Siirry sisältöön
 • 13.9.2021 12.45

  Koulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä koulunkäynnin tukeminen. Kuraattorilta saa apua, jos lapsella/nuorella on pulmia esim. koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Nuori voi saada tukea kuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään tilanteesta riippuen yhdessä oppilaan, hänen vanhempiensa, häntä opettavien opettajien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä perheneuvolan, terveydenhuollon ja lastensuojelun kanssa. Asian laadusta riippuen kuraattori työskentelee myös luokkien tai oppilasryhmien kanssa.
  Oppilaat voivat tulla kuraattorin vastaanotolle koulupäivän aikana. Aloite keskustelulle voi tulla myös vanhemmilta tai opettajilta. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus.

  Kiuruveden koululaitokseen haetaan osa-aikaista koulukuraattoria toimessa olevan koulukuraattorin työpariksi. Työaika on puolet kokonaisesta työajasta. Kiuruveden kaupunki on hakenut hankerahoitusta (Valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin). Mikäli rahoitus järjestyy hankkeen myötä (päätökset pyritään tekemään elo/syyskuussa 2021), lisätään osa-aikaisen koulukuraattorin työaikaa. Koulukuraattori toimii Kiuruveden koululaitoksen (perusopetus ja lukio) sekä Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen (2. aste) toimipisteessä. Kelpoisuus on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö (sosionomi), taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto.

  Valitun tulee hänen tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista. Koeaika on 3 kk.

  Hakemuksen toivomme sähköisesti Kuntarekryn kautta 28.9.2021 klo 12.00 mennessä.

 • 10.9.2021 7.00

  Kiuruveden kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa on haettavana

  Kiinteistöpäällikön virka
  (hakuaikaa jatkettu)

  Kiuruveden kaupungin tekninen palvelukeskus hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen kiinteistöpäällikköä.

  Kiinteistöpäällikkö toimii kiinteistöt- tulosalueen johtajana vastaten kaupungin kiinteistöjen suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta, isännöinnistä ja kunnossapidosta. Kiinteistöpäällikkö toimii kiinteistönhoitajien esimiehen, siivoustyönjohtajan ja rakennustöiden valvojan lähiesimiehenä. Kiinteistöt- tulosalueella hänellä on johdettavanaan kaikkiaan noin kaksikymmentä työntekijää. Kiinteistöpäällikkö toimii tarvittaessa teknisen johtajan sijaisena. Kiinteistöpäällikkö osallistuu koko teknisen toimialueen kehittämiseen teknisen palvelukeskuksen johtoryhmän jäsenenä.

  Tehtävän kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu insinöörin tutkinto tai talonrakennustekniikan teknikkotutkinto sekä tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä työkokemus.

  Haemme joukkoomme kehittymis- ja yhteistyökykyistä vastuunkantajaa, jolla on kykyä tavoitteelliseen johtamis- ja kehittämistyöhön sekä sujuvaan kanssakäymiseen asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa. Tarjoamme toimivan työyhteisön ja monipuolisen sekä itsenäisen työn.

  Tehtävien menestyksellinen hoito edellyttää hyvää tietotekniikan hallintaa, suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa, oma-aloitteisuutta ja oman auton käyttöä. Arvostamme kokemusta rakennuttajatehtävistä, kiinteistönhoidon tehtävistä, kunnallishallinnosta sekä esimiestehtävistä.

  Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 30.9.2021 klo 12.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi palvelun kautta, ei liitteitä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Lisätietoja antavat vs. tekninen johtaja Ville Kamaja (puh. 0400 741 492) tai kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka (puh. 040 641 6603).


  10.9.2021

  Kiuruveden kaupunki
  Tekninen palvelukeskus