Siirry sisältöön

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja vähäistä, jolloin riittää yksittäinen tuen muoto tai järjestelyt, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa. Osa lapsista tarvitsee tukea enemmän ja säännöllisesti tai useita tuen muotoja samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Tuen tarve voi johtua esim. lapsen vammasta tai sairaudesta, puheen- ja kielenkehityksen pulmista, sosioemotionaalisen kehitykseen liittyvästä tuen tarpeesta, kehityksen viivästymisestä tai fyysisen ja motorisen kehityksen haasteista.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö osallistuu tarpeen mukaan lapsen tuen suunnitteluun ja arviointiin. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti, eli tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat Kiuruvedellä päiväkotien ja perhepäivähoidon tavallisiin ryhmiin. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä.

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU). Vasuun kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi. Suunnitelman laadinnasta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettaja ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa. Huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu erityisesti, kun lapsella on tuen tarvetta. Lapsi voi saada tukea myös muiden lapsia ja perheitä koskevien palvelujen kautta, kuten lastenneuvolasta, kasvatus- ja perheneuvolasta tai vammaispalveluista. On tärkeää, että paikalliset lasten ja perheiden palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden lapsen tuen järjestämisessä. Lääkehoitoa tarvitseville lapsille laaditaan kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma vasun liitteeksi.

(lähde; oph, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet)

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut

Kiuruveden varhaiskasvatuksessa on kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Erityisopettajien tehtäviin kuuluu

  • Toimia varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana varhaiskasvatuspalveluiden organisointi-,  arviointi- ja kehittämistehtävissä.

  • Konsultoida ja tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä varhaiserityiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

  • Tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa sekä monialaista yhteistyötä muiden toimijaverkostojen ja lasta kuntouttavien tahojen kanssa.

  • Toimia varhaiserityiskasvatuksen edustajana erilaisissa työryhmissä ja kehittämishankkeissa.

  • Vastata alle kouluikäisten tukitoimenpiteitä tarvitsevien lasten varhaiserityiskasvatuksen suunnittelusta, arvioinnista sekä työresurssin puitteissa toteuttamisesta yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa

  • Yhteystiedot:

  •   HELI-MARKETTA PÄIVIKE SARI RÖNKKÖ

  • varhaiskasvatuksen erityisopettaja                                          ma varhaiskasvatuksen erityisopettaja

  • 050 4313265                                                                                  050 4419660