Siirry sisältöön

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti, eli tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat Kiuruvedellä päiväkotien ja perhepäivähoidon ryhmiin.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Lasta kuullaan lapsen ikä ja kehitys huomioiden. Varhaiskasvatuksessa tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä.

Tuen kolme tasoa

Varhaiskasvatukseen / esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea sopivalla tuen tasolla heti, kun tuen tarve on havaittu. Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla ehkäistään lapsen ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä riskiä syrjäytyä. Lapselle määritellään sopivin tuen taso ja tuen muodot tuen antamisen periaatteiden mukaisesti, mikäli laadukas pedagogiikka ei vastaa lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen tuen muodot tarkoittavat lapsen tarvitsemia pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia.

Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tuen taso arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Lapsen tuen tarve voi olla vaihtelevaa, tilannesidonnaista, eri tilanteissa ja eri aikoina erilaista. Tuen tarve voi johtua esim. lapsen vammasta tai sairaudesta, puheen- ja kielenkehityksen pulmista, sosioemotionaalisen kehitykseen liittyvästä tuen tarpeesta, kehityksen viivästymisestä tai fyysisen ja motorisen kehityksen haasteista.

Yhteistyö tuen aikana

Aloite lapsen tuen vahvistamisesta voi tulla ryhmän henkilöstöltä, huoltajalta tai muilta asiantuntijoilta. Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö osallistuu tarpeen mukaan lapsen tuen suunnitteluun ja arviointiin. Tuen tulee muodostaa jatkumo, joka tarvittaessa suunnitellaan ja toteutetaan monitoimijaisessa yhteistyössä, jota ohjaa lapsen edun ensisijaisuus.

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU). Vasuun kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi. Suunnitelman laadinnasta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettaja ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa. Huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu erityisesti, kun lapsella on tuen tarvetta. Lapsi voi saada tukea myös muiden lapsia ja perheitä koskevien palvelujen kautta, kuten lastenneuvolasta, kasvatus- ja perheneuvolasta tai vammaispalveluista. On tärkeää, että paikalliset lasten ja perheiden palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden lapsen tuen järjestämisessä. Lääkehoitoa tarvitseville lapsille laaditaan kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma vasun liitteeksi.

(Lähde: Kiuruveden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2022)

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut

Kiuruveden varhaiskasvatuksessa on kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Erityisopettajien tehtäviin kuuluu

  • Toimia varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana varhaiskasvatuspalveluiden organisointi-,  arviointi- ja kehittämistehtävissä.

  • Konsultoida ja tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä varhaiserityiskasvatukseen liittyvissä asioissa.

  • Tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa sekä monialaista yhteistyötä muiden toimijaverkostojen ja lasta kuntouttavien tahojen kanssa.

  • Toimia varhaiserityiskasvatuksen edustajana erilaisissa työryhmissä ja kehittämishankkeissa.

  • Vastata alle kouluikäisten tukitoimenpiteitä tarvitsevien lasten varhaiserityiskasvatuksen suunnittelusta, arvioinnista sekä työresurssin puitteissa toteuttamisesta yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa

  

Yhteystiedot:

 HELI-MARKETTA PÄIVIKE SARI RÖNKKÖ

 varhaiskasvatuksen erityisopettaja varhaiskasvatuksen erityisopettaja

050 431 3265 050 441 9660