Siirry sisältöön

Liikuntatoimen toiminta-avustukset myöntää sivistyslautakunta ja kohdeavustukset myöntää liikuntasihteeri. Lautakunta määrittelee vuosittain summat, kuinka paljon liikuntatoimen avustusmäärärahoista jaetaan toiminta-avustuksina ja kuinka paljon kohdeavustuksina.

Liikuntatoimen toiminta- ja kohdeavustuksia voidaan myöntää pääsääntöisesti niille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikkana Kiuruveden kaupunki on. Yhdistyksen tulee olla ns. urheiluseura.

Ensi kertaa avustusta hakevan rekisteröidyn yhdistyksen tai järjestön on esitettävä oikeustoimikelpoisuutensa yhdistysrekisterin oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

Avustuksen yleiset ehdot

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kiuruveden kaupungin asukkaisiin.

Avustusta ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat sitä eteenpäin muille yhdistyksille tai yksityisille.

Avustustarvetta harkittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteutumiseen ja toiminnan tehokkuuteen.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.

Toiminta-avustuksen

myöntämispäätöstä tehdään seuraavin perustein.

 • Hakijan toiminnan tarkoitus, laatu, laajuus ja näkyvyys.
 • Hakijan toiminnan merkitys kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kannalta.
 • Hakijan valtiolta,  kunnalta  tai muulta yhteisöltä saamat muut avustukset tai avustuslainat.
 • Avustuksella tuettavan toiminnan ja toimenpiteiden ajankohtaisuus sekä uudistava vaikutus.
 • Avustuksen suunniteltu käyttötapa ja avustushakemuksen perusteellisuus.
 • Hakijan omatoimisuus.
 • Hakijan taloudellinen asema ja avustukseen saamisen tarve.
 • Hakijan sitoutuminen kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan linjauksiin.
 • Tilojen käyttökustannukset ja tilavuokrat.
 • Säännöllisesti kokoontuvien ryhmien määrä, koko ja ohjaajien koulutustaso.
   

Avustusten hakeminen

Avustuksia voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemus on laadittava tarkoitusta varten hyväksytyllä lomakkeella, johon on liitettävä hakemuslomakkeessa mainitut ja muut tässä lomakkeessa mainitut asiakirjat.

Toiminta-avustusta hakiessa hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä kyseisen vuoden toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma.

Yleisavustus julistetaan haettavaksi vuosittain huhtikuun  loppuun mennessä. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.