Siirry sisältöön

Maaseutuhallinnon neuvottelukunta

Kiuruveden kaupungin, Keiteleen kunnan ja Pielaveden kunnan hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueen järjestäjäkuntana toimii Kiuruveden kaupunki. Yhteistoiminta-alueeseen sisältyy tukihallintoyksikkö ja maaseudun kehittämisyksikkö. Sopimuskuntien yhteistoimielimenä toimii neuvottelukunta, joka toimii kuntien neuvotteluelimenä maaseutuelinkeinojen strategisia linjauksia, toiminnan suunnittelua, maaseudun kehittämistä, talousarviota ja palvelujen määrittelyä koskevissa asioissa.


Sivistyslautakunta

Opetuslautakunta ja sivistyslautakunta ovat yhdistyneet 1.6.2017.

Sivistyslautakunta päättää:

 1. opetus- ja sivistyspalveluiden toiminnasta ja taloudesta,
 2. varhaiskasvatuksesta, esi- ja perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuoriso-palveluista,
 3. yhteisten palveluiden järjestämisestä,
 4. toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista,
 5. vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden ottamisesta ja erottamisesta sekä toimi-paikkansa vahvistamisesta. Sivistyslautakunta nimeää kouluille johtajat, apulais- ja varajohtajat yhteistyössä asianosaisen toimintayksikön esimiehen kanssa,
 6. kaupungin jakamisesta oppilaaksiottoalueisiin oppilaiden lähikoulun määrittämistä varten,
 7. ns. toissijaisten hakijoiden oppilaaksi otosta ja perusteista perusopetuksessa,
 8. opetuksen kuntakohtaisesta yleisestä arviointijärjestelmästä sekä koulukohtaisen arvioinnin perusteista,
 9. koulutyön alkamispäivästä sekä lomapäivistä,
 10. perusopetuslain ja lukiolain mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä,
 11. erityisen tuen päätöksestä oppilaalle silloin, kun huoltaja sitä vastustaa,
 12. koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta,
 13. opetusresurssien jakoperusteista,
 14. maksuista ja taksoista toimialallaan,
 15. hankinnoista hankintaohjeiden ja hankintarajojen puitteissa,
 16. varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman hyväksymisestä,
 17. lukuvuosisuunnitelman hyväksymisestä,
 18. kokeilulupien hakemisesta,
 19. opiskelijaksi ottamisen perusteista; pääsy- ja soveltuvuuskokeista,
 20. oppilaan/opiskelijan erottamisesta määräajaksi.

Kaupungin kouluverkosta päättää valtuusto.
Sivistyslautakunta voi siirtää toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.


Tekninen lautakunta

tekninen lautakunta päättää:

 1. avustusperusteista,
 2. vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesimaksutaksoista sekä liittymismaksuperusteista,
 3. seuraavista maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisista asioista:
  a)     muun kuin vaikutukseltaan merkittävän asemakaavan hyväksymisestä (MRL 52 §),
  b)     yleis- ja asemakaavan laatimistarpeesta (MRL 36 §, 51 §),
  c)     rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määräämisestä yleis- tai asemakaavan laatimisen tai muuttamisen vireillä ollessa (MRL 38 §, 53 §),
  d) asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä (MRL 59 §),
  e) rantayleiskaavan laatimiskustannusten perimisestä (MRL 76 §),
  f) maanomistajalle maksettavaksi määrättävästä katualueen korvauksesta (MRL 105 §),
  g) valituksesta kaavaa koskevasta hallinto-oikeuden kumoamis- tai muutta-mispäätöksestä (MRL 191 §),
  h) rakennusjärjestyksen laatimisesta (MRA 6 §),
  i) maankäyttösopimuksista (MRL 91b §),
  j) kehittämiskorvauksen määräämisestä ja perimisestä (MRL 91c §, 91g §, 91m §, 91n §)
  k) hulevesien käsittelyä koskevista viranomaisasioista (MRL 13 a luku, 103d §),
  l) vedenjohtamisesta ja ojittamisesta asemakaava-alueilla (MRL 161a §),
  m) yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamispäätöksestä tai laitteiden muut-tamisesta ja poistamisesta (MRL 161 §, 162 §),
 4. Seuraavista katujen ja yleisten alueiden ylläpitoon ja rakentamiseen liittyvistä asioista:
  a) kadunpidon antamisesta ulkopuolisille (MRL 84 §),
  b) kadun rakennussuunnitelman hyväksymisestä (MRL 85 §),
  c) kadunpitopäätöksestä ja kadunpidon lopettamisesta (MRL 86 §),
  d) yleisellä alueella sijaitsevien johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtopaikasta (MRL 89 §),
  e) muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelman hyväksymisestä (MRL 90 §),
  f) katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa kaupungille kuuluvista tehtävistä, kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevien määräysten laatimisesta, kaupungin hoitoon otettujen alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta perittävän maksun määräämisestä sekä kadulla ja yleisellä alueella tehtävien töiden ohjauksesta perittävästä tarkastus- ja valvontamaksusta.
 5. Toimiessaan tielautakuntana:
  a) vastaa kaupungin osalta yksityistieverkoston ylläpidon kehittämisestä ja valvoo kaupungin avustamien teiden tiepidon tasoa,
  b) antaa asiantuntija-apua tiekunnille ja pitää tarvittavaa kortistoa ja karttaa kaupungin alueella olevista yksityisteistä,
  c) päättää kaupungin yksityistieavustuksista ja niiden jakoperusteista

  Tekninen lautakunta voi siirtää toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.


Tarkastuslautakunta

tarkastuslautakunnan on:

 1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
 2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa,
 3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan sekä konsernivalvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla,
 4. laadittava esitys tarkastuslautakunnan talousarvioksi,
 5. laadittava arviointikertomus. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista. toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.