Siirry sisältöön
Jos oppilas tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on hänelle annettava tehostettua tukea. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä.

Tehostettu tuki luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Tärkeää on, että oppilas saa tukea heti tuen tarpeen ilmetessä laadultaan ja määrältään yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti.

Tehostetun tuen tavoitteena on huolehtia oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessaan ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tukea oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä.

Tehostetun tuen järjestäminen


Tehostetun tuen antaminen perustuu pedagogiseen arvioon, jonka tekee lasta opettava opettaja/opettajat kirjallisesti oppilastietokanta Wilmaan. Tarvittaessa, etenkin jos on kyse oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä ongelmista, arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita, kuten koulukuraattoria tai koulupsykologia. Tällöin voidaan yhteistyötä tehdä myös sosiaalitoimen kanssa. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Pedagoginen arvio käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä, joka tekee ratkaisun tehostetun tuen aloittamisesta, kestosta ja päättämisestä.

Tehostetun tuen toimeenpanemiseksi oppilaalle tehdään kirjallinen oppimissuunnitelma, jonka laatii lasta opettava opettaja/opettajat yhteistyössä oppilaan, tämän huoltajan ja tarvittaessa erityisopettajan kanssa. Oppimissuunnitelma kirjataan Kiuruveden kaupungin viralliseen oppilastietokantaan Wilmaan. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia, oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan oppilaan tuen tarvetta.

Tehostetun tuen toimintatavat


Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta. Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei voida yksilöllistää. Sen sijaan osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja joustavien opetusryhmien käytön sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Tehostetun tuen käytännön ratkaisuja ovat:

 • oppimissuunnitelmaan kirjattu tuki
 • eriyttäminen
 • tukiopetus
 • erityisopettajan konsultaatio, koulunkäyntisopimukset
 • osa-aikainen erityisopetus
 • joustavat ryhmäjaot, samanaikaisopetus
 • avustajien tuki
 • oppilashuollon tuki, kuraattori- ja psykologipalvelut
 • sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyö
 • kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • henkilökohtainen oppilaanohjaus

Yhteistyö tehostetun tuen aikana


Tehostetun tuen vaiheessa yhteistyön merkitys eri toimijoiden välillä korostuu. Tarvitaan avointa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Koulun ja opettajien tulee olla aloitteellisia ja aktiivisia yhteistyön aikaansaamiseksi.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tehostetun tuen vaiheessa tiivistä. Opettajan yhteydenpito ja tiedottaminen koulunkäynnin kokonaistilanteesta on erittäin tärkeää yhteisen näkemyksen löytämiseksi. Oleellista on, että oppilas itse ottaa vastuuta tekemisistään. Tähän hän tarvitsee kodin ja huoltajan tukea. Viime kädessä huoltaja on vastuussa oppilaan oppivelvollisuuden suorittamisesta.

Yhteistyö ammatillisen asiantuntijaorganisaation kanssa tiivistyy tehostetun tuen vaiheessa. Tärkeää on oppilaantuntemus ja oppilaan tuen tarpeita koskeva tieto. Lasta opettavien opettajien tulee toimia yhteistyössä. Omia havaintoja ja kokemuksia jakamalla voidaan lisätä ymmärrystä siitä, miten lasta tulisi tukea. Yhteistyöhön, ennen kaikkea konsultaatioon tarvitaan myös erityisopettajaa. Oppilashuoltotyöryhmän, oppilaanohjaajan, koulukuraattorin, koulupsykologin, kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin tarve ja mahdollisuus tukea lasta tulee selvittää. Yhteistyö voidaan tehdä etsivän nuorisotyö kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös lastensuojelun kanssa.