Siirry sisältöön

Taustaa hankkeelle

Kiuruvesi on vajaan 8 000 asukkaan kaupunki Ylä-Savossa. Kaupungin alueella on asuntoja noin 4 700 ja vapaa-ajan asuntoja noin 1 200.

Vahvistaakseen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja osana kaupungin talouden tervehdyttämistoimia kaupunki on päättänyt teettää kiinteistöveroselvityksen kokonaispalveluna ulkopuolisella asiantuntijalla.

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka verohallinto tilittää vuosittain kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroa tulisi periä kiinteistön omistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi oikeisiin ja ajantasaisiin tietoihin perustuen.

Kiinteistötiedot tallennetaan rakennus- ja huoneistorekisteriin, josta tiedot toimitetaan digi- ja väestötietoviraston (DVV) rekisteriin. Verottaja poimii rakennustiedot DVV:n rekisteristä vuosittain kiinteistöverotusta varten. Veroon vaikuttavat mm. rakennuksen pinta-ala, ikä, käyttötarkoitus ja varusteet.

Hankkeen tarkempi kuvaus

Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tarjousta pyydettiin paikkatietojen analyysistä, jossa kaupungin rakennusrekisterin tietoja verrattiin muihin viranomaisrekistereihin (verohallinto, maanmittauslaitos, DVV) ja päinvastoin. Vertailun tuloksena saatiin raportti rekisterien tilasta sekä mahdollisesta kiinteistöveropotentiaalista. FCG Finnish Consulting Group Oy:n tekemän aineistoanalyysin perusteella kaupungin rakennusrekisteristä löytyy 7 755 rakennusta 4 998 eri kiinteistöllä, kun taas verohallinnon rekisterissä oli 8 216 rakennusta. Kaikkiaan kaupungin alueelta löytyi yhteensä 19 507 rakennusta. Ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella päätettiin erikseen hankkeen jatkamisesta toiseen vaiheeseen, josta pyydettiin alan toimijoilta erilliset tarjoukset.

Selvityksen toiseen vaiheeseen sisältyvät maastotyöt ja tarkistukset kiinteistöillä kiinteistöveroselvityksen ensimmäisen vaiheen edellyttämässä laajuudessa. Kiinteistöveroselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisimman kattavasti kaupungin alueella olevat, kiinteistöveron piiristä puuttuvat rakennukset ja selvittää olemassa olevien rakennusten ajantasaiset tiedot. Samalla kaupungin rakennus- ja huoneistorekisteri päivitetään mahdollisimman hyvin ajan tasalle. Selvitettäviä tietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joilla on vaikutusta kiinteistöveron määräytymiseen.

Mitä nyt tehdään?

Ensimmäiseksi kohdealueeksi valikoitui Sulkavanjärvi-Salmenkylä-Rytkyn alue, jossa maastotyöt ja kiinteistötietojen inventointi on aloitettu 5.9.2022. Alueen kiinteistöt käydään läpi marraskuun loppuun mennessä. Maastotyöt toteuttaa FCG Oy sopimuksen mukaisesti. Inventointityöstä on ilmoitettu alueen asukkaille tiedotteella eikä se vaadi kiinteistönomistajien tai asukkaiden yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tehdään ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä. Ensimmäisen painopistealueen inventointitulokset saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2022 ja niiden jatkokäsittelyä on tehty rakennusvalvonnassa vuoden 2023 aikana.

Tänä vuonna maastotöitä ja kiinteistötietojen inventointia tehtiin toisella painopistealueella keskustan länsiosassa sekä Niemiskylän alueella. Sopimuksen mukaan maastotyöt toteutti FCG Oy sopimuksen mukaisesti. Maastotöitä tehtiin elo-lokakuun aikana 2023 ja inventointitulokset saatiin kuntaan marraskuun alussa 2023. Tulosten jatkokäsittely aloitetaan rakennusvalvonnassa heti kun viime vuoden kiinteistötietojen käsittely saadaan valmiiksi.

Vuoden 2024 talousarvioon on varattu määräraha maasto- ja tietotöiden jatkamiseen Hautakylän ja Heinäkylän kolmannella painopistealueella. Jos määräraha myönnetään, FCG Oy aloittaa alueen maastotyöt ja kiinteistötietojen inventoinnin keväällä 2024. 

Vaikutukset kiinteistöverotukseen

Kiinteistön omistajan velvollisuutena on aina itse tarkistaa kiinteistöverotiedot verottajan vuosittain lähettämästä kiinteistöveropäätöksestä ja ilmoittaa verottajalle muuttuneet tai puuttuvat tiedot. Tällaisia ovat mm. puretut, uudet tai muuten puuttuvat rakennukset. Kiinteistötietojen inventoinnin tuloksena rakennusrekisterit saadaan ajan tasalle, jolloin myös verottajalla ovat kiinteistöjen tiedot oikein, ja kiinteistövero määräytyy kaikille oikeilla perusteilla. Joidenkin kiinteistöjen kohdalla kiinteistövero voi tämän vuoksi nousta ja toisilla puolestaan laskea, mutta suurimmalla osalla kiinteistövero pysynee ennallaan.

Vaikutukset luvattomiin rakennuksiin

Kaikenlaisen rakentamisen luvanvaraisuuden varmistaminen on aina ollut hankkeeseen ryhtyvän vastuulla. Kiinteistön nykyisen omistajan vastuulla on varmistaa, että kaikilla kiinteistön rakennuksilla on asianmukaiset luvat ja että rakennusta käytetään vain luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Rakennusten luvantarve riippuu osittain myös rakentamisajankohdasta.

Kiinteistöselvityksen tuloksena saadaan myös tiedot mahdollisista puuttuvista luvista tai muuten luvattomista rakennuksista. Rakennusten määrän ja niiden tietojen perusteella tehdään myöhemmin tarkemmat päätökset niiden luvittamisesta. Todennäköisesti rakennusluvan hakemista tullaan vaatimaan rakennukselle, joka oletettavasti on rakennettu vuonna 2000 tai myöhemmin ja jolle olisi silloisen lainsäädännön, kaavan ja/tai rakennusjärjestyksen mukaan pitänyt hakea lupaa rakentamiseen. Vastaavalla tavalla pyydetään hakemaan toimenpidelupaa tai tekemään kirjallinen toimenpideilmoitus pienemmille rakennuksille ja rakennelmille.

Lisätietoja hankkeesta antavat

rakennustarkastaja Tuomo Halme, tuomo.halme(at)kiuruvesi.fi, p. 040-7077681

projektijohtaja Risto Kärkkäinen, risto.karkkainen(at)fcg.fi, p. 040-8338109