Siirry sisältöön

Rakennustyötä valvotaan rakennustyön aloittamisesta aina sen päättymiseen saakka. Rakennushankkeelta edellytettävät viranomaiskatselmukset ja muut tarkastukset päätetään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä sekä mahdollisessa aloituskokouksessa. Rakennustyön edetessä rakennushankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja tai erityisalan työnjohtaja pyytää rakennusvalvonnasta lupapäätöksessä vaadittujen ja/tai aloituskokouksessa sovittujen viranomaiskatselmusten toimittamista. Viranomaiskatselmuksessa ovat läsnä rakennusluvan hakija tai hänen edustajansa ja vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa erityisalan työnjohtaja(t) ja suunnittelija(t).

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittama katselmustoiminta on luonteeltaan pistokokeenomaista. Katselmuksissa tarkastetaan yleisen edun kannalta, että rakentaminen on suoritettu rakennusluvan ja siinä hyväksyttyjen suunnitelmien ja yleisten rakentamismääräysten mukaisesti. Katselmuksissa seurataan myös, että rakennustyöstä ja sen valvonnasta ja tarkastamisesta vastuulliset huolehtivat heille kuuluvista tehtävistään. Rakennustyön yksityiskohtaista suorittamista ei katselmuksissa valvota, vaan toimenpiteistä vastaa vastaava työnjohtaja.

Rakennustyömaalla on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa, johon merkitään työnjohtajien tarkastukset sekä yksityisen vastattavaksi määrätyt työn suorituksen tarkastukset, jotka varmennetaan tarkastuksista vastaavien allekirjoituksin.

Rakennushankkeessa suoritetaan seuraavia katselmuksia hankkeen laajuuden ja vaativuuden mukaan. Niiden suorittaminen on lupapäätöksessä ja/tai aloituskokouksessa pääasiassa määrätty vastaavalle tai erityisalan työnjohtajalle. Lakisääteiset katselmukset suorittaa rakennusvalvontaviranomainen, kaupungin mittausosasto tai muu viranomainen.

 • rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen (kaupungin mittausosasto)
 • aloituskokous
 • pohjakatselmus
 • perustuskatselmus
 • sijaintikatselmus
 • rakennekatselmus
 • savuhormi- ja tulisijakatselmus 
 • ilmanvaihtokatselmus (suunnittelija ja iv-työnjohtaja)
 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistokatselmus (suunnittelija ja kvv-työnjohtaja)
 • muut katselmukset ennen käyttöönottoa (esim. jätevesijärjestelmän ja lämmitysjärjestelmän katselmus)
 • sähkötarkastus (sähköurakoitsija)
 • käyttöönottokatselmus
 • loppukatselmus. 

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

Ennen rakentamisen aloittamista on pyydettävä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemistä maastoon kaupungin mittausosastolta hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, jos luvassa on sitä edellytetty. Yleensä mittausosasto merkitsee paikoilleen kaikki rakennukset kaava- ja ranta-alueilla ja uusilla rakennuspaikoilla sekä suuremmat rakennukset haja-alueilla.

Aloituskokous

Rakennushankkeeseen ryhtyvälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai vastaavan työnjohtajan tulee sopia rakennusvalvonnan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustajansa, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään aloituskokouspöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.

Aloituskokouksen pöytäkirja (tulostettava lomake)

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus suoritetaan, kun rakennuksen perustusten kaivu- ja mahdolliset louhintatyöt on tehty perustustasoon saakka, mutta mitään täyttöjä tai muita pohjanvahvistustöitä ei ole vielä tehty. Katselmuksen suorittaa yleensä vastaava työnjohtaja.

Perustuskatselmus

Perustuskatselmus suoritetaan, kun perustustyön, jalustan tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu ja salaojaputket sekä salaojasora on asennettu. Katselmuksen suorittaa yleensä vastaava työnjohtaja.

