Siirry sisältöön

Kaavat laaditaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joihin kaavoilla on vaikutusta. Osallisia voivat olla esimerkiksi

 • maanomistajat
 • asukkaat
 • kuntalaiset
 • järjestöt ja yhdistykset
 • elinkeinoelämän edustajat
 • kaupungin hallintokunnat
 • muut kunnat
 • valtion viranomaiset
 • maakunnan liitto

Osallisilla on oikeus saada tietoa kaavoista niiden eri vaiheissa, osallistua kaavojen valmisteluun ja esittää kaavoista mielipiteitä.

Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kiuruvesi-lehdessä ja kaupungin internetsivuilla. Maanomistajia ja muita osallisia informoidaan kirjeitse. Suuremmissa kaavahankkeissa järjestetään yleisötilaisuuksia. Kaava-aineistot pidetään nähtävänä teknisessä palvelukeskuksessa ja internetsivuilla. 

Osallistumismahdollisuudet kaavahankkeen eri vaiheissa

Kaavan käynnistäminen 

 • aloite kaavan laatimiseksi
 • suunnittelutyö ohjelmoidaan ja ajoitetaan
 • laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • selvitetään kaavoituksen tarkoitus, alustavat tavoitteet, suunnittelualueen rajaus ja selvitystarpeet
 • viranomaisneuvottelu
 • kaavan vireille tulosta kuulutetaan
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville

 • Tekninen lautakunta / kaupunginhallitus tekee kaavoituspäätöksen. 

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus.

 

Tavoitteet ja mitoitus

 • tehdään perusselvityksiä
 • laaditaan tavoitteet ja mitoitusperiaatteet
 • tarvittaessa viranomaisneuvottelu

Luonnossuunnittelu

 • laaditaan alustavia luonnosvaihtoehtoja, joista neuvotellaan
 • arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia
 • laaditaan kaavaluonnos
 • tarvittaessa viranomaisneuvottelu

 • Tekninen lautakunta hyväksyy luonnoksen ja asettaa sen nähtäville.

 • Kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteitä suullisesti tai kirjallisesti kaavoittajalle. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus.

Kaavaehdotus

 • luonnoksesta saatu palaute tutkitaan
 • luonnosta kehitetään kaavaehdotukseksi
 • viranomaisneuvottelu

 • Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää lausunnot.

 • Kaavaehdotuksesta voi esittää kirjallisia muistutuksia, jotka osoitetaan tekniselle lautakunnalle.

Hyväksyminen

 • ehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään
 • tarvittaessa ehdotusta muutetaan ja asetetaan uudelleen nähtäville
 • kaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan

 • Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto, asemakaavan kaupunginhallitus ja vaikutuksiltaan vähäisen kaavan hyväksyy tekninen lautakunta.

 • Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Voimaantulo

 • kaava tulee voimaan valtuuston päätöksen saatua lainvoiman ja kun voimaan tulosta on kuulutettu
 • jos kaavasta on valitettu, kaava tulee voimaan Kuopion hallinto-oikeuden tai Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen, jos kaavan hyväksymispäätös pysytetään
Lisätiedot

Risto Luttinen

maanmittausinsinööri
0400 741492
risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi