Kulttuuri- ja nuorisotoimen kohdeavustusten hakeminen

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kiuruveden kaupungin asukkaisiin. Avustusta ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat ne muille yhdistyksille tai yksityisille. Avustustarvetta harkittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon, sekä kaupungin edellisen vuosina myöntämien käyttötarkoitusten toteutumiseen ja toiminnan tehokkuuteen. Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.


Avustusten hakeminen

Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia voidaan myöntää kiuruvetisille kulttuuri- ja nuorisojärjestöille tai järjestöille, joiden katsotaan olevan lähellä kulttuuritoimen toiminta-aluetta. Avustus voi olla luonteeltaan joko kohde- tai toiminta-avustus. Avustuksia ei voida myöntää yritystoimintaan tai seurakunnille.

Avustuksia voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemus on laadittava tarkoitusta varten hyväksytyllä lomakkeella, johon on liitettävä hakemuslomakkeessa mainitut asiakirjat. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Myöntämispäätökseen vaikuttaa hakijan toiminnan merkitys kulttuurin kannalta:
-toiminnan tarkoitus, laatu, laajuus ja näkyvyys
-toiminnan ajankohtaisuus sekä uudistava vaikutus
-avustuksen suunniteltu käyttötapa ja hakemuksen perusteellisuus
-hakijan omatoimisuus
-hakijan taloudellinen asema ja avustuksen saamisen tarve
-hakijan saamat muut avustukset.

Kohde- tai toiminta-avustusta hakiessa hakemukseen tulee liittää (yhdistykset):
-edellisen vuoden toimintakertomus
-edellisen vuoden tilinpäätös  
-edellisen vuoden tilintarkastuskertomus
-kyseisen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.

Avustuspäätökset tekevät kulttuurisihteeri ja nuorisosihteeri viranhaltijapäätöksillä, jotka tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnalle. Avustukset ovat nostettavissa kuitteja vastaan ilmoitettuun päivämäärään mennessä ja vastuu avustuksen nostamisesta on hakijalla. Kuitiksi ei käy lasku, vaan tarvitaan tosite maksusta.Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia voidaan myöntää kiuruvetisille kulttuuri- ja nuorisojärjestöille tai järjestöille, joiden katsotaan olevan lähellä kulttuuritoimen toiminta-aluetta. Avustuksia voidaan myöntää myös yksityishenkilöille. Avustus voi olla luonteeltaan joko kohde- tai toiminta-avustus. Avustuksia ei voida myöntää yritystoimintaan tai seurakunnille.

Avustuksia voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemus on laadittava tarkoitusta varten hyväksytyllä lomakkeella, johon on liitettävä hakemuslomakkeessa mainitut asiakirjat. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuspäätökset tekevät kulttuurisihteeri ja nuorisosihteeri viranhaltijapäätöksillä, jotka tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnalle. Avustukset ovat nostettavissa kuitteja vastaan ilmoitettuun päivämäärään mennessä ja vastuu avustuksen nostamisesta on hakijalla. Kuitiksi ei käy lasku, vaan tarvitaan tosite maksusta.

Lomakkeet

Kulttuuri- ja nuorisotoimen avustushakemus (doc)

Avustukset julistetaan haettavaksi Kiuruvesi-lehdessä ja kaupungin kotisivuilla.

Lisää tietoa
Lataa lomake

kulttuuri- ja nuorisotoimen avustushakemus (pdf)

Kulttuuri- ja nuorisotoimen avustuksia haetaan samalla hakemuslomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920728