Siirry sisältöön

Mikä on sidonnaisuusilmoitus?


Poliittisen edustamisen yksi tarkoitus on erilaisten intressien tuominen päätöksentekoon.
Sidokset yritys- ja yhdistystoimintaan voivat olla hyödyllisiä kosketuspintoja kunnallishallinnon ulkopuolelle.

Sidokset voivat kuitenkin tietyissä tilanteissa aiheuttaa eturistiriidan eli esteellisyyden (jääviyden).
Eturistiriita on tilanne, jossa henkilö on sopimaton asian käsittelemiseen tai ratkaisemiseen.
Sopimattomuus voi olla vaikkapa tilanne, jossa tehtävä päätös koskee henkilöä itseään tai hänen perhettään.

Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuudella pyritään edistämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, eli mahdollisuutta saada tietoa sekä päätöksestä että päätöksenteon eri vaiheista. Ilmoitusvelvollisuudella pyritään myös ennalta estämään tilanteet, joissa esteellinen henkilö olisi mukana päätöksentekoprosessissa.


Ketkä ovat velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuudet?


Luottamushenkilöistä ilmoitusvelvollisia ovat:
- kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- tekninen lautakunta ja rakennusvalvontajaosto
  (maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet)

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:
- kaupunginhallituksen esittelijä
- lautakuntien esittelijät

Kuntalain mukaan valtuutettujen sidonnaisuuksien ilmoittaminen ei ole pakollista.
Kiuruveden tarkastuslautakunta on kuitenkin pyytänyt sidonnaisuusilmoitukset myös valtuutetuilta. Näin lisätään avoimuutta, sekä luottamusta politiikkaan ja päätöksentekoon.


Miten sidonnaisuudet ilmoitetaan?


Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.
Kiuruvedellä ilmoitus tehdään erillisellä lomakkeella, jonka ilmoitusvelvollinen täyttää ja allekirjoittaa.
Mikäli sidonnaisuuksissa tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava välittömästi täyttämällä uusi lomake päivitetyillä tiedoilla.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuustolle tiedoksi.
 

Missä ilmoitetut sidonnaisuudet ovat nähtävillä?


Kaupunki on velvollinen pitämään sidonnaisuuksista rekisteriä ja julkaisemaan sen yleisessä tietoverkossa, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kun henkilön luottamustehtävä päättyy, häntä koskevat tiedot poistetaan välittömästi.