TIEDOTTEET: Kiuruveden kaupunki
7.4.2020

YRITYSTOIMINNAN APU JA TUET KORONATILANTEESSA: yrityksiä koskevat tiedotteet (päivitetty 1.6.2020)

Elinkeinopalvelun tiedotteet 26.3.2020 alkaen.

Julkaisut:


ELY-keskuksen poikkeusrahoitus (TEM) ja Business Finlandin korona-rahoituksen haku päättyvät (1.6.2020)

MYEL –maksua maksavat yrittäjät eivät kuulu yksinyrittäjän avustuksen piiriin (8.5.2020)

Yksinyrittäjän koronatukea myös eläkeläisille (6.5.2020)

Yksinyrittäjän tuki on nyt haettavissa Kiuruvedellä toimiville yrityksille! (16.4.2020)

Yksinyrittäjien koronatuen valmistelu etenee, kunnille rahoitusta ja tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä (9.4.2020)

Pohjois-Savon liiton ylimääräinen EAKR-haku - haku päättyy 30.4.2020 (7.4.2020)

YRITTÄJÄ, OLETHAN MUISTANUT SEURATA KELAN PÄIVITETTYJÄ SIVUJA? (7.4.2020)

ENNAKKOTIETO: Yksinyrittäjän tuki (3.4.2020)

ELY-keskuksen tietopaketti yrityksille (30.3.2020)

Auttava tukiryhmä yrittäjille (26.3.2020)ELY-keskuksen poikkeusrahoitus (TEM) ja Business Finlandin korona-rahoituksen haku päättyvät

(1.6.2020)

ELY-keskuksen poikkeusrahoitus (TEM) ja Business Finlandin korona-rahoituksen haku päättyvät ma 8.6. klo 16.15. Asiasta tulee tänään virallisempaa tiedotusta eri kanavien kautta.


***


MYEL –maksua maksavat yrittäjät eivät kuulu yksinyrittäjän avustuksen piiriin

(8.5.2020)

MYEL –maksua maksavat yrittäjät eivät kuulu yksinyrittäjän avustuksen piiriin. Yksityisyrittäjän liitännäiselinkeino tulkitaan sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta tukeen.


***

Yksinyrittäjän koronatukea myös eläkeläisille

(6.5.2020)

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen, eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät mm. kannattavan toiminnan edellytykset.


***

Yksinyrittäjän tuki on nyt haettavissa Kiuruvedellä toimiville yrityksille!

(16.4.2020)

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin on valtion myöntämä avustus, joka on haettavissa yrityksen rekisteröinti (YTJ) kunnasta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tuet pyritään maksamaan mahdollisimman nopeasti kaikille hakuehdot täyttäville hakijoille. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välisenä aikana. Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja, että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli  30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Lue hakuohjeet huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Hakemus tehdään sähköisesti. Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. Hakua varten täytyy täyttää lomake, jossa on seuraavat tiedot:
o    Hakijan perustiedot
o    Toiminnan kuvaus
o    Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
o    Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:

o    Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
o    Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
o    Verovelkatodistus. Jos on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma verovelan maksamiseksi tulee liittää mukaan hakemukseen.

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita.
Kiuruveden yksinyrittäjä hae tukea sähköisellä lomakkeella tästä.

HAE TUKEA TÄMÄN LINKIN KAUTTA!


***

Yksinyrittäjien koronatuen valmistelu etenee, kunnille rahoitusta ja tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä

(9.4.2020)

Kunnat voivat hakea valtiolta valtionavustusta, joka on tarkoitettu yksinyrittäjien tukemiseen koronavirustilanteessa. Kuntien on tarkoitus avata tukihaku yksinyrittäjille mahdollisimman pian. Kiuruveden kaupunki tiedottaa, kun tuki on haettavissa kaupungin verkkosivuilla ja facebookissa.
 
Hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta kohdennetaan 250 milj. euroa. Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (voimaan 9.4.2020). Asetuksen voimassaoloaika on 9.4. - 15.10.2020. Asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaisen valtionavustuksen myöntämiseen yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille COVID-19 epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin. Valtionavustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena erityisavustuksena kunnalle käytettäväksi valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin. Valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.  

Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Kyse on laskennallisesta summasta. Työ- ja elinkeinoministeriö on yhteistyössä Kuntaliiton kanssa laatinut yksinyrittäjäavustuksen hakemisessa käytettävän hakemuslomakeluonnoksen ja päättänyt tukihakemuksessa vaadituista liitetiedoista.
 
Tämä tarkoittaa, että Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää oikeudellisen muodon ja rahoitustavan estämättä yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceyrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 - 5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi. Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät siis ole palkansaajan asemassa (työsuhteessa), mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Mikäli yrityksessä on palkattua työvoimaa, ohjataan hakijat ELY:yyn tai Business Finlandiin. Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen.

Avustuksen myöntämisen edellytykset
Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

• yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
• yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvioitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki. Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019, jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijaa pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi. Yksinyrittäjän avustuksen lähtökohtana on, että luotetaan hakijan hakulomakkeessa ilmoittamaan tietoon. Avustuksen hakulomakkeessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan,  että toiminta on päätoimista ja yritystoimintaan harjoitetaan yksin, että toiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa, että yrityksen taloudellisen tilanteen merkittävä heikkeneminen johtuu koronaepidemiasta ja että hakija aikoo jatkaa yritystoimintaa epidemian jälkeen.

Alla linkki, jossa on kysymyksiä ja vastauksia koskien yksinyrittäjientukea:

tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Kiuruveden kaupunki, Elinkeinopalvelut on varautunut vastaamaan yksinyrittäjätuen hakemiseen liittyviin kysymyksin arkipäivisin klo 9 – 11 välisenä aikana. Yritysneuvoja, Tuula Parkkonen-Suhonen puh. 040 630 3748 ja kaupunginjohtaja, Jarmo Muiniekka puh. 040 641 6603.


*** *** ***
 

Pohjois-Savon liiton ylimääräinen EAKR-haku - haku päättyy 30.4.2020

(7.4.2020)

Pohjois-Savon liiton ylimääräinen EAKR-haku – haku päättyy 30.4.2020

Haku alkaa 8.4.2020 ja päättyy 30.4.2020
Pohjois-Savon liitto järjestää täydentävän haun koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen. Tuki myönnetään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Tuki kohdistetaan erityisesti yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin sekä kuntien toimintaa tukeviin toimiin ja investointeihin, kuten kuntien terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden ja järjestelmien kehittämiseen.

Hakemuksia voi jättää toimintalinjoille 1 (PK-yritystoiminnan kilpailukyky) ja 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen). Hankkeiden sisällön tulee toteuttaa yhtä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteista.

HANKKEET
Tukea voi hakea esimerkiksi alla lueteltuihin teemoihin:

 1. Yritysryhmää tai -verkostoa koskeviin kehittämishankkeisiin, kuten
  • yritysten uusien liiketoimintamallien rakentamiseen ja palvelukonseptien kehittämiseen
  • yritysten yhteisen verkkosivuston rakentamiseen, markkinointiosaamisen parantamiseen ja uusien jakelukanavien ja -verkostojen rakentamiseen
  • toiminnan laadun kehittämiseen
  • yritysverkostojen kokoamiseen ja uusien kumppanuuksien rakentamiseen

 2. kuntien toimintaedellytyksiä tukeviin toimiin ja investointeihin, kuten
  • terveydenhuollon palvelujen ja järjestelmien kehittäminen, etähoito
  • elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen, kuten kuntien yritys- ja elinkeinopalveluiden kehittäminen ja toimintaedellytykset
  • kuntaomisteisten kehitysympäristöjen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseksi
  • yrityskiihdyttämöt


Hankkeiden tulee olla pienimuotoisia ja nopeasti käynnistettävissä. Toteutusaika voi olla korkeintaan 12 kuukautta.

TUKI
EAKR-tukitaso on pääsääntöisesti 80 %, mutta erityisestä perustellusta syystä se voi olla korkeampikin. Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Ensisijaisesti tulee käyttää prosenttimääräisiä kustannusmalleja.

