Siirry sisältöön

Viemäri on tarkoitettu jätevesien kuljettamista varten. Se ei ole kaikkinielevä jätekeskus eikä se ole tarkoitettu myöskään katto- salaoja- tai hulevesiä varten.


Viemäriin saa laittaa

astia- ja pyykinpesuvesiä, peseytymisessä syntyneitä vesiä ja WC:n huuhteluvesiä.

Kannattaa käydä katsomassa Helsingin Veden laatimaa ohjetta siitä, mitä pönttöön ei voi laittaa. Hauska info löytyy osoitteesta www.pytty.fi.


Viemäriin eivät kuulu

1. ONGELMAJÄTTEET
Nesteet

 • bensiini, tärpätti, liuottimet, muut palo- ja räjähdysvaaran aiheuttavat aineet
 • öljyt
 • desinfiointiaineet, emäkset, hapot
 • jäähdytysnesteet, myrkylliset nesteet
 • Muut ongelmajätteet
 • kuumemittarit (elohopea), raskasmetallit
 • maalit, liimat, lakkajäte
 • lääkkeet

Kuumemittarit ja lääkkeet tulee toimittaa apteekkiin, paristot paristonkeräysastioihin, maalit ym. ongelmajätteet ongelmajäteasemalle.

2. SAKKAUTUVAT JÄTTEET
kuten kahvinporot, hiekoitus- tai kissanhiekka ja kukkamulta. Niille oikeampi paikka on komposti.

3. VIEMÄRIN TUKKIVAT JÄTTEET
kuten paperipyyhkeet ja sanomalehdet, sukkahousut ym. vaatteet, terveyssiteet, vaipat ja pikkuhousunsuojat, muovipussit, hammasharjat ym. esineet. Sanomalehdet ja vaatteet hyötykäyttöön, muut tukkivat jätteet sekaroskiin.

4. ELOPERÄISET JÄTTEET
kuten ruoantähteet, perunan- ja hedelmänkuoret sekä rasvat. Ne kuuluvat kompostiin tai biojätekeräykseen.

5. PINNALLA KELLUVAT JÄTTEET
kuten pumpulipuikot, tupakantumpit, kondomit. Nämä kaikki kuuluvat sekaroskiin.


Mikäli laitat pönttöösi edellä kuvattuja jätteitä voi

 • ympäristö / vesistö saastua
 • verkosto, rakenteet ja laitteet vaurioitua
 • puhdistamon biologinen toiminta häiriintyä
 • lietteen turvallinen käyttö estyä
 • työntekijöiden terveys vaarantua

Viemäriverkostoon johdettavan jäteveden raja-arvoja ja vaatimuksia on esitetty alla. Lisätietoja viemäriin johdettavan veden laatuasioissa saa laitoksen henkilökunnalta.


Viemäriverkostoon johdettavan jäteveden raja-arvoja ja vaatimuksia

Sen lisäksi, mitä valvovien viranomaisten ja valtioneuvoston päätöksistä johtuu, noudatetaan Kiuruveden kaupungin vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäteveden suhteen mm. seuraavia raja-arvoja ja ohjeita:JÄTEVEDEN RAJA-ARVOJA
 Metallit mg/l

muut ainekohtaiset             

Tapauskohtaiset 

Hg

0,01

pH-luku

6,0-11,0

Esim. seuraaville aineille
Ag

0,1

Lämpötila

40 ast/C

asetetaan tarvittaessa

Cd

0,01

Sulfidi

5,0 mg/l

raja-arvoja:

Cr (tot)

1,0

Sulfaatti

400 mg/l

Arseeni

Cr 6+

0,1

tiosulfaatti


Tina

Cu

2,0

sulfiitti

 

Seleeni

Pb

0,5

(summa-arvo)

 

Kloridi

Ni

0,5

Magnesium

300 mg/l

Fluoridi

Zn

3,0

Syanidi

0,5 mg/l

Magnesium

    Rasva (elintarvike)

150 mg/l

Natrium

   

Ammoniakki

40 mg/l

Kalium

   

ammonium

   

Mineraaliöljyt ja öljyperäiset hiilivedyt: Päästövaatimusten vastattava parhaalla käytettävissä olevalla teknologialla saavutettavaa päästötasoa.

Prosessijätevesien laimentaminen jäähdytys-, hule-, kuivatus-, saniteetti- tms. vesillä pitoisuusraja-arvojen saavuttamiseksi on kielletty. Sallitut raskasmetallikuormitukset määritellään tarvittaessa sopimuksissa jätevesimäärien perusteella.

Liuotinaineita koskevat ohjeet:

1. Erittäin helposti ja helposti syttyvät, veteen liukenemattomat liuottimet, kuten dietyylieetteri, petrolieetteri ja sykloheksaani: Ei saa johtaa viemäriin.

2. Helposti syttyvät ja syttyvät, terveydelle vaaralliset veteen liukenemattomat liuottimet, kuten betseeni, tolueeni, ja ksyleeni: Viemäriverkkoon johdettava pesunestejäte saa sisältää ko. liuottimia yhteensä enintään 3 mg/l.

3. Helposti syttyvät, mahdollisesti terveydelle vaaralliset veteen liukenevat liuottimet, kuten metanoli, etanoli, asetoni, propanoli: Voidaan laboratoriomittakaavassa johtaa viemäriin.

4. Huoltamo- ja korjaamotoiminnassa käytettävät liuotinseokset, joiden aromaattipitoisuus on enintään 20 %, leimahduspiste on yli 35 ast/C ja tiheys on enintään 850 kg/m3: Viemäriverkkoon johdettavan pesunestejätteen kokonaishiilivetypitoisuus saa olla enintään 200 mg/l.

5. Terveydelle vaaralliset, veteen liukenemattomat liuottimet / klooratut liuottimet, kuten dikloorimetaani, dikloorietaani, kloroformi ja hiilitetrakloridi: Ei saa johtaa viemäriin.

Jos käytetty pesuneste ei sellaisenaan täytä edellä mainittuja vaatimuksia, ei jätenestettä saa laimentaa vedellä tai muulla nesteellä pitoisuuden raja-arvon saavuttamiseksi.