Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää kokouksessaan 06.02.2024 keskustaajaman asemakaavan muutoksen, joka koskee Kuorevirran urheilualuetta sekä kortteleita 36, 263, 77, 78, 235 ja 236 sekä näiden välittömässä läheisyydessä olevia tarpeellisia viher- ja katualueita.

Kiuruveden kaupunki on valmistellut keskustan kouluratkaisua perusopetuksen tiloissa tunnistettujen sisäilmaongelmien vuoksi. Kouluratkaisun suunnittelussa huomioidaan eri toteutusvaihtoehtoja ja on mahdollista, että perusopetuksen toimintoja tullaan tulevaisuudessa sijoittamaan muualle kuin nykyiselle Nivan korttelialueelle. Perusopetusta palvelevan maankäytön mahdollisuuksia ja kaavan monipuolistamista tarkastellaan Kuorevirran urheilualueella sekä nykyisen kulttuuritalon ja lukion korttelialueella. Kaavamuutoksissa huomioidaan myös nykyinen Nivan koulun ja yläkoulun korttelialue, johon myös ELY-keskus on esittänyt asemakaavan ajantasaisuuden arviointia. Kaavatyö tukee samaan aikaan käynnissä olevaa keskustan kouluratkaisun hankesuunnittelua. Hankesuunnitelmassa tutkitaan nykyisten opetusrakennusten peruskorjausvaihtoehdon lisäksi uudisrakentamista sijoittuen kaavamuutosten kohteena oleville korttelialueille. Lisäksi yksi osa- alue käsittää omakotitaloluonteisen rakentamisen mahdollistaminen purettujen rivitalojen tilalle.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 25.06.2024 Kiuruveden keskustaajaman asemakaavamuutokset 2024 osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa osallisina mainituilta yhteisöiltä ja viranomaistahoilta.

Asemakaava muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 03.07. - 01.08.2024 Kiuruveden kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa ja Kiuruveden kaupungin internetsivuilla www.kiuruvesi.fi. Kaikista kaavan kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Kiuruveden kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä Kiuruvesi- lehdessä. Kaava-aineistot ovat nähtävillä Kiuruveden kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa ja kaupungin internetsivuilla (Palvelut > Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavat >keskusta- alueen kaavamuutokset). Aineistoa päivitetään sitä mukaa, kun sitä valmistuu.