Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Kiuruveden kaupungin tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 22.11.2022 § 83, että Suomen Lantakaasu Oy:n suunnitteleman biokaasulaitoskokonaisuuden toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan laatiminen käynnistetään alueelle, joka sijaitsee Pyhäsalmentien vieressä noin 4 kilometrin etäisyydellä Kiuruveden keskustasta.

Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee teollisen mittakaavan biokaasulaitoksen ja sen yhteydessä toimivan biokaasun nesteytyslaitoksen rakentamista Kiuruvedelle. Biokaasulaitoksessa hyödynnettäisiin mm. Ylä-Savon alueen maito-, karja- ja sikatiloilta muodostuvia sivutuotteita kuten liete- ja kuivikelantaa sekä ruohosäilörehua. Lisäksi Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee rakentavansa pienempiä paineistettua biokaasua tuottavia laitoksia Ylä-Savon alueelle, joiden paineistettu biokaasu kuljetettaisiin edelleen jalostettavaksi suunniteltuun biokaasun nesteytyslaitokseen. Kiuruvedelle suunnitellun laitoksen kokonaistuotannon arvioidaan olevan 150 GWh nesteytettyä biokaasua. Laitosalueen tarvitsema pinta-ala on noin 15 ha.

Suomen Lantakaasu Oy:n hankkeelle käynnistämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä siitä Pohjois-Savon ELY-keskuksen antama perusteltu päätelmä löytyvät verkko-osoitteesta www.ymparisto.fi/SuomenLantakaasubiokaasulaitosYVA.

Biokaasulaitoksen toteuttamista varten alueelle tulee laatia asemakaava. Koska alueella ei ole yleiskaavaa, on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavaa laadittaessa otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. Asemakaavan laadinnassa hyödynnetään biokaasulaitoksen YVA-menettelyssä tehtyjä selvityksiä.Aikataulu

Kaava on kuulutettu vireille 12.7.2023 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.7.2023 – 16.8.2023 välisenä aikana.

Asemakaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä 13.9.2023 – 12.10.2023 välisenä aikana.

Kaavahankkeesta laadittu kaavaehdotus, kaavaselostus sekä päivitetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, pidetään nähtävänä 29.11- 28.12.2023 välisenä aikana teknisessä palvelukeskuksessa (os. Harjukatu 2) sekä kaupungin internetsivuilla. Niissä esitellään suunnittelualueen rajaus, kaavatyön kulku ja aikataulu sekä osallistumismahdollisuudet. Osalliset voivat esittää siitä nähtävänä oloaikana mielipiteitä. Viranomaistahoilta pyydetään lausunnot. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki, Tekninen palvelukeskus, PL 28, 74701 Kiuruvesi tai sähköpostitse kirjaamo(at)kiuruvesi.fi 28.12.2023 mennessä.

 Asemakaava on tarkoitus saada kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn talven 2023–2024 aikana.

 

Lisätietoja antavat:

Kaavoituksesta vastaava: Kiuruveden kaupunki 

Kimmo Karoluoto, tekninen johtaja, 050 475 7496, kimmo.karoluoto(at)kiuruvesi.fi ja
Risto Luttinen, kaavoitusinsinööri, 0400 741 492, risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi

 

Kaavan laadinta: Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju

Jorma Harju, kaavoitusinsinööri, 044 596 3111, jorma.harju(at)kaavaharju.fi