Sijaintikatselmus

Ennen rakennuksen perustusten muurausta tai valutyötä suoritetaan sijaintikatselmus, jossa varmistetaan rakennuksen oikea sijainti ja korkeusasema sekä rakennuksen mitat. Rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin sijaintikatselmus on suoritettu, jos sitä luvassa on edellytetty. Katselmuksen suorittaa yleensä vastaava työnjohtaja.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus suoritetaan, kun rakennuksen kantavat rakenteet ja vesikatto on tehty, mutta rakenteita ei vielä ole peitetty. Suuremmissa kohteissa rakennekatselmuksia voi olla useampia rakennustyön edistymisen mukaan. Katselmuksen suorittaa yleensä vastaava työnjohtaja, suuremmissa kohteissa myös rakennustarkastaja.

Savuhormi- ja tulisijakatselmus

Savuhormikatselmus suoritetaan, kun savuhormi on muurattu tai valmishormi on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti, tarvittavat palovillat on asennettu ja hormi on näkyvissä ja tarkastettavissa kaikilta osiltaan. Tulisija tarkastetaan, kun se on rakennettu tai asennettu paikoilleen. Katselmuksen suorittaa yleensä vastaava työnjohtaja.

Ilmanvaihtokatselmus

Ilmanvaihtokatselmus suoritetaan, kun kaikki kanaviston ja laitteiston asennus-, eristys- ja säätötyöt on suoritettu ja suunnitelmanmukaisuuden toteamiseksi tarpeelliset mittaukset tehty. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota kanavien asennustyöhön sekä niiden tiiveyteen ja etenkin siihen, että toimintakokeet on suoritettu sen varmistamiseksi, että kojeet ja laitteet toimivat suunnitelman mukaisesti ja vaatimustason edellyttämällä tavalla. Katselmuksen suorittaa yleensä iv-työnjohtaja. Ilmanvaihtolaitteita koskevia tarkastuksia suorittavan henkilön allekirjoittamat pöytäkirjat on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle käyttöönotto- tai loppukatselmuksen yhteydessä.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistokatselmus

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistokatselmuksen suoritetaan, kun kiinteistön vesi-, viemäri- ja lämpöjohtojen sekä laitteistojen asennukset on tehty ja vesi- ja lämpöjohtojen painekokeet on suoritettu. Maahan tai rakenteisiin sijoitettavia johtoja ei saa peittää ennen kuin tarkastuksesta vastaava henkilö on ne tarkastanut. Katselmuksen suorittaa yleensä kvv-työnjohtaja. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteita koskevia tarkastuksia suorittavan henkilön allekirjoittamat pöytäkirjat on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle käyttöönotto- tai loppukatselmuksen yhteydessä. 

Muut katselmukset ennen käyttöönottoa

Rakennusluvassa voi olla määrätty myös muita katselmuksia ja tarkastuksia, jotka on suoritettava ennen rakennuksen käyttöönotto- tai loppukatselmusta. Tällaisia ovat mm. jätevesijärjestelmän tarkastus, erityinen palotarkastus, merkki- ja turvavalotarkastus, paloilmoitinjärjestelmän tarkastus, öljy- tai pellettilämmitysjärjestelmän katsastus ja öljysäiliön tarkastus.

Sähkötarkastus

Uusien, laajennettujen ja/tai muutettujen sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen suorittaa valtuutettu sähköurakoitsija, jos sitä luvassa on edellytetty. Urakoitsijan allekirjoittama sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja tulee esittää käyttöönotto- tai loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle.

Käyttöönottokatselmus

Kun rakennus tai sen osa halutaan ottaa käyttöön ennen varsinaisen loppukatselmuksen suorittamista, voidaan suorittaa osittainen loppukatselmus eli ns. käyttöönottokatselmus.

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennus pihatöineen on valmis ja rakennuslupapäätöksen mukaiset ehdot on täytetty ja kaikki muut katselmukset ja tarkastukset hyväksytysti suoritettu. Käyttö- ja huolto-ohjeen on oltava riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle, jos sitä luvassa on edellytetty. Kopio tarkastusasiakirjasta tai vastaavan työnjohtajan tarkastuslistasta luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusvalvontaan, joka arkistoi sen lupa-asiakirjoihin. Loppukatselmuksessa on oltava nähtävillä lupa-asiakirjat (hyväksytyt pääpiirustukset ja lupapäätös).