Siirry sisältöön

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista voidaan hakea poikkeusta.

Poikkeaminen voi koskea:

 • maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä
 • maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännöksiä
 • Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä
 • kaavamääräyksiä
 • rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Poikkeamispäätös

Poikkeamistoimivalta kuuluu 1.4.2016 lähtien kokonaisuudessaan kunnalle. Poikkeamispäätöksen tekee rakennusvalvontajaosto.

Poikkeamisen edellytykset

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 Poikkeamisen myöntämiseen tulee olla erityinen syy.

Hakemusasiakirjat

 • poikkeamislupahakemus
 • ympäristökartta ja asemapiirros
 • luonnossuunnitelmat rakennuksista
 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta
 • naapurien kuulemiset
 • tarvittaessa muut lausunnot.

Hakemuksessa on esitettävä hakemuksen perustelut sekä arvio hankkeen vaikutuksista.

Lisätiedot

Tuomo Halme

rakennustarkastaja
040 707 7681
tuomo.halme(at)kiuruvesi.fi

Risto Luttinen

maanmittausinsinööri
0400 741492
risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi