessä on alle kolmevuotias lapsi tai yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityinen päivähoidon tuottaja.

Perhe ei voi saada samanaikaisesti sekä kotihoidon tukea että yksityisen hoidon tukea. Jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, tästä lapsesta perhe ei voi saada lasten kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea. Lisää tietoa pienten lasten hoidon tuesta voi hakea KELAn sivuilta
Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että alle kouluikäinen lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen sijasta. Yksityistä varhaiskasvatusta voi tuottaa yksityinen päiväkoti, perhepäivähoitaja tai hoitaja, jonka perhe palkkaa kotiinsa lapsen hoitajaksi. Tukea voi saada sen vuoden heinäkuun loppuun asti, jolloin lapsi siirtyy perusopetukseen.

Tuki maksetaan suoraan hoidon tuottajalle. Tuen suuruus ja maksuperusteet löytyvät Kansaneläkelaitoksen sivuilta. Tuki on veronalaista tuloa. Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta sekä tulosidonnaisesta hoitolisästä. Lakisääteisen tuen lisäksi Kiuruvesi maksaa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää. 

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 192,28 e/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. 

Yksityisen hoidon tuen hakeminen

Tukea haetaan Kelasta, joka hoitaa myös tuen maksamisen. Tukea saavan perheen tulee ilmoittaa Kelaan lapsen hoitomuutoksista sekä muista tukeen vaikuttavista muutoksista (esim. hoitajan tai asuinkunnan muutos). Yksityisen hoidon tuki on vanhempien saama sosiaalietuus. Liikaa maksettu yksityisen hoidon tuki peritään takaisin vanhemmilta, vaikka tuki maksetaan suoraan hoidon tuottajalle. Hakemus yksityisen hoidon tuen lakisääteisestä osuudesta on tehtävä Kelalle, josta saa tarkempia ohjeita ja lomakkeet tuen hakemiseen. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät ositteesta www.kela.fi

Kelalle menevä selvitys lasten hoidon tuottajasta on käytettävä Kiuruveden kaupungin varhaiskasvatuksen johtajalla hyväksymismerkinnän vuoksi. Yksityisen hoitajan on esitettävä rikosrekisteriote päivähoitotoimistoon, jos hän ei ole sitä aiemmin esittänyt (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Yksityisen hoitajan on myös tehtävä ilmoitus opetuslautakunnalle toiminnastaan (Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973 § 28 Yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään ilmoituksen asianomaiselle lautakunnalle viimeistään kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta).

Yksityistä hoitajaa velvoittaa varhaiskasvatusasetuksen § 2 hoitoryhmän koosta. Perhepäivähoidossa voi hoitaja samanaikaisesti hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta, perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien sekä näiden lisäksi yhtä osapäivähoitoa saavaa esiopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta. Mikäli em. ehdot eivät täyty, yksityisen hoidon tukea ei voida myöntää.

Hoitaja lapsen kotona

Perhe ja hoitaja tekevät työsopimuksen, jos perhe palkkaa lapselleen hoitajan kotiinsa. Hoitaja ei voi olla saman kotitalouden jäsen. Perhe on työnantaja velvoitteineen ja oikeuksineen. Hoitaja on työntekijä velvoitteineen ja oikeuksineen. Hoitajan tulee esittää perheelle rikosrekisteriote, mikä ei saa olla kolme kuukautta vanhempi. Kunnan hyväksyntä tarvitaan, että tuki voidaan maksaa hoitajalle. Hyväksymismerkinnän saamiseksi voi tehdä ajanvarauksen puhelimitse Eeva Peltolalle.
 

Yksityiset varhaiskasvatuspaikat

Varhaiskasvatuslain mukaan yksityisen päiväkodin, ryhmäperhepäiväkodin tai perhepäivähoitajan pitää tehdä ilmoitus toiminnastaan yksityistä varhaiskasvatusta valvovalle viranomaiselle. Vanhemmat tekevät sopimuksen lapsen hoidosta yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoitajan kanssa.

Kotitalous työnantajana - opas 2007
Kela: Tietoa työnantajille
Oikeusrekisterikeskus(www.oikeus.fi)
Verohallinto

Yhteystiedot

Susanna Rytkönen

varhaiskasvatuksen johtaja
040 705 9586
susanna.rytkonen(at)kiuruvesi.fi