Siirry sisältöön
Kaavatyön käynnistäminen 

Tekninen lautakunta päätti 23.11.2021 § 72 käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisen Laulurämeen alueelle Winda Energy Oy:n kaavoitusaloitteen mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Samaisessa kokouksessa tekninen lautakunta päätti § 73 hyväksyä sopimuksen kaavoituksen aloittamisesta ja yhteistyöstä Winda Energy Oy:n projektiyhtiön Tuulipuisto Oy Laulurämeen kanssa koskien Laulurämeen tuulivoimaosayleiskaavahanketta.

Winda Energy Oy suunnittelee 11 tuulivoimalan sijoittamista Laulurämeen alueelle Kiuruveden kaupungissa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Suunnittelualue sijaitsee noin 15 kilometriä lounaaseen Kiuruveden keskustasta ja noin 12 kilometriä kaakkoon Pyhäjärven keskustasta. Kiuruveden osayleiskaavoitettava alue on noin 770 ha. Tuulivoimapuisto liitetään Savon Voiman verkkoon Kiuruveden sähköasemalta. Liityntäjohdon pituus on noin 20 kilometriä. Kyseessä on 110 kV ilmajohto, joka muuttuu maakaapeliksi noin 1,9 km ennen Kiuruveden keskustaajaman taajama-alueen alkamista.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja MRL-lain mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisesti omina menettelyinään. Laulurämeen tuulivoimahankkeen (Kiuruvesi, Pyhäjärvi) YVA-menettely on päättynyt. YVA-selostus on ollut nähtävillä 14.4.-13.6.2023, ja siitä on saatu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 10.8.2023.


Aikataulu
Päätös tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laatimisesta    23.11.2021
Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan Laulurämeen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 26.4.2022
Osayleiskaava kuulutettiin vireille       4.5.2022
YVA-selostus on ollut nähtävillä             14.4.-13.6.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 4.5.2022 - 2.6.2022.
Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteinen 
kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin Kiuruveden kirjasto- ja 
kulttuuritalon juhla- ja näyttelytilassa keskiviikkona       25.5.2022

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä     10.8.2023
Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto on julkisesti nähtävillä     
29.11.2023- 12.01.2024 

Maanomistajakirjeet lähettiin                         viikoilla 48 ja 49
Kaikille avoin yleisötilaisuus osayleiskaavoituksesta järjestettiin
Kiuruveden kirjasto- ja kulttuuritalon auditoriossa maanantaina       11.12.2023
Osayleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja lausunnot viimeistään 12.01.2024.

Kiuruveden tekninen lautakunta on päättänyt Laulurämeen tuulivoimapuiston
ehdotusaineiston nähtäville asettamisesta kuulemista varten (MRL 65 §, MRA 19 §) 30.03.2024 .

Osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto on julkisesti nähtävillä 15.05.- 20.06.2024

Osayleiskaavaehdotusta koskevat muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa
kirjallisesti viimeistään 20.06.2024.Tämänhetkinen tilanne 

Osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto on julkisesti nähtävillä 15.05.- 20.06.2024 välisen ajan kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa ja internet-sivuilla (www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Asuminen,-rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat). Osayleiskaavaehdotusta koskevat muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki, PL 28, 74701 KIURUVESI tai sähköpostitse kirjaamo@kiuruvesi.fi viimeistään 20.06.2024.

Kaikille avoin yleisötilaisuus osayleiskaavoituksesta järjestetään Kiuruveden kirjasto- ja kulttuuritalon auditoriossa keskiviikkona 05.06.2024 klo 17.00. Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Tilaisuuden etäosallistumisen linkki julkaistaan Kiuruveden kaupungin nettisivuilla lähempänä tilaisuutta.


