• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Varhaiskasvatus / Perustietoa varhaiskasvatuksesta

Perustietoa varhaiskasvatuksestaKenelle varhaiskasvatus on tarkoitettu
Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatukseen hakeminen
Varhaiskasvatusmaksut
Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen
Ateriat
Lapsen tuominen ja noutaminen
Sairaan lapsen hoito
Miksi lapsen on tärkeää nukkua?Kenelle Varhaiskasvatus on tarkoitettu?

Jokaisella alle kouluikäisen lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Lapsella on kuitenkin oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuksen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka päätoimisesti opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä. Lapsella on lisäksi oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksella edistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa lapsen vanhemmat ja henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen parhaaksi. .

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, eskarilaisten kerhotoiminnassa sekä avoimessa päiväkodissa. Varhaiskasvatusta  järjestetään perheiden tarpeiden mukaan osa- tai kokoaikaisena, vuorohoitona tai tilapäisenä päivähoitona.

Avoin päiväkoti on tarkoitettu niille perheille, joilla ei ole tarvetta varsinaiseen hoitopaikkaan. Päiväkodissa voivat vierailla myös perhepäivähoitajat oman lapsiryhmänsä kanssa. 

Päiväkodit
Päiväkodissa tulee kahdeksaa yli 3-vuotiasta tai neljää alle 3-vuotiasta lasta kohden olla hoito- ja kasvatustehtävissä yksi tarvittavan koulutuksen saanut henkilö. Osapäivähoidossa yhtä hoito- ja kasvatustehtävässä toimivaa kohden saa olla 13 kolme vuotta täyttänyttä lasta. Päiväkodissa työskentelee lisäksi keittiö-, siivous- ja muuta avustavaa henkilökuntaa.
Päiväkodit ovat avoinna arkipäivisin tarpeen mukaan klo 6.30 -17.00 välisenä aikana. Vuorohoitoryhmät ovat avoinna 24h/vrk, 7 pv/vk. Loma-aikoina päiväkotiryhmiä yhdistetään. Näistä järjestelyistä ilmoitetaan vanhemmille erikseen.

Perhepäivähoito
Perhepäivähoitaja hoitaa omassa kodissaan korkeintaan neljää alle kouluikäistä lasta (omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien). Lisäksi ryhmässä voi olla yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen.

Ryhmäperhepäivähoito
Ryhmäperhepäivähoidossa kaksi tai kolme perhepäivähoitajaa yhdessä hoitaa lapsia muussa kodinomaisessa tilassa.

Kolmiperhehoito
Kolmiperhehoidossa perhepäivähoitaja hoitaa useamman perheen lapsia lasten kotona

Avoin päiväkoti
Avoin päiväkoti on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille ja hoitajille. Palvelua voivat käyttää myös perhepäivähoitajat hoitoryhmänsä kanssa. Toimintaan ei tarvitse ilmoittautua.  Toiminta on perheille maksutonta.
Toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa vanhemmat huolehtivat lapsistaan. Vapaan yhdessäolon ja leikin lisäksi toiminta sisältää mm. musiikkia, retkiä, liikuntaa, kuvataiteita. Avoin päiväkoti tarjoaa myös vanhemmille keskustelua kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja lapsiperheen arjesta. Aikuisille on myös mahdollista järjestää erilaisia pienryhmiä, joissa voidaan asiantuntijajohtoisesti pohtia kasvatuksen eri osa-alueita.

Esiopetus
Jokaisella lapsella on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetukseen osallistuminen on 1.8.2015 alkaen lakisääteistä. Esiopetuksen järjestämisestä taajaman alueella vastaa varhaiskasvatus.

Esiopetusta järjestetään koulujen toiminta-aikoina keskustan alueella Kuorevirran toimipisteessä(Jäähalli) erillisissä esiopetusluokissa ja haja-asutusalueella pienten koulujen yhdysluokissa. Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen. Kuorevirran yksikössä on esiopetuksen lisäksi kerhotoimintaa aamuisin ja iltapäivisin.

