Siirry sisältöön

hakemus kuntiin suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle

Asiointikieli: Suomi
Alue: Kiuruvesi

Kiuruveden rakennusjärjestys 2012,

rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella, suunnittelutarvealueet

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset suunnittelutarvealueita ovat alueet, joiden käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Suunnittelutarvealueella luvan arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä säädettyihin erityisiin edellytyksiin sen lisäksi, mitä luvan edellytyksistä muutoin säädetään.

Edellä olevan lisäksi suunnittelutarvealueeksi määrätään pohjavesialueet


Lomakkeet

hakemus kuntiin suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle

Palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot