Siirry sisältöön
Kiuruveden kaupungin henkilöstöstrategian päämääränä on menestyvä työyhteisö, jonka toteutuminen vaatii mm. henkilöstön jatkuvaa koulutusta ja kehittämistä, sen työkyvystä ja työsuhdeturvasta huolehtimista ja oikeudenmukaista, työsuorituksiin ja tuloksiin sidottua palkkausta. Hallintojohtaja hoitaa oman toimensa ohella henkilöstöasioita ja toimii kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston kokousten esittelijänä ja sihteerinä.
Työsuojelu

Työsuojeluorganisaation toiminta perustuu työsuojelun valvonta-ajatukseen ja työsuojelun yhteistoimintasopimukseen. Sopimuksen mukaisesti kaupungin työsuojelun yhteistoiminta tehdään yhteistyötoimikunnassa  eli ns YT-ryhmässä. Yhteistyötoimikunta valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. Yhteistoimikunnan kokouksiin kutsutaan kaupunginjohtaja, osastojen johtajat, hallintojohtaja, ammattijärjestöjen edustajat, työsuojeluvaltuutetut, luottamushenkilöt 2 kpl kaupunginhallituksesta sekä työsuojelupäällikkö.   Työsuojeluvaltuutetut valitaan vaaleilla 4 vuoden toimikaudeksi. Työsuojelupäällikön nimeää henkilöstöjaosto.

 

Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö toimii työnajantajan edustajana työsuojelun yhteistyöortanisaatiossa. Hänen tehtävänään on organisoida kaupungin työsuojelutoimintaa, perehtyä työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja -ohjeisiin ja tiedottaa niistä työnantajalle ja henkilöstölle. Työsuojelupäällikkö seuraa työpaikkojen työsuojeluoloja ja huolehtii, että työpaikoilla ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Toimii työsuojelutoimikunnan esittelijänä.

Työsuojeluvaltuutetut

Kiuruveden kaupungille valitaan neljän vuoden välein kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kummallekkin kaksi varavaltuutettua.  Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on toimia henkilökunnan edunvalvojana kaupungin yhteistyöorganisaatiossa. Hän perehtyy työpaikan oloihin suorittaa tarkastuksia ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista työnjohdolle, työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle. Osallistuu yhteistyötoimikunnan toimintaan.
 

Työsuojeluasiamiehet

Työsuojeluasiamiehet toimivat alakohtaisen työsuojelun asiantuntijana omalla toimialallaan ja toimivat esimiesten tukena työsuojeluasioissa. Hänen tehtävänään on perehtyä oman alansa työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja - ohjeisiin ja tiedottaa niistä esimiehille ja henkilöstölle. Asiamiehet osallistuvat työsuojelutoimikunnan toimintaan.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on työpaikan ja terveydenhuoltohenkilöstön yhteistyötä, jonka tarkoituksena on ehkäistä työn terveyshaittoja, seurata ja tutkia työn ja terveyden välisiä suhteita sekä edistää ja ylläpitää työntekijän työ- ja toimintakykyä. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä, suorittaa työterveystarkastuksia,  antaa tietoja ja ohjeistusta työterveyden ylläpitoa ajatellen, seuraa vajaakuntoisten työntekijöiden terveydentilaa sekä suunnittelee ja ylläpitää ensiapuvalmiutta. Työterveyshuolto osallistuu työsuojelutoimikunnan toimintaan.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan 1.1.2018 alkaen Terveystalo Oy:ltä.

Yhteystiedot

Jukkola Juho

hallinto- ja talousjohtaja
050 478 2217

Kuivalainen Sari

palkkasihteeri
040 527 2251

Välijeesiö Pirjo

palkkasihteeri
040 527 2048

Helena Laitinen

työsuojelupäällikkö 040 355 9051

Väisänen Erkki

työsuojeluvaltuutettu (JHL)
040 534 1166

Hämäläinen Marko

1. varavaltuutettu (JHL)
040 671 9606