Kaavat laaditaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joihin kaavoilla on vaikutusta.

Osallisia voivat olla esimerkiksi

 • maanomistajat
 • asukkaat
 • kuntalaiset
 • järjestöt ja yhdistykset
 • elinkeinoelämän edustajat
 • kaupungin hallintokunnat
 • muut kunnat
 • valtion viranomaiset
 • maakunnan liitto.

 

Osallisilla on oikeus saada tietoa kaavoista niiden eri vaiheissa, osallistua kaavojen valmisteluun ja esittää kaavoista mielipiteitä.

Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kiuruvesi-lehdessä ja kaupungin internetsivuilla. Maanomistajia ja muita osallisia informoidaan kirjeitse. Suuremmissa kaavahankkeissa järjestetään yleisötilaisuuksia. Kaava-aineistot pidetään nähtävänä teknisessä palvelukeskuksessa ja internetsivuilla.

Osallistumismahdollisuudet kaavahankkeen eri vaiheissa:


 

 SUUNNITTELUVAIHE

 PÄÄTÖKSENTEKO

 OSALLISTUMINEN

 
Kaavan käynnistäminen

 • aloite kaavan laatimiseksi
 • suunnittelutyö ohjelmoidaan ja ajoitetaan
 • laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • selvitetään kaavoituksen tarkoitus, alustavat tavoitteet, suunnittelualueen rajaus ja selvitystarpeet
 • viranomaisneuvottelu
 • kaavan vireille tulosta kuulutetaan
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville

Tekninen lautakunta / kaupunginhallitus tekee kaavoituspäätöksen. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä.

Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus.

Tavoitteet ja mitoitus 

 • tehdään perusselvityksiä
 • laaditaan tavoitteet ja mitoitusperiaatteet
 • tarvittaessa viranomaisneuvottelu
 

 
Luonnossuunnittelu

 • laaditaan alustavia luonnosvaihtoehtoja, joista neuvotellaan
 • arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia
 • laaditaan kaavaluonnos
 • tarvittaessa viranomaisneuvottelu
Tekninen lautakunta hyväksyy luonnoksen ja asettaa sen nähtäville Kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteitä suullisesti tai kirjallisesti kaavoittajalle. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus.


Kaavaehdotus

 • luonnoksesta saatu palaute tutkitaan
 • luonnosta kehitetään kaavaehdotukseksi
 • viranomaisneuvottelu
Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää lausunnot Kaavaehdotuksesta voi esittää kirjallisia muistutuksia, jotka osoitetaan tekniselle lautakunnalle

 
Hyväksyminen

 • ehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään
 • tarvittaessa ehdotusta muutetaan ja asetetaan uudelleen nähtäville
 • kaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan
Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan, kaupunginhallitus asemakaavan, tekninen lautakunta vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

 
Voimaan tulo

 • kaava tulee voimaan valtuuston päätöksen saatua lainvoiman ja kun voimaan tulosta on kuulutettu
 • jos kaavasta on valitettu, kaava tulee voimaan Kuopion hallinto-oikeuden tai Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen, jos kaavan hyväksymispäätös pysytetään
   
Lisätiedot

Ville Kamaja

maanmittausinsinööri
0400 741492
ville.kamaja(at)kiuruvesi.fi