Siirry sisältöön
Kaavatyön käynnistäminen 

Tekninen lautakunta päätti 23.11.2021 § 72 käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisen Laulurämeen alueelle Winda Energy Oy:n kaavoitusaloitteen mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Samaisessa kokouksessa tekninen lautakunta päätti § 73 hyväksyä sopimuksen kaavoituksen aloittamisesta ja yhteistyöstä Winda Energy Oy:n projektiyhtiön Tuulipuisto Oy Laulurämeen kanssa koskien Laulurämeen tuulivoimaosayleiskaavahanketta.

Winda Energy Oy suunnittelee enimmillään 21 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa Laulurämeen alueelle Kiuruveden ja Pyhäjärven kaupunkien rajalle.  Tuulivoimaloista enintään 10 tuulivoimalaa sijoittuisi Kiuruveden kaupungin puolelle ja 11 Pyhäjärven kaupungin alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on enintään 100–210 MW.

Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettäväksi Savon Voiman tai Elenian sähkönsiirtoverkkoon tai Fingridin kantaverkkoon. Kaikki vaihtoehdot merkitsisivät uuden, noin 20 kilometrin mittaisen 110 kV johdon rakentamista.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisesti omina menettelyinään. Pohjois-Savon ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä YVA-lain tarkoittaman yhteysviranomaisena.


Aikataulu

Hankkeen yleissuunnittelua sekä alueen kaavoitusta tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Kaavoitus jatkuu ja tarkentuu arviointimenettelyn jälkeen muun muassa ympäristöselvitysten tulosten perusteella.

Laulurämeen tuulivoimapuiston Kiuruveden osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja koko hanketta koskeva YVA-ohjelma olivat nähtävillä toukokuussa 2022.

Koko hanketta koskeva YVA-selostus on tarkoitus asettaa nähtäville huhtikuussa 2023. YVA-selostuksesta saadun perustellun päätelmän pohjalta valmistellun kaavaluonnoksen on tarkoitus valmistua loppukesästä 2023.

  

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.4.2022 § 25 Laulurämeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asettaa sen nähtäville. Osayleiskaava kuulutettiin vireille 4.5.2022 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 4.5.2022 - 2.6.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tämän sivun alalaidassa liitetiedostona.

Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteinen kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin Kiuruveden kirjasto- ja kulttuuritalon juhla- ja näyttelytilassa keskiviikkona 25.5.2022. 

Lisätietoja antavat

Kaavoituksesta vastaava: Kiuruveden kaupunki

Kimmo Karoluoto, tekninen johtaja, 050 475 7496, kimmo.karoluoto(at)kiuruvesi.fi

Risto Luttinen, vs. maanmittausinsinööri, 0400 741 492, risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi

 

Kaavakonsultti: Ramboll Finland Oy

Pirjo Pellikka, kaavoitusarkkitehti, 040 5320 2380, pirjo.pellikka(at)ramboll.fi

 

YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Pohjois-Savon ELY-keskus

Laura Puoskari, 0295 016 408, laura.puoskari(at)ely-keskus.fi

 

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy

Ulla Lehtinen, 040 558 3585, ulla.lehtinen(at)ramboll.fi

 

Hankkeesta vastaava: Winda Energy Oy

Ronja Stauffer, 040 162 8015, ronja.stauffer(at)winda.fi

Liitetiedostot
Laulurämeen tuulivoimapuiston osayleiskaava osallistumis ja arviointisuunnitelma.pdf (2,77 MB)
Tekninen lautakunta 26.4.22 § 25 ote.pdf (109,7 kB)
2023-10-27_Lauluräme_tv_oyk_kiinteisto_LUONNOS.pdf (2,47 MB)
2023-10-27_Lauluräme_tv_oyk_LUONNOS.pdf (2,46 MB)
2023-11-07_Laulurame_Kiuruvesi_kaavaselostus_MASTER.pdf (19,27 MB)
Liite_1_2023-11-06_OAS_Kiuruvesi.pdf (2,72 MB)
Liite_10_Winda_Vaihtoehdot_valkemallinnus_13102023_liitteineen.pdf (18,76 MB)
Liite_11_Lauluräme_näkymäalueanalyysi_27092023.pdf (19,22 MB)
Liite_12_Havainnekuvaliite-Lauluräme-2023.pdf (35,18 MB)
Liite_2_2023-08-25_Lauluräme_OAS_vastineraportti.pdf (304,4 kB)
Liite_4_Perusteltu päätelmä.pdf (169,8 kB)
liite_5_Perusteltu päätelmä taulukoituna kaavaselostukseen.docx (94,4 kB)
Liite_5_Perusteltu päätelmä taulukoituna kaavaselostukseen.pdf (146,2 kB)
Liite_6.1_Lauluräme_pesimälinnustoselvitys_päivitys_2023_Liite 5_Pistelaskentatulokset_2022.pdf (384,4 kB)
Liite_6.2_Lauluräme_pesimälinnustoselvitys_päivitys_2023_Liite 6_Pistelaskentatulokset_2023.pdf (329,2 kB)
Liite_6_Lauluräme_pesimälinnustoselvitys_päivitys_2023.pdf (4,68 MB)
Liite_7_Lauluräme_luontoselvitykset_päivitys_2023.pdf (14,49 MB)
Liite_8_Ennakkopäätös 3260_2023.pdf (117,6 kB)
Liite_9_1510067705-007_Lauluräme_melumallinnus_2023-09-25.pdf (52,64 MB)
Liite 3.1. ELY-keskuksen lausunto Laulurämeen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta.pdf (185,6 kB)
Liite 3.10. Laulurame_tuulivoimahanke_Maisema- ja_kult_ymp_selvitys 2023.pdf (17,12 MB)
Liite 3.11. Havainnekuvat sähkönsiirron vaihtoehdosta SVE1.pdf (16,41 MB)
Liite 3.12. Arkeologinen inventointi hankealueelle ja sähkönsiirtoreitille.pdf (6,06 MB)
Liite 3.13. Arkeologinen täydennysinventointi.pdf (1,8 MB)
Liite 3.14. Asukaskyselyraportti.pdf (3,01 MB)
Liite 3.2. Arviointikriteerit_Lauluräme.pdf (440 kB)
Liite 3.3. Luontoselvitys.pdf (10,04 MB)
Liite 3.4. Suunniteltujen voimalapaikkojen luontoselvitys.pdf (7,88 MB)
Liite 3.5. Suurpeto- ja metsäpeuraselvitys.pdf (564 kB)
Liite 3.6 Pesimälinnustoselvitys.pdf (1,91 MB)
Liite 3.7. Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys.pdf (786,6 kB)
Liite 3.8. Lintujen syysmuuttoselvitys.pdf (1,9 MB)
Liite 3.9. Lintujen kevätmuuttoselvitys.pdf (1,1 MB)
Linkki Laulurämeen yleisötilaisuuteen_11.12.23_ Teams.pdf (36,9 kB)