Siirry sisältöön
Kouluverkkolaskelmat julkaistu
Kouluverkko oppilasennusteen mukaan -laskelmat on julkaistu 29.10.2020. Voit tutustua laskelmiin tästä linkistä.
Laskelmat on julkaistu myös muun materiaalin ohessa Kouluverkon rakennemuutos -sivulla, johon kannattaa tutustua.

Kaupunki järjestää laskelmien esittelytilaisuuden kuntalaisille ja valtuutetuille.

aika: keskiviikko 4.11.2020 klo 18.00 alkaen
paikka: Kulttuuritalo, Kiurusali

Tilaisuus myös striimataan ja tallennetaan.

Talouden tasapainottamisen taustat

Kiuruveden kaupungin tilinpäätökset 2010-luvulla ovat vuotta 2017 lukuun ottamatta jääneet alijäämäisiksi tai nollatasolle. 
Vuoden 2018 tilinpäätös kulutti kaupungin käytössä olleet ylijäämät ja tilinpäätös jäi noin 140.000 € alijäämäiseksi.  Vuosi 2019 oli jälleen alijäämäinen, 3,2 miljoonaa euroa. Näin ollen kumulatiivisen alijäämän suuruus oli noin 3.4 miljoonaa euroa. 
 
 

Aikajana

Miten prosessi eteni?

Aikajanalta näet miten talouden tasapainottamisprosessi on edennyt.
Tarkastele aikajanaa

Mitä laki sanoo alijäämästä?


Kuntalain mukaan "taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien". Kunta on velvollinen laatimaan taloussuunnitelman, jossa yksilöidään ne toimenpiteet, joilla alijäämä katetaan. 

Mitä jos alijäämää ei saada katettua?


Jos alijäämää ei kateta säädetyssä ajassa, käynnistetään arviointimenettely. Arviointimenettelyssä kunta ja valtio yhdessä selvittävät kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lain edellyttämät palvelut. Laki myös velvoittaa kuntaa ryhtymään toimenpiteisiin näiden palveluiden edellytysten turvaamiseksi.

Selvitystä varten perustetaan arviointiryhmä, jossa on kolme jäsentä: yksi jäsen edustaa kuntaa, toinen edustaa Valtiovarainministeriötä ja kolmas jäsen on puoluteeton puheenjohtaja, jonka Valtiovarainministeriö nimeää.

Arviointiryhmä tekee ehdotuksen siitä mitä toimenpiteitä lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi tarvitaan. Valtuusto käsittelee ehdotuksen ja antaa päätöksensä tiedoksi Valtiovarainministeriölle.

Valtiovarainministeriö tutustuu arviointiryhmän toimenpide-ehdotukseen ja valtuuston päätökseen. Sen jälkeen ministeriö tekee ratkaisun "erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi".

Erityinen selvitys kuntajaon muuttamiseksi


Valtiovarainministeriön aloitteesta voidaan määrätä erityinen kuntajakoselvitys, mikä käytännössä tarkoittaa selvitystä kuntaliitoksesta. Kuntajakoselvitystä varten ministeriö määrää yhden tai useamman kuntajakoselvittäjän.

Jos kuntajakoselvittäjä katsoo kuntaliitoksen tarpeelliseksi, hän tekee ehdotuksen yhdistymisestä ja yhdistymissopumuksesta liittyvän ja vastaanottavan kunnan valtuustoille. Jos valtuustot hyväksyvät kuntajakoselvittäjän ehdotuksen, ne vuorostaan tekevät ehdotuksen kuntaliitoksesta Valtiovarainministeriölle.

Kuntien yhdistymisestä päättää Valtioneuvosto.  Vaikka kuntien valtuustot vastustaisivat ehdostusta kuntaliitoksesta, voi Valtioneuvosto kuntajakoselvittäjän esityksestä päättää kuntaliitoksesta , mikäli se katsoo ettei kunnan lakisääteisiä palveluita pystytä muutoin turvaamaan (pakkoliitos).

Jos Kiuruvesi ei pysty kattamaan alijäämää, kaupunki joutuu selvitysmenettelyyn. Jos tehokkaita keinoja talouden tasapainottamiseen ei löydy, mahdollisena seurauksena voi olla kuntaliitos.

Miten alijäämä on syntynyt?


Merkittävimmät syyt vuoden 2019 alijäämän syntymiselle olivat sote-menojen ylitys noin 2 miljoonalla eurolla  sekä tuloverorekisterin muutoksesta aiheutuneet verokertymän poikkeamat.

Väestörakenteen vaikutus kulurakenteeseen

Väestöennusteen mukaan Kiuruveden väestökehitys on ollut ja tulee olemaan aleneva. Syntyvyyden laskun seurauksena lasten ja nuorten lukumäärä tulee vähenemään ja yli 60-vuotiaiden osuus väestöstä tulee kasvamaan. 

Kiuruveden kaupungin sairastavuuskerroin ja tarvekerroin ovat jo tällä hetkellä maan keskiarvoa korkeampi. Väestön ikääntymisen seurauksena sote-palveluiden tarve tulee kasvamaan entisestään. 

Talouden tasapainotustyöryhmän toimenpide-esitykset

Talouden tasapainotusryhmä ja asiantuntijana toiminut FCG-Perlacon laativat loppuraportin, jossa esitettiin toimenpide-ehdotuksen talouden tasapainottamiseksi. Toimenpiteet muodostavat kaksi kokonaisuutta:

  • Sopeuttamistoimenpiteet vuosille 2021-2023
  • Kouluverkon rakennemuutos vuonna 2025

Sopeuttamistoimenpiteet hyväksyttiin valtuustossa 28.9.2020.
Kouluverkon rakennemuutos käsitellään valtuustossa marraskuussa 2020.