Hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ja selvittää hankkeen luvanvaraisuus. Rakennustarkastaja käsittelee ja myöntää rakentamiseen tarvittavat luvat: rakennus- ja toimenpideluvat, rakentamisilmoitukset sekä purkamisluvat ja -ilmoitukset. Käsitteluaika on keskimäärin yhdestä kolmeen viikkoa.
Sähköinen luvan hakeminen
Lupapiste-logo.jpg

Rakennus- ja toimenpideluvan sekä toimenpideilmoituksen voi hakea myös valtakunnallisessa Lupapiste-palvelussa. Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta. Ammattilaiset voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Rakennuslupa


Rakennuslupa tarvitaan seuraavissa tapauksissa:

  • rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin  
  • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (esim. ullakkotilojen käyttöönotto, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintiloiksi jne.)
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen (esim. loma-asunnon muuttaminen asuinkäyttöön)

Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta. Rakennustyö on aloitettava kolmen (3) vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupa voidaan myöntää määräaikaisena, kuitenkin enintään viideksi (5) vuodeksi.

Hakemusasiakirjat:


Toimenpidelupa ja rakentamisilmoitus


Rakennusluvan sijasta muuhun rakentamiseen tai toimenpiteeseen voidaan hakea toimenpidelupa tietyin edellytyksin. Toimenpiteet on lueteltu MRL 126a §:ssä sekä kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 2.4 olevassa taulukossa.

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan kirjallisen rakentamisilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoituksenvaraiset toimenpiteet on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksen kohdissa 2.3 ja 2.4.
 
Hakemusasiakirjat:


Toimenpidelupa jätevesien käsittelystä


Jätevesien käsittelyjärjestelmän uusimiseen tai kunnostamiseen haja-alueilla on haettava toimenpidelupa, jonka käsittelee rakennustarkastaja.

Hakemusasiakirjat:

Maisematyölupa


Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten on haettava maisematyölupa asemakaava-alueella, ranta-asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella (mikäli yleiskaavassa niin määrätään) ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto. Maisematyöluvan myöntää rakennustarkastaja.
 
Hakemusasiakirjat:

Poikkeamismenettely


Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voidaan hakea poikkeamista. Myönnettävän poikkeamispäätöksen tekee rakennusvalvontajaosto.
 
Hakemusasiakirjat:

Purkamislupa ja purkamisilmoitus


Rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, on haettava purkamislupa. Purkamislupa on myös aina haettava historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen. Lupaa ei tarvita talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamiseen.

Kaava-alueen ulkopuolella rakennuksen purkamisesta on tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus 30 päivää ennen ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Rakennuksen tai sen osan purkaminen on järjestettävä niin, että käyttökelpoisia rakennusosia voidaan hyväksikäyttää ja että purkujätteet käsitellään Kiuruveden kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten mukaan.

Hakemusasiakirjat:

Maa-aineksen ottaminen


Maa-ainesten (kiven, soran, hiekan, saven ja mullan) ottamiseen on pääasiassa oltava lupa. Maa-ainesten ottamisen ohjausta ja neuvontaa sekä maa-aineslupien vastaanottoa, käsittelyä, myöntämistä ja valvontaa hoitaa  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä