Siirry sisältöön

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan

- rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen

- sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen

- sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

- rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (esim. ullakkotilojen käyttöönotto, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintiloiksi jne.)

- rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen (esim. loma-asunnon muuttaminen asuinkäyttöön).

Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta. Rakennustyö on aloitettava kolmen (3) vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupa voidaan myöntää määräaikaisena, kuitenkin enintään viideksi (5) vuodeksi.

Hakemusasiakirjat:

- rakennuslupahakemus

- valtakirja, ellei hakija ole hakemuksen allekirjoittajana

- rakennuspiirustukset (pohja, leikkaus, julkisivut), 2 srj

- asemapiirros, 2 srj

- selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (tarvittaessa)

- naapurien kuuleminen

- vastaavan työnjohtajan hakemus

- erityisalojen työnjohtajien hakemukset (tarvittaessa)

- RH 1 rakennushankeilmoitus (jokaisesta rakennuksesta erikseen)

- hakemus vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä (tarvittaessa)

- selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (tarvittaessa, ota yhteyttä Kiuruveden kaupungin maanmittausinsinööriin)

- haja-alueen jätevesijärjestelmän suunnitelma (tarvittaessa, suunnitelmia tekevät alan yrittäjät)

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lomakkeet

hakemus (ilmoitus) kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle

Lomakkeella haetaan lupaa erilaisille rakennushankkeille tai -toimenpiteille.

Lisää tietoa
Lataa lomake

hakemus/lausunto vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä

Vesihuoltolaitokseen liittymisestä sovitaan kirjallisesti.

Lisää tietoa
Lataa lomake

ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta

naapurin kuuleminen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennushankeilmoitus (RH1)

Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen ja palauttaa sen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

työnjohtajahakemus

Jos rakennushanke vaati luvan tai viranomaishyväksynnän, on sille nimettävä vastaava työnjohtaja sekä mahdollisesti erityisalan työnjohtaja.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kiuruvesi - Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kiuruveden kaupungintalo

Kiuruveden kaupungintalolta löytyvät kaupungin useimmat toimistopalvelut

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:45
Ke - To: 08:00 - 15:45
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Tekninen palvelukeskus

Teknisessä palvelukeskuksessa saat mm. kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja vesihuoltopalvelua.

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:45
Ke - To: 09:00 - 15:45
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Purkamislupa

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut