Siirry sisältöön

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla.

Erityisen tuen tavoitteet

Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan ja häntä kannustetaan ottamaan edellytystensä puitteissa vastuuta opiskelustaan.

Erityisen tuen järjestäminen

Erityisen tuen antamiseksi rehtori tekee erityisen tuen päätöksen, joka on kirjallinen hallintopäätös. Päätöstä varten rehtori kokoaa seuraavat selvitykset:

1) oppilaan ja huoltajan kuuleminen, kodin ja koulun yhtenevä näkemys erityisen tuen tarpeesta

2) pedagoginen selvitys oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta

3) selvitys pedagogisen selvityksen käsittelystä oppilashuoltoryhmässä lisättynä arviolla siitä, miten oppilasta tulisi tukea oppilashuollollisesti

 

Pedagogisen selvityksen laativat oppilaan opetuksesta vastaavat opettajat kirjallisesti oppilastietokanta Wilmaan. Selvityksen laadinnassa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Oppilaan kuuleminen tapahtuu opettajan toimesta ennen pedagogisen selvityksen kirjaamista.

Pedagogisessa selvitykseen kuuluva arvio yksilöllistetyn oppimäärän tarpeesta tulee perustua oppilaan oppimiskykyyn. Mikäli edes ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Poissaolot, motivaation puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai kieli- ja kulttuuritausta eivät voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa muilla sopivilla tavoilla.

Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen, lääketieteellinen tai sosiaalinen selvitys, mikäli ne oleellisella tavalla lisäävät tietoa siitä, miten oppilaan opetus tulisi järjestää. Muutoin päätös perustuu kodin ja koulun yhteiseen tahtoon ja pedagogiseen tietoon. Mikäli koti vastustaa erityisen tuen päätöstä, asiasta päättäminen siirtyy Kiuruveden kaupungin opetuslautakunnalle.

Erityisen tuen päätös tehdään hallintolain mukaisesti. Siinä päätetään oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset  tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä, samoin Kiuruveden opetuslautakunnan vahvistamasta oppiaine- tai tuntijaosta poikkeava opetuksen järjestäminen.

Erityisen tuen päätös tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Tuen tarpeen muutos on esimerkiksi muutos yksilöllistettävien oppiaineiden määrässä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisen tuen jatkamisesta tehdään päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilas siirtyy joko saamaan tehostettua tukea tai yleisen tuen piiriin.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Erityisen tuen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Se on pedagoginen asiakirja, joka ei ole valituskelpoinen. HOJKSin laativat oppilasta opettavat opettajat yhdessä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa. HOJKS voidaan valmistella moniammatillisena yhteistyönä. Tarvittaessa HOJKSin laadintaan osallistuu eritysopettaja tai muu oppilashuollon edustaja tai muita asiantuntijoita. Lomakkeina käytetään oppilastietokanta Wilman lomakepankissa olevia Kiuruveden kaupungin virallisia HOJKS- ja HOJKS/tarkastus – lomakkeita. HOJKS tulee tarkastaa vähintään kerran lukuvuodessa ja aina tuen tarpeen muuttuessa.

Erityisen tuen toimintatavat

Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot.

Tukijärjestelyt voivat sisältää mm. opetus- ja ohjaushenkilöstöön, oppilashuoltoon, avustajiin ja muihin tarvittaviin palveluihin, opetusmenetelmiin ja työtapoihin, opiskelumenetelmiin sekä materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä.

Erityisen tuen käytännön ratkaisuja ovat:
•erityisen tuen päätöksessä määrätyt asiat toimeenpannaan HOJKSiin kirjatulla tavalla
•ryhmäjaot, pienryhmä, erityisopetus
•integraatio
•oppimateriaali, apuvälineet, eriyttäminen, avustajat
•oppilashuollon tuki
•henkilökohtainen oppilaanohjaus
•koulukuraattori-, koulupsykologi- ja koululääkäripalvelut
•kodin ja koulun yhteistyö
•sosiaalitoimen, lastensuojelun ja terveydenhuollon tuki
•erityiskoulu

Yhteistyö erityisen tuen aikana

Erityistä tukea saavan oppilaan tukemiseksi tarvitaan laajaa ja reaaliaikaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tärkeää on toimiva tiedonkulku sekä asiaan keskittyvä vuorovaikutus. Yhteistyötahoja ovat:
•oppilas
•huoltaja
•kollegat, opettajakunta, muu koulun henkilöstö
•erityisopettajat
•oppilashuollon henkilöstö: koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri
•sosiaalitoimen ja lastensuojelun henkilöstö
•kunnallinen ja seutukunnallinen terveydenhuoltohenkilöstö
•nuorisotoimen henkilöstö, etsivä nuorisotyö
•opetustoimen organisaatio

 

Lähtökohta yhteistyölle on yhteinen pyrkimys ja hyvä tahto oppilaan tukemiseksi. Oppilaan ja perheen tilanteen ja yksityisyyden kunnioittaminen, avoimuus kaikissa toiminnan vaiheissa ja yhteiset pelisäännöt herättävät luottamusta, mikä on keskeistä toimivassa yhteistyösuhteessa. Yhteistyössä koululla ja opettajalla on keskeinen rooli aktiivisena ja aloitteellisena osapuolena.