Siirry sisältöön

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Tällä lomakkeella haetaan ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä keskisuurille energiantuotantolaitoksille. Energiantuotantolaitoksen toiminnalle riittää rekisteröinti, jos kaikkien laitosalueella sijaitsevien polttoaineteholtaan vähintään 1 MW energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu teho on alle 50 MW, ja laitosalueella ei ole yhtään kiinteää polttoainetta käyttävää, polttoaineteholtaan yli 20 MW energiantuotantoyksikköä.

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

  • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
  • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
  • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista,
  • toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti), ja
  • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Liitä ilmoitukseen tarkkailusuunnitelma (lomake 6035b) sekä tarvittava määrä liitelomakkeita 6035a, jos laitoksella on useampi kuin yksi energiantuotantoyksikkö.

Rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen toiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojeluvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 1065/2017 (valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista).


Lomakkeet

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Liitteet ja lisätietolinkit

6035a Keskisuurten energiantuotantolaitoksen rekisteröinti-ilmoituksen yksikköliitelomake
Tällä lomakkeella annetaan yksikkökohtaiset tiedot energiantuotantoyksiköistä, jos niitä on laitosalueella useampi kuin yksi.
6035b Keskisuuren energiantuotantolaitoksen rekisteröinti-ilmoituksen tarkkailusuunnitelma
Liitelomake, jossa esitetään suunnitelma energiantuotantolaitoksen toiminnan sekä sen päästöjen ja vaikutusten tarkkailusta.
6035 Täyttöohje keskisuuren energiantuotantolaitoksen rekisteröinti-ilmoitukseen
Ohje keskisuuren energiantuotantolaitoksen rekisteröinti-ilmoituslomakkeen täyttämiseen.
Uusien 1-5 MW energiantuotantoyksiköiden piipun korkeuden määrittämismenetelmä
1-5 MW energiantuotantoyksiköiden piipun korkeuden määrittämismenetelmä, jolla voidaan mitoittaa ilman laadun kannalta riittävä piipun korkeus.
Raportti kotimaista polttoainetta käyttävien kattilalaitosten teknisistä ratkaisuista
Kattilalaitosten teknisiin ratkaisuihin liittyviä suosituksia, jotka perustuvat parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamiseen.
Muistio keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten asetuksesta (1065/2017)
Keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten asetukseen liittyvä perustelumuistio, josta saa tarkempaa tietoa asetuksen soveltamisesta.

Palvelut

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Katso tiedot