Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 23.11.2021 § 77, että tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatiminen Lapinsalon alueelle käynnistetään Megatuuli Oy:n kaavoitusaloitteen mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Samaisessa kokouksessa tekninen lautakunta päätti § 75 hyväksyä sopimuksen kaavoituksen aloittamisesta ja yhteistyöstä Megatuuli Oy:n kanssa koskien Lapinsalon tuulivoimaosayleiskaavahanketta.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisesti omina menettelyinään. Pohjois-Savon ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.

 

Aikataulu

Hankkeen yleissuunnittelua sekä alueen kaavoitusta tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Kaavoitus jatkuu ja tarkentuu arviointimenettelyn jälkeen muun muassa ympäristöselvitysten tulosten perusteella. 

Lapinsalon tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä hanketta koskeva YVA-ohjelma asetetaan nähtäville kesäkuussa 2023. Tavoiteaikataulun mukaan Lapinsalon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos sekä YVA-selostus asetetaan nähtäville keväällä 2024. Osayleiskaavaehdotus valmistellaan kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja YVA-yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman perustellun päätelmän pohjalta loppuvuodesta 2024. Tavoitteena on, että osayleiskaavan hyväksymiskäsittely olisi Kiuruveden kaupunginvaltuuston käsittelyssä alkuvuodesta 2025.

 

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tekninen lautakunta on 25.4.2023 § 24 hyväksynyt Lapinsalon osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättänyt asettaa sen nähtäville. Osayleiskaavan vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävillä 1.6.-3.7.2023 kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa ja kaupungin internetsivuilla.

Megatuuli Oy liittyi helmikuussa 2022 osaksi Enersense -konsernia ja vaihtoi nimensä liitoksen myötä Enersense Wind Oy:ksi maaliskuussa 2023. Enersense Wind Oy suunnittelee enimmillään 48 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa Lapinsalon alueelle Kiuruveden pohjoisosaan. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on enintään 336–480 MW.

Suunnittelualue (noin 8690 ha) sijaitsee Näläntöjärven itäpuolella noin 15 kilometriä Kiuruveden keskustasta pohjoiseen rajautuen Pyhännän ja Vieremän kuntien rajoihin. Suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä eikä alueella sijaitse asuin- tai lomarakennuksia. Alueella on metsästysmaja ja kaksi turvetuotantoaluetta sekä muutama pienialainen peltoalue. Alueen läpi kulkee moottorikelkkareitti. Alueen ympäristössä on maaseutuasutusta ja loma-asutusta. Etäisyys suunnitelluista voimaloista lähimpiin asuinrakennuksiin on vähintään 1,5 kilometriä. Lähimmät tiiviimmän kyläasutuksen alueet sijaitsevat tuulivoimahankkeen itäpuolella (Lapinsalo) ja pohjoispuolella (Pyhännän Ahonkylä) noin 2,5 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta voimalasta.

Sähkönsiirto voimaloilta hankkeen sähköasemalle pyritään toteuttamaan maakaapelein, jotka sijoitetaan pääsääntöisesti teiden yhteyteen. Sähkönsiirto kantaverkkoon suunnitellaan yhteistyössä lähimpien tuulivoimahankkeiden (Pyhännän Konnunsuo ja Pilpankangas) ja Fingridin kanssa ja sähkönsiirrosta laaditaan erillinen voimajohto-YVA. Alustavan suunnitelman mukaan hanke liitetään uudella sähköasemalla Murtoperä-Vuolijoki 400 kV-johtoon, jota Fingrid on suunnitellut Lapinsalon alueen läpi kulkevan Elenian Vuolijoki-Ruotanen 110 kV-johdon rinnalle. Alustavina vaihtoehtoina Lapinsalon hankkeen liittymispisteeksi on tarkasteltu noin 6-9 kilometriä koilliseen Ruuvalanperän suunnalle (Kiuruvesi/Vieremä) sijoittuvaa uutta sähköasemaa ja noin 15-25 km lounaaseen Murtoperän (Pyhäjärvi) suunnalle sijoittuvaa uutta sähköasemaa. Sähkönsiirron vaihtoehdot tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi jättää kirjallisia mielipiteitä. Viranomaistahoilta pyydetään lausunnot. Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Pl 28, 74701 Kiuruvesi tai sähköpostitse kirjaamo(at)kiuruvesi.fi 3.7.2023 mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vireilletulokuulutus löytyvät tämän sivun liitetiedostoista.

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely) ja kaavoitusta koskeva esittely- ja yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 14.6.2023 klo 17.00-19.00 (kahvitarjoilu klo 16:30 alkaen) Kiuruveden kirjasto- ja kulttuuritalon Kiurusalissa (Lähteentie 10a). Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä, osallistumislinkki julkaistaan osoitteessa www.ymparisto.fi/kiuruvesilapinsalotuulivoimaYVA.

 

Ympäristövaikutusten arviointi

Osayleiskaavoituksen rinnalla on yhtäaikaisesti meneillään Lapinsalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa 1.6.2023 hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman nähtäville.

YVA-ohjelmaa koskeva kuulutus sekä YVA-ohjelma ovat nähtävillä 1.6. – 3.7.2023 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/kiuruvesilapinsalotuulivoimaYVA

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne Pohjois-Savon ELY-keskukseen 3.7.2023 mennessä

Pohjois-Savon ELY-keskus yhteysviranomaisena antaa kuulemisen jälkeen oman lausunnon arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunto julkaistaan internetissä edellä mainituilla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

 

Lisätietoja antavat

 

Kaavoituksesta vastaava: Kiuruveden kaupunki

Kimmo Karoluoto, tekninen johtaja, 050 475 7496, kimmo.karoluoto(at)kiuruvesi.fi

Risto Luttinen, maanmittausinsinööri, 0400 741 492, risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi

Kaavakonsultti: Ramboll Finland Oy

Juha-Matti Märijärvi, yksikön päällikkö, 040 825 6260, juha-matti.marijarvi(at)ramboll.fi

YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Pohjois-Savon ELY-keskus

Maija Nykänen, ylitarkastaja, 050 351 3390, maija.nykanen(at)ely-keskus.fi

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy

Ville Yli-Teevahainen, ryhmäpäällikkö, 040 590 4286, ville.yli-teevahainen(at)ramboll.fi

Hankkeesta vastaava: Enersense Wind Oy

Eero Vehka-aho, projektipäällikkö, 040 533 8834, eero.vehka-aho(at)enersense.com