Siirry sisältöön

 

Rakennusjärjestyksen uudistamisen lähtökohdat, tavoitteet ja muutokset

Nykyinen Ylä-Savon kuntien (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä) kanssa yhteistyössä laadittu rakennusjärjestys on ollut voimassa vuodesta 2012 lähtien.

Rakennusjärjestyksen päivitystarvetta ovat tuoneet mm. viimeaikaiset muutokset maankäyttö- ja rakennuslaissa, rakennusvalvontojen resurssien ohjaustarpeet sekä tarve selkeyttää rakennusjärjestyksen luettavuutta. Lisäksi rakennusjärjestyksen soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta on noussut esiin tarkistamistarpeita.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteena on säilyttää koko Ylä-Savon alueella yksi yhtenäinen rakennusjärjestys, joka ottaa huomioon entistä paremmin paikalliset olosuhteet rakentamisen ja hyvän elinympäristön muodostamisessa osana rakentamisen suunnittelua, ohjausta, toteutusta ja ylläpitoa.

Rakennusjärjestyksen uudistamisessa olennaisena osana on avoimuus ja vuorovaikutus. Rakennusjärjestyksen uudistaminen tulee järjestää ja uudistamistyön lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista rakennusjärjestystä valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa rakennusjärjestyksessä käsitellään, on mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun, arvioida uudistusten vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Rakennusjärjestysehdotuksessa aiempia määräyksiä on tarkistettu ja päivitetty vastaamaan paremmin nykyistä lainsäädäntöä, yksinkertaistettu sisältöä poistamalla informaatio-osiot sekä uusittu kappaleet määräyksiksi. Keskeisiä muita muutoksia ovat voimassa olevien määräysten lieventäminen mm. luvan- ja ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden ja aluejakojen (kaava-alueet ja haja-asutus) osalta sekä sallivampi rantarakentaminen. Lievennyksissä on otettu huomioon Pohjois-Savon ja Kainuun alueiden muiden kuntien linjauksia ja pyritty yhdenmukaistamaan rakennusjärjestyksen sallivuutta.

Uutena lisäyksenä ovat mm. rakennusvalvontaviranomaisen mahdollisuus laatia alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita sekä alle 50 m2 sivuasunnon salliminen haja-asutusalueella ja kaavan sallimilla rakennuspaikoilla.

Rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville asettaminen ja hyväksyntä

Kiuruveden kaupungin tekninen lautakunta päätti 5.2.2019 rakennusjärjestysehdotuksen (liite alla) nähtäville asettamisesta sen jälkeen kun ehdotus oli kaikkien kuntien toimielimissä käsitelty. Ehdotuksen nähtävillä olosta kuulutettiin 13.3.2019 Kiuruvesi-lehdessä ja se oli nähtävillä 11.3. - 9.4.2019, jona aikana asiasta on voinut lausua mielipiteensä kuulutusilmoituksen ohjeiden mukaisesti.

Ehdotusvaiheen lausuntojen ja muiden kannanottojen perusteella rakennusjärjestysehdotusta on vielä hieman muokattu ja täydennetty valmistelutyöryhmässä 3.5.2019 ja 22.5.2019, mutta kuitenkin niin, että ehdotusta ei tarvitse laittaa uudelleen nähtäville.

Valmistelutyöryhmän päätöksen mukaan rakennusjärjestysehdotus hyväksytetään kaikkien kuntien toimielimissä syksyn 2019 aikana ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien.

 


Liitteet: osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysehdotus

 

OAS Rakennusjärjestyksen uudistaminen Kiuruvesi.pdf

Rakennusjärjestys_ehdotus Kiuruvesi.pdf