Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Kiuruveden kaupungin tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 22.11.2022 § 83, että Suomen Lantakaasu Oy:n suunnitteleman biokaasulaitoskokonaisuuden toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan laatiminen käynnistetään alueelle, joka sijaitsee Pyhäsalmentien vieressä noin 4 kilometrin etäisyydellä Kiuruveden keskustasta. Asemakaavan lopullinen sijainti suunnittelualueella tarkentuu kaava- ja YVA prosessista ja erillisselvityksistä saatavien lisätietojen pohjalta Pyhäsalmentien etelä tai pohjoispuolelle.

Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee teollisen mittakaavan biokaasulaitoksen ja sen yhteydessä toimivan biokaasun nesteytyslaitoksen rakentamista Kiuruvedelle. Biokaasulaitoksessa hyödynnettäisiin mm. Ylä-Savon alueen maito-, karja- ja sikatiloilta muodostuvia sivutuotteita kuten liete- ja kuivikelantaa sekä ruohosäilörehua. Lisäksi Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee rakentavansa pienempiä paineistettua biokaasua tuottavia laitoksia Ylä-Savon alueelle, joiden paineistettu biokaasu kuljetettaisiin edelleen jalostettavaksi suunniteltuun biokaasun nesteytyslaitokseen. Kiuruvedelle suunnitellun laitoksen kokonaistuotannon arvioidaan olevan 150 GWh nesteytettyä biokaasua. Laitosalueen tarvitsema pinta-ala on noin 15 ha.

Suomen Lantakaasu Oy:n hankkeelle käynnistämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä siitä Pohjois-Savon ELY-keskuksen antama perusteltu päätelmä löytyvät verkko-osoitteesta www.ymparisto.fi/SuomenLantakaasubiokaasulaitosYVA.

Biokaasulaitoksen toteuttamista varten alueelle tulee laatia asemakaava. Koska alueella ei ole yleiskaavaa, on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavaa laadittaessa otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. Asemakaavan laadinnassa hyödynnetään biokaasulaitoksen YVA-menettelyssä tehtyjä selvityksiä.

Asemakaavan lopullinen sijainti suunnittelualueella tarkentuu kaava- ja YVA-prosessista ja erillisselvityksistä saatavien lisätietojen pohjalta Pyhäsalmentien etelä- tai pohjoispuolelle.

 

Aikataulu

Kaava on kuulutettu vireille 12.7.2023 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.7.2023 – 16.8.2023 välisenä aikana.

Asemakaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) on nähtävillä 13.9.2023 – 12.10.2023 välisenä aikana.

Tavoiteaikataulun mukaisesti asemakaavaehdotus valmistellaan kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta loppuvuodesta 2023. Asemakaava on tarkoitus saada kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn talven 2023–2024 aikana.

 

Asemakaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.6.2023 § 36 biokaasulaitosalueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot.

Asemakaavan vireilletulokuulutus ja osallistumis- arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävillä 12.7. – 16.8.2023. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin 11 lausuntoa ja 4 mielipidettä.

 

Asemakaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos)

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 5.9.2023 § 49 hyväksyä biokaasulaitosalueen asemakaavan valmisteluaineiston ja asettaa sen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Biokaasulaitosalueen asemakaavaluonnos on valmisteltu kaavoituspäätöksen tavoiteasettelun pohjalta ottaen huomioon ympäristövaikutusten arviontiselostuksen liitteineen, Pohjois-Savon ELY- keskuksen antaman perustellun päätelmän, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitetyn palautteen sekä Suomen Lantakaasu Oy:n biokaasulaitoksen toteutussuunnitelmien tämänhetkisen tilanteen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet löytyvät kaavaselostuksesta ja niihin tullaan antamaan vastineet ennen kaavaehdotuksen valmistumista.

Asemakaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävänä 13.9.2023 – 12.10.2023 välisenä aikana välisenä aikana kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa (os. Harjukatu 2) sekä kaupungin internetsivuilla. Valmisteluaineisto löytyy tämän sivun liitetiedostoista.

Asemakaavan valmisteluaineistoa esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 20.9.2023 klo 18.00–20.00 kaupungintalon valtuustosalissa (os. Harjukatu 2). Tervetuloa!

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta nähtävänä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki, Tekninen palvelukeskus, PL 28, 74701 Kiuruvesi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kiuruvesi.fi.

 

Lisätietoja antavat:

Kaavoituksesta vastaava: Kiuruveden kaupunki 

Kimmo Karoluoto, tekninen johtaja, 050 475 7496, kimmo.karoluoto(at)kiuruvesi.fi

 

Kaavan laadinta: Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju

Jorma Harju, kaavoitusinsinööri, 044 596 3111, jorma.harju(at)kaavaharju.fi