Siirry sisältöön

Purkamislupa

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, on haettava purkamislupa. Purkamislupa on myös aina haettava historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen. Lupaa ei tarvita talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamiseen.

Kaava-alueen ulkopuolella rakennuksen purkamisesta on tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus 30 päivää ennen ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Rakennuksen tai sen osan purkaminen on järjestettävä niin, että käyttökelpoisia rakennusosia voidaan hyväksikäyttää ja että purkujätteet käsitellään Kiuruveden kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten mukaan.

Hakemusasiakirjat:

- purkamisilmoitus- tai purkamislupahakemus

- selvitys purettavan rakennuksen hallintaoikeudesta

- selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä

- hakemus vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä

- tarvittaessa naapurien kuuleminen

- ilmoitus rakennuksen poistumasta

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lomakkeet

hakemus (ilmoitus) kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle

Lomakkeella haetaan lupaa erilaisille rakennushankkeille tai -toimenpiteille.

Lisää tietoa
Lataa lomake

ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta

naapurin kuuleminen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9)

Rakennuksen purku ilmoitetaan rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

työnjohtajahakemus

Jos rakennushanke vaati luvan tai viranomaishyväksynnän, on sille nimettävä vastaava työnjohtaja sekä mahdollisesti erityisalan työnjohtaja.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kiuruvesi - Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Tekninen palvelukeskus

Teknisessä palvelukeskuksessa saat mm. kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja vesihuoltopalvelua.

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:45
Ke - To: 09:00 - 15:45
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Rakennuslupa

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut