Siirry sisältöön

Jätevesien käsittely taajamassa 

Viemäriverkosto kattaa keskustaajaman asemakaava-alueen sekä Rantakylän ja osia Vehkatie-Pukkikankaan, Hingunniemen ja Hyvölänniemen alueista. Viemäröinnistä ja jäteveden käsittelystä vastaa kaupungin vesihuoltolaitos.

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen ja taksat


Jätevesien käsittely haja-asutusalueella 

Vaatimukset haja-alueen jätevesien käsittelystä ovat tulleet voimaan 1.1.2004 ja niitä muutettiin 15.3.2011 ja 3.4.2017  annetuilla uusilla asetuksilla. Asetuksella tehostetaan jätevesien käsittelyä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetus koskee niitä kiinteistöjä, joita ei ole liitetty tai tulevaisuudessakaan ei voida liittää vesihuoltolaitoksen viemäröintijärjestelmään.

Asetus koskee muun muassa:

  • vakituisesti asuttuja kiinteistöjä
  • loma-asuntoja (ei kuitenkaan koske kiinteistöjä, joilla on vain kantovesi ja kuivakäymälä)
  • karjatiloja, joilla syntyy maitohuonejätevesiä
  • kodin yhteydessä olevaa yritystoimintaa, johon ei erikseen tarvita ympäristölupaa
  • maaseutuelinkeinoyrityksiä

 

Milloin jäteveden käsittelyn on vastattava uusia vaatimuksia:

  • 1.1.2004 jälkeen rakennetuissa uusissa kiinteistöissä sekä uusissa rakennettavissa kiinteistöissä alusta pitäen
  • Pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (= enintään 100 m vesistöstä) jätevesien käsittelyjärjestelmät on nykyaikaistettava 31.10.2019 mennessä
  • kun kiinteistöllä tehdään uudisrakentamiseen verrattavia korjaus- tai muutostöitä tai laajennuksia, joissa vedenkäyttö lisääntyy, on myös jätevesien käsittely saatettava vastaamaan asetuksen vaatimuksia

 

Uuden asetuksen mukaan

  • jäteveden käsittelyn pitää puhdistaa jäteveden orgaanisesta aineesta vähintään 80 %, kokonaisfosforista vähintään 70 % ja kokonaistypestä vähintään 30 % verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen
  • rakennusjärjestyksessä ja ympäristönsuojelumääräyksissä määrätyillä kunnan erityisalueilla jäteveden käsittelyn pitää puhdistaa jäteveden orgaanisesta aineesta vähintään 90 %, kokonaisfosforista vähintään 85 % ja kokonaistypestä vähintään 40 %. 

Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat ilman hakemusta sellaiset kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Ikävaatimus koskee kiinteistön kaikkia asukkaita. Vapautuksen voi saada myös ympäristönsuojelulaissa määritellyillä ns. sosiaalisilla perusteilla. Tällöin vapautusta haetaan Ylä-Savon SOTE:lta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Jätevedet on kuitenkin aina puhdistettava siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Uudet kiinteistöt

Uudisrakentamisessa asetuksen mukainen jätevesien käsittelysuunnitelma on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Suunnitelma käsitellään luvan myöntämisen yhteydessä. Loppukatselmuksessa varmistetaan, että järjestelmä on rakennettu suunnitelmien mukaisesti ja että rakennuksen omistajalla on käytössään järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Vanhat kiinteistöt

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä sekä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvityksessä on esitettävä kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta sekä perusteltu arvio jätevesien aiheuttamasta ympäristökuormituksesta ja asetuksen mukaisten käsittelyvaatimusten täyttymisestä. Selvitykseen liitetään asemapiirros, josta ilmenee järjestelmän sijainti ja jätevesien purkupaikat. Selvitykseen on lisäksi liitettävä jätevesijärjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Kiinteistön omistaja voi saada myös valtion vesihuoltoavustusta kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon, oman vedenhankinnan järjestämiseen tai jätevesien poisjohtamista ja käsittelyä varten. Avustus voi olla enintään 30% ja sen myöntää Pohjois-Savon ympäristökeskus.

 

Lisätietoja jätevesien käsittelystä 

Ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus  p. 040 568 2619 (veera.kajanus(at)ylasavonsote.fi)
Rakennustarkastaja Tuomo Halme p. 040 707 7681 (tuomo.halme(at)kiuruvesi.fi)

Ylä-Savon SOTE: Haja-asutuksen jätevedet


Linkkejä 

Hajajätevesiasetus