Siirry sisältöön
Hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ja selvittää hankkeen luvanvaraisuus. Rakennusvalvonta käsittelee ja myöntää rakentamiseen ja muuhun toimenpiteeseen tarvittavat luvat: rakennus- ja toimenpideluvat, rakentamisilmoitukset, purkamisluvat ja -ilmoitukset sekä maisematyöluvat. Lupien käsittelyaika on keskimäärin yhdestä kolmeen viikkoa.
Sähköinen luvan hakeminenRakennus- ja toimenpideluvan voi hakea sekä kirjallisen toimenpideilmoituksen voi tehdä myös valtakunnallisessa Lupapiste-palvelussa. Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta. Ammattilaiset voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Rakennuslupa


Rakennuslupa tarvitaan seuraavissa tapauksissa:

  • rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen
  • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (esim. ullakkotilojen käyttöönotto, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintiloiksi jne.)
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen (esim. loma-asunnon muuttaminen asuinkäyttöön)

Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta. Rakennustyö on aloitettava kolmen (3) vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika kuitenkin enintään viideksi (5) vuodeksi.

Hakemusasiakirjat:

 

Toimenpidelupa ja rakentamisilmoitus


Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten rakentamiseen tai muihin toimenpiteisiin, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpiteet on lueteltu MRL 126a §:ssä sekä kunnan rakennusjärjestyksen 8 §:ssä.

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan kirjallisen rakentamisilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoituksenvaraiset toimenpiteet on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksen 8 §:ssä.
 
Hakemusasiakirjat:


Toimenpidelupa tai rakentamisilmoitus jätevesien käsittelystä


Uuden jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiseen tai olemassa olevan jätevesien käsittelyjärjestelmän uusimiseen tai kunnostamiseen haja-alueilla on haettava toimenpidelupa ympäristönsuojelumääräysten mukaisilla pilaantumiselle herkillä alueilla. Muilla alueilla toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, kun asianosainen on tehnyt tätä koskevan kirjallisen rakentamisilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Hakemusasiakirjat:

Maisematyölupa


Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten on haettava maisematyölupa asemakaava-alueella, ranta-asemakaava-alueella (rantakaava), yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, sekä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto.
 
Hakemusasiakirjat:

Poikkeamismenettely


Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voidaan hakea poikkeamista. Poikkeamispäätöksen käsittelee ja myöntää rakennustarkastaja.
 
Hakemusasiakirjat:

Purkamislupa ja purkamisilmoitus


Rakennuksen tai sen osan purkamiseen on haettava purkamislupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Purkamislupa on myös aina haettava historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen. Purkamislupaa ei tarvita talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamiseen. Erillistä purkamislupaa ei myöskään tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista, jolloin purkamisasia käsitellään rakennusluvan yhteydessä.

Jos purkamislupaa ei tarvita, rakennuksen purkamisesta on kuitenkin tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Rakennuksen tai sen osan purkaminen on järjestettävä niin, että käyttökelpoisia rakennusosia voidaan hyväksikäyttää ja että purkujätteet käsitellään Kiuruveden kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Hakemusasiakirjat:

Maa-aineksen ottaminen


Maa-ainesten (kiven, soran, hiekan, saven ja mullan) ottamiseen on pääsääntöisesti oltava maa-aineslupa vähäistä kotitarveottoa lukuun ottamatta. Maa-ainesten ottamisen ohjausta ja neuvontaa sekä maa-aineslupien vastaanottoa, käsittelyä, myöntämistä ja valvontaa hoitaa  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä