Siirry sisältöön
Yleisen tuen tavoitteena on turvata onnistunut perusopetus, mikä oppilaan kannalta tarkoittaa oppivelvollisuuden suorittamista ja riittävän yleissivistyksen hankkimista.

Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Oppilailla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri kouluyhteisössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista.

Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan yleisen tuen vaiheessa seuraavin käytännön keinoin:
 
 • opetusta eriyttämällä
 • tukiopetuksella
 • opettajien yhteistyöllä
 • samanaikaisopetuksella
 • opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla
 • erityisopettajan konsultaation avulla
 • koulunkäyntisopimusten avulla

Oppilaan turvallisuudentunteeseen, hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon voidaan vaikuttaa myös seuraavilla yleisen tuen toimenpiteillä:
 
 • KiVa-koulutoiminta
 • vanhempainillat
 • terveystarkastukset
 • oppilaanohjaus ja muu oppilashuolto
 • teemapäivät, ryhmäytymispäivät

Opetustyöhön sisältyy myös ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeen arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajan kanssa.

Keskeistä on oppilaan äänivalta omissa asioissaan. Lapsen tulee tulla kuulluksi ikätaso huomioon ottaen kaikissa häntä koskevissa ratkaisuissa.

Keskeinen periaate on myös koulun toiminnan läpinäkyvyys. Yhteistyö koteihin tulee olla avointa. Huoltajien tulee olla tietoisia kaikista lapseen kohdistuvista koulun toimista. Koulun ja lasta opettavien opettajien tulee olla aktiivisia ja aloitteellisia yhteistyön aikaansaamiseksi.