Siirry sisältöön

Ilmoita väärin­käy­töksestä

Kerro kaupungin toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä

Kiuruveden kaupungilla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta kunnassa työ- tai virkasuhteessa työskentelevät henkilöt sekä harjoittelijat, oppisopimusopiskelijat tai vastaavat sekä kunnan entiset työntekijät voivat tehdä ilmoituksen epäilemästään väärinkäytöksestä.

Kuntalaiset ja kunnan luottamushenkilöt eivät voi ilmoittaa kunnan sisäisen ilmoituskanavan kautta, mutta he voivat tehdä ilmoituksen oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan kirjallisesti tai suullisesti: https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan

Lisätiedot ilmoittajansuojelulaista Finlex.fi-sivustolla: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171

Lue tämän sivun ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.


Mitä väärin­käytös tarkoittaa?

Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

 

Ilmoituksen tekeminen ja käsittely

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus tehdään sivun lopusta löytyvän linkin kautta. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia.

Kanavassa voit ilmoittaa ilmoittajasuojalain soveltamisalaan kuuluvan lainsäädännön rikkomuksista, joita ovat:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteily- ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeet, rehut ja eläimet
 • kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyys ja henkilötiedot sekä verkko- ja tietojärjestelmät.

Ilmoittajansuojalain 2 §:n 3 momentissa mainituista muista aiheista (EU:n varainhoito, avustukset, valtiontuet, kilpailusäännöt, verotus) voit ilmoittaa esimerkiksi finanssipalvelujen tai julkisten hankintojen kategorioissa.

Muusta kuin lain soveltamisalan piiriin kuuluvasta epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä voi kannella esimerkiksi
- eduskunnan oikeusasiamiehelle: https://www.oikeusasiamies.fi/kantelu-oikeusasiamiehelle
- aluehallintovirastoon: https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/valvonta-ja-kantelut

Tietosuojavaltuutetulle voi ilmoittaa, jos epäilee, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

 

Ilmoituksen käsittely

Ilmoituksen käsittelystä on erillinen ohjeistus. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Ilmoituksen voi jättää käsittelemättä, mikäli

 • ilmoitus ei kuulu tässä ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin
 • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
 • ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista
 • asia on jo ratkaistu
 • ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan. 

Asiakas­pa­laut­teelle oma lomake

Huomioithan, että asiakaspalautteet eivät kuulu tähän kanavaan. Voit jättää asiakaspalautteen Kiuruveden kaupungin palautelomakkeella: www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Asiointi--yhteystiedot/Palaute

Siirry tekemään ilmoitus väärinkäytöksestä: https://app.easywhistle.com/report/kiuruvesi/

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.