Siirry sisältöön

Muistutus

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle(Varhaiskasvatuslaki 54 §).                       Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti.

Lomake muistutusta varten löytyy seuraavasta linkistä: Muistutus_Vakalaki_54_§.pdf

Kantelu

Viranomaisen, siihen palvelussuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle.

Hallintokantelu tehdään kirjallisesti. Valvovan viranomaisen suostumuksella kantelun saa tehdä suullisesti. Kantelun tekijän tulee esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla tämä pitää menettelyä virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto arvostelun kohteena olevan menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslaki 53 §)
Neuvoa asiakasta asiakaslain tai varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain
kunnanhallitukselle.
Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä
etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Neuvonta ti klo: 12-15 ja ke–to klo: 10–13, puh. 050 341 5244
Päivystys jokaisen kuun ensimmäinen tiistai klo:13–15, Kauppakatu 13, Keisarinkulma 3. krs
Muina ajankohtina henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sosiaaliasiamiehet
Heino, Jarno

Sointula, Maija-Kaisa
Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassa pidettäviä tietoja)
sosiaaliasiamies@merikratos.fi
Postiosoite:
Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.