Lisätietoja antavat

Kaavoituksesta vastaava: Kiuruveden kaupunki

Kimmo Karoluoto, tekninen johtaja, 050 475 7496, kimmo.karoluoto(at)kiuruvesi.fi
Risto Luttinen, maanmittausinsinööri, 0400 741 492, risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi

 

Kaavakonsultti: Ramboll Finland Oy
Pirjo Pellikka, kaavoitusarkkitehti, 040 5320 2380, pirjo.pellikka(at)ramboll.fi

 

YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Pohjois-Savon ELY-keskus
Laura Puoskari, 0295 016 408, laura.puoskari(at)ely-keskus.fi 

 

Hankkeesta vastaava: Winda Energy Oy
Hannele Konsén, 050 307 6265, hannele.konsén@winda.fi

Liitetiedostot
2024-03-11_Lauluräme_tv_oyk_EHDOTUS.pdf (2,53 MB)
2024-03-11_Lauluräme_tv_oyk_EHDOTUS_kiinteistorajat.pdf (2,53 MB)
2024-04-15_Laulurame_Kiuruvesi_kaavaselostus_MASTER _EHD.pdf (18,82 MB)
Liite_1_2024-03-14_OAS_Kiuruvesi.pdf (3,05 MB)
Liite_2_2023-08-25 Lauluräme_OAS_vastineraportti.pdf (304,4 kB)
Liite_4 Perusteltu päätelmä.pdf (169,8 kB)
Liite_5 Perusteltu päätelmä taulukoituna kaavaselostukseen.pdf (146,2 kB)
Liite_6_Lauluräme_pesimälinnustoselvitys_päivitys 2023.pdf (4,68 MB)
Liite_6.1_Lauluräme_pesimälinnustoselvitys_päivitys_2023_Liite 5_Pistelaskentatulokset 2022.pdf (384,4 kB)
Liite_6.2_Lauluräme_pesimälinnustoselvitys_päivitys_2023_Liite 6_Pistelaskentatulokset 2023.pdf (329,2 kB)
Liite_7 Lauluräme_luontoselvitykset_päivitys_2023.pdf (14,49 MB)
Liite_8 Ennakkopäätös 3260_2023.pdf (117,6 kB)
Liite_9 1510067705-007_Lauluräme_melumallinnus_2023-09-25.pdf (52,64 MB)
Liite_10 Winda_Vaihtoehdot_valkemallinnus_13102023_liitteineen.pdf (18,76 MB)
Liite_11 Lauluräme_näkymäalueanalyysi_27092023.pdf (19,22 MB)
Liite_12 Havainnekuvaliite-Lauluräme-2023.pdf (35,18 MB)
Liite_14 2024-04-05_ Lauluräme_luonnos_vastineraportti.pdf (225,9 kB)
Liite 3.1. ELY-keskuksen lausunto Laulurämeen_tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta.pdf (185,6 kB)
Liite 3.2. Arviointikriteerit Lauluräme.pdf (440 kB)
Liite 3.3. Luontoselvitys_.pdf (10,04 MB)
Liite 3.4. Suunniteltujen_voimalapaikkojen luontoselvitys.pdf (7,88 MB)
Liite 3.5. Suurpeto- ja metsäpeuraselvitys_.pdf (564 kB)
Liite 3.6 Pesimälinnustoselvitys_.pdf (1,91 MB)
Liite 3.7. Metsäkanalintujen_soidinpaikkaselvitys.pdf (786,6 kB)
Liite 3.8. Lintujen_syysmuuttoselvitys.pdf (1,9 MB)
Liite 3.9. Lintujen_kevätmuuttoselvitys.pdf (1,1 MB)
Liite 3.10. Laulurame tuulivoimahanke_Maisema- ja_kult_ymp_selvitys 2023.pdf (17,12 MB)
Liite 3.11. Havainnekuvat_sähkönsiirron vaihtoehdosta SVE1.pdf (16,41 MB)
Liite 3.12. Arkeologinen_inventointi hankealueelle ja sähkönsiirtoreitille.pdf (6,06 MB)
Liite 3.13. Arkeologinen_täydennysinventointi.pdf (1,8 MB)
Liite 3.14. Asukaskyselyraportti_.pdf (3,01 MB)