HAKIJAT
Hakijoina voivat olla kunnat, kehittämisyhtiöt, elinkeinoelämän järjestöt, muut järjestöt, säätiöt, osuuskunnat, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja yhdistykset sekä muut julkisorganisaatiot. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN JA ARVIOINTI
Hakemukset tulee jättää viimeistään 30.4.2020 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi). Huom! KATSO-tunnistautuminen on päättynyt ja sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät Rakennerahastot.fi -sivuilla kohdasta ‘Sähköinen asiointi’.
Hankkeet arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin sekä vähähiilisen talouden edistäminen. Tämän erillishaun osalta hankkeiden arvioinnissa huomioidaan hankkeiden kyvykkyys vastata koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelman valintaperusteet

Hankkeen valmisteluvaiheessa pyydämme olemaan yhteydessä rahoittajaan. Lisätietoja antavat:

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö
puh.: 044 714 2637
soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Juha Minkkinen
rahoitusasiantuntija
puh.: 044 714 2619
juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
rahoitusasiantuntija
puh.: 044 714 2647
kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi


*** *** ***

YRITTÄJÄ, OLETHAN MUISTANUT SEURATA KELAN PÄIVITETTYJÄ SIVUJA!

(7.4.2020) www.kela.fi/tyottomyysturva-korona Yrittäjän tulisi ilmoittautua työnhakijaksi TE- toimistoon 15.4.2020 mennessä, mikäli yrittäjätyötulo on vähentynyt tuntuvasti koronaepidemian takia. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa, vaikka ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyysturva on yrittäjälle työmarkkinatuen suuruinen eli 33,66 €/päivässä ja veronalaista tuloa. Työmarkkinatukea voi saada, jos yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1089,67€/kk.

Em. tiedot eivät ole vielä asetuksella vahvistettu, vaan on tämän hetkinen ohjeistus yrittäjille.

Kiuruveden kaupunki, Elinkeinopalvelut tiedottaa, kun yksinyrittäjän tuki on haettavissa facebook –sivulla ja kaupungin nettisivuilla.


*** *** ***

ENNAKKOTIETO: Yksinyrittäjän tuki

(3.4.2020)

Yksinyrittäjän tuki tulossa, ilmoitamme kun tuki on haettavissa!

Elinkeinopalvelut tiedottaa erikseen, kun yksinyrittäjän tuki on haettavissa. Tulemme ilmoitamaan asiasta kaupungin kotisivuilla ja Facebookissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhdessä Kuntaliiton kanssa yksinyrittäjien tukea, jonka haku tapahtuu kunnista. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen.

Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnista, se otetaan myöhemmin huomioon haettaessa työttömyysturvaa. Periaatteena on, että avustus käytetään yrityksen toimintakuluihin ja yrittäjän elantokuluihin haettavaksi tulee työttömyysturva.

Tuki ei ole vielä haettavissa, ilmoitamme haun alkamisesta erikseen!

*** *** ***

ELY-keskuksen tietopaketti yrityiksille

(30.3.2020)

ELY-keskuksen sivuille on koottu paketti, johon on kerätty mahdollisimman kattavasti tietoa mm. rahoituksesta ja maakunnassa tarjolla olevista palveluista yrityksille. Pakettia päivitetään tarvittaessa ja aina, kun uutta tietoa palvelujen sisältöihin tulee.

ELY-keskus on myös julkaissut tietoa yritysrahoituksesta poikkeustilanteessa.

Linkki ELY-keskuksen tietopakettiin

Poikkeusrahoitus ELY-keskus 2020.pdf


*** *** ***

Auttava tukiryhmä yrittäjille

(26.3.2020)

Auttava tukiryhmä

Tukiryhmältä saa kysyä neuvoa, vaikkei kuuluisi mihinkään yrittäjäyhdistykseen. Ryhmältä saa kysyä neuvoa myös yli kuntatrajojen. Kiuruvedellä tukiryhmään kuuluvat:
Jarmo Muiniekka, 040 641 6603
Tuula Parkkonen-Suhonen, 040 630 3748
Tomi Rönkkö, 050 596 3790

Tiedostot