Siirry sisältöön

Palveluseteli

Palveluseteli tarjoaa perheille vaihtoehdon hyödyntää yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoidon palvelutarjontaa. Palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2019.
Perhe voi hakea ja saada palvelusetelin järjestääkseen 0-5 -vuotiaan lapsensa varhaiskasvatuksen yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.
Palveluseteli voidaan myöntää niille Kiuruveden kaupungin asukkaille, jotka ovat oikeutettuja
kunnallisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatuksen järjestämiseen yksityisessä päiväkodissa/ryhmäperhepäiväkodissa/perhepäivähoitokodissa. Palveluseteli on lapsikohtainen.

Perheellä on oikeus kieltäytyä heille tarjotusta palvelusetelistä, jolloin perhe
ohjataan kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.
Perheellä ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä varhaiskasvatustoimintaan, jota kunta ei järjestä palvelusetelillä.

 

Miten perhe voi hakeutua palvelusetelin käyttäjäksi?


Kun perhe valitsee käyttöönsä palvelusetelivaihtoehdon, niin
• perhe ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa palvelusetelituottajaksi hyväksyttyyn yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan.
• perhe tekee palvelusopimuksen suoraan palvelusetelituottajan kanssa,
• tämän jälkeen perhe hakee kaupungilta palveluseteliä ja toimittaa tulotiedot varhaiskasvatustoimistoon ennen hoidon aloitusta.
Palveluseteli myönnetään ensisijaisesti yli kuukauden kestävään varhaiskasvatukseen ja se
astuu voimaan, kun asiakkaan laskutusperusteinen hoitosuhde varhaiskasvatuspaikkaan alkaa.
Perheet maksavat palvelusta kunnallista varhaiskasvatusta vastaavan maksun. Palveluntuottajalla on lisäksi mahdollisuus periä lisämaksua harkintansa mukaan.


Lapsi voi aloittaa, kun perhe on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti.

Tulotiedot toimitetaan kaupungille varhaiskasvatustoimistoon tai sähköpostilla: leena.kamarainen@kiuruvesi.fi. Ohessa liitteenä tulotietoinfo.

tulotietoinfo22.pdf

 

Miten yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja voi hakeutua palvelusetelituottajaksi


Palvelusetelituottajaksi voi hakea yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja oman harkintansa ja aikataulunsa mukaan. Palvelusetelin käyttöä ohjaa palvelusetelisääntökirja.
Hakemuksen jättämisen jälkeen varhaiskasvatuspalvelut ovat yhteydessä hakemuksen jättäneisiin palveluntuottajiin.
Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä kaupunki varmistaa, että palveluntuottajan ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta on ajantasainen ja että päätös on merkitty aluehallintoviraston rekisteriin. Lisäksi palvelusetelituottaja noudattaa toiminnassaan Kiuruveden kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelisääntökirjan ehtoja.
Palvelusetelin vaihtoehtona yksityisillä palveluntuottajilla on edelleen mahdollisuus jatkaa myös lakisääteisen yksityisen hoidon tuen sekä siihen liittyvän kuntalisän periaatteella.

Liitteenä sivun alareunassa Yksityisen varhaiskasvatuksen käsikirja, varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja sekä hakemuslomake palvelusetelituottajaksi.

Näin haet varhaiskasvatuksen palveluseteliäEnsisijaisesti perhe tiedustelee itse varhaiskasvatuspaikkaa yksityiseltä, Kiuruveden kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta. Heidät voidaan myös ohjata sinne kunnalliseen varhaiskasvatukseen tehdyn hakemuksen perusteella. Varhaiskasvatuspaikan saatuaan perhe täyttää palvelusetelihakemuslomakkeen, jonka liitteeksi palautetaan tuloselvityslomakkeet. Tiedot hyväksytyistä palveluntuottajista ja heidän asiakasmaksuistaan löytyvät Kiuruveden kaupungin internet -sivustolta.

Palveluseteli on saajalleen henkilökohtainen veroton etuus eikä ole siirrettävissä toiselle
henkilölle. Asiakas, jolle on myönnetty palveluseteli, ei voi saada kotihoidon tukea, yksityisen
hoidon tukea eikä kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Sen lisäksi, mitä palvelusetelilaissa
säädetään, sovelletaan asiakkaan asemaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annettua lakia.

1.Varhaiskasvatuspaikan hakeminen yksityisestä päiväkodista

Kiuruveden kaupungin verkkosivuilla on lista yksityisistä palvelun tuottajista, jotka on hyväksytty palvelusetelituottajiksi. Ota ensin yhteyttä toivomaasi päiväkotiin/ryhmikseen/perhepäivähoitajaan ja tiedustele heidän mahdollisuuttaan tarjota lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa.
Paikkaa hakiessasi kerro, minkälaisen kuukausittaisen tuntimäärän varhaiskasvatusta lapsellesi
tarvitset. Hakuvaiheessa on hyvä ottaa puheeksi myös kaikki mieltä askarruttavat asiat sekä lapsen hoitoon
mahdollisesti liittyvät erityistä huomiota vaativat asiat.

2. Palvelusopimuksen laatiminen päiväkodin kanssa

Kun olet saanut lapsellesi paikan palvelusetelipäiväkodista/ ryhmäperhepävähoidosta/ perhepäivähoitajalta, niin tee päiväkodin kanssa palvelusopimus. Palvelusopimuksessa määritellään muun muassa varhaiskasvatuksen aloituspäivämäärä ja viikoittain käytettävä hoitopäivien määrä.

3. Palvelusetelin hakeminen
Kun palvelusopimus on tehty, niin seuraavaksi haetaan palveluseteliä. Täytä
palvelusetelihakemus Kiuruveden kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa.
https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Varhaiskasvatus/Hakeminen-varhaiskasvatukseen

Täytä hakemukseen vähintään seuraavat tiedot:
- lapsen ja huoltajan / huoltajien yhteystiedot myös sähköpostiosoitteet, työtilanne, -paikka ja
työsuhteen laatu
- hoidon aloituspäivämäärä
- varhaiskasvatukseen käytettävien hoitopäivien määrä
- alue: valitse yksityinen varhaiskasvatus
- päiväkoti, johon palveluseteliä haetaan
- voit tarvittaessa kirjoittaa muuta tietoa lapsesta (esim. tuen tarpeesta)

Muuta huomioitavaa:
- Mikäli palvelusetelin arvo voidaan määritellä korkeimman kunnallisen päivähoitomaksun mukaisesti, niin rastita suoraan se kohta. Tällöin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.
- Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi palvelusetelihakemusta tehdessäsi ja hyväksyä sähköisen tiedoksiannon.
- Halutessasi hyväksy rastilla, että saat sähköpostikuittauksen lähetetyistä tiedoista.
- Lopuksi muista lähettää hakemus!

Päätös palvelusetelistä tehdään kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätöstä ei tehdä
takautuvasti.