Erityistä tukea tarvitsevan lapsen päivähoito
Erityisen tuen tarve tarkoittaa lapsen lyhyt- tai pitkäaikaista erityisen hoidon, opetuksen ja ohjauksen tarvetta. Tuen tarve voi johtua vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi, kehityksen osa-alueiden haasteiden vuoksi tai lapsen kehitystä ja terveyttä vaarantavien olosuhteiden vuoksi.

Kiuruvedellä erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat päiväkodin tai perhepäivähoidon tavallisiin ryhmiin. Varhaiserityiskasvatus toimii inkluusio- periaatteella. Tukea tarvitseva lapsi saa tarkoituksenmukaisen tuen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvassa päivittäisessä toiminnassa ja oppimista edistävässä ympäristössä.

Jokaiselle lapselle laaditaan päivähoidon aloitusvaiheessa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman laatimiseen voivat vanhempien ja henkilökunnan lisäksi osallistua myös lapsen kehitystä tukevat muut viranomaiset ja asiantuntijat. Lapsen suunnitelmaan kirjataan mahdollinen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen. Lapsille, joilla on lääkehoitoa vaativa sairaus, laaditaan lääkehuoltosuunnitelma joka liitetään varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Kiertävän erityisopettajan palvelut

Kiuruveden päivähoidossa on kiertävä erityislastentarhanopettaja, jonka työalueena on sekä päiväkodit että perhepäivähoito. Hän voi tarvittaessa on mukana myös avoimessa toiminnassa.

 Erityisopettajan tehtäviin kuuluu
 -         varhaista tai erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoidon suunnittelu yhteistyössä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan ja lasta kuntouttavien muiden asiantuntijoiden kanssa
-         lapsen yksilöllisen suunnitelman laatiminen yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa
-         päivähoidon henkilökunnan konsultoiminen ja työnohjauksen järjestäminen
-         lasten yksilö-, pari tai pienryhmäohjauksen järjestäminen erikseen sovitusti
-         henkilökunnan kouluttaminen erityisen tuen näkökulmasta

Vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta toimivat kasvatuskumppaneina lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista on lapsen oppimisen edellytysten tukeminen ja lapsen yksilöllisen tuen tarpeen tunnistaminen. Pienen lapsen kypsymässä olevat taidot ovat kouluvuosien oppimisedellytyksiä. Vanhemmat, henkilökunta tai joku muu taho voi havaita, että jonkin taidon kypsyminen ikää vastaavaksi odotuttaa tavallista pidempään, vaikka kysymyksessä ei olisikaan erityisen tuen tarve. Laadukas pedagoginen toiminta vie lapsen kehitystä suotuisaan suuntaan ja ennaltaehkäisee kouluvuosien

Yhteystiedot

Pennanen Ritva-Liisa

varhaiskasvatuksen erityisopettaja
040 527 7958

Leskinen Tuula

varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Satumetsän päiväkoti
040 637 1112