 Satumetsän päiväkodissa järjestetään esiopetusta niille esioppilaille, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi päivähoitoa.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
Kiuruveden kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa  perusopetuksen 1. ja 2. luokkien ja niille oppilaille, joille on tehty päätös erityisestä tuesta(Khall.5.4.03/82§). Toiminnan järjestämisestä vastaa sivistyslautakunta, joka hyväksyy toimintasuunnitelman ja toimintasuunnitelman päivitykset.  
Toimintaa järjestetään taajama-alueella Nivan koululla. Toimintaan voivat osallistua ne lapset, jotka tarvitsevat sitä vanhempiensa työn tai opiskelun vuoksi.  Haja-asutusalueella toimintaa järjestetään kyläkoululla (ryhmässä oltava vähintään 5 koululaista) tai yksittäiselle koululaiselle perhepäivähoitopaikassa. 

 

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Mikäli hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, tulee hoitopaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa. Kunnallisella hakemuslomakkeella haetaan päiväkoteihin, perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäiväkoteihin ja tilapäiseen päivähoitoon.

Tavoitteena on järjestää varhaiskasvatusta mahdollisuuksien mukaan lapsen vanhempien tai muun huoltajan toivomassa muodossa.

Hakemus tehdään pääsääntöisesti sähköisenä. Paperilomakkeita saa kaikista päiväkodeista ja ryhmäperhepäiväkodeista, kaupungintalon yhteispalvelupisteestä tai tulostamalla lomake näiltä sivuilta. Paperihakemuksen voi myös palauttaa edellä mainittuihin paikkoihin.


Palveluun voi hakea ympäri vuoden. Hakija saa kirjallisen päätöksen hoitopaikasta. Perheen kieltäytyessä myönnetystä hoitopaikasta, noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden järjestelyaikaa uutta hoitopaikkaa järjestettäessä.


Muutamia hoitosuhteen toimivuuteen liittyviä asioita:

 • Lasten kasvatus ja huolto kuuluu aina ensisijaisesti vanhemmille. Hoitaja tukee vanhempia tässä vaativassa tehtävässä. Keskustelu on hyvän yhteistyön perusta.
 • Hoitoajoista pidetään kiinni niin pitkälle kuin se on mahdollista. Muutoksista tulee ilmoittaa heti, kun ne ovat tiedossa (lomat, vapaat). Yllättävät poissaolot (esim. sairastumiset) tulee ilmoittaa samana päivänä. Mikäli joutuu hakemaan lapsen jonain päivänä sovittua myöhemmin, siitä tulee ilmoittaa, jotta päivähoitopaikassa voidaan tarvittaessa muuttaa suunnitelmia esim. ulkoilun suhteen.
 • Sairaan lapsen hoidon järjestäminen voi tuottaa vaikeuksia lapsen vanhemmille. Työssä käyvällä, alle 10-vuotiaan lapsen vanhemmalla on oikeus jäädä pois työstä lapsen sairauden ja hoidon järjestämisen takia kolmeksi päiväksi. Särkylääke ei paranna lasta. Päivähoitoon viedyllä lapsella, joka ei ole täysin terve, on alentuneen vastustuskyvyn vuoksi suurempi riski saada jokin muu tauti. Lisäksi lapsi voi tartuttaa päivähoidossa olevat muut lapset. Näin päivähoitoon meno ei ole järkevää kenenkään kannalta. (lähde: sairaslapsi.com)
 • Lapsen vaatetukseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä asianmukainen vaatetus helpottaa lapsen leikkimistä ja liikkumista. Vaatteiden tulee olla sopivankokoiset, ei liian suuret tai pienet, riittävän lämpimät ja kurasäällä kuravaatteet ovat ehdottomat! Vaihtovaatteita kannattaa varata reilusti mukaan, samoin pienimmille lapsille vaippoja. Sekaannusten välttämiseksi vaatteet on hyvä nimikoida.
 • Hoitajalle kannattaa kertoa kaikista lapseen liittyvistä asioista, jolloin hoitajankin on helpompi huomioida lasta ja lapsen tarpeita yksilöllisesti.
 • Hoitaja on vaitiolovelvollinen lapseen ja lapsen perheeseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat eivät myöskään saa levittää ja juoruta hoitajaan ja hoitajan perheeseen liittyvistä asioista.
 • Muista ilmoittaa hoitopaikkaan, kun lapsi on sairas ja on poissa, osoite tai työpaikka vaihtuu, puhelinnumero muuttuu, lasta hakee joku muu kuin vanhempi.

 

Varhaiskasvatusmaksut

Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut määräytyvät prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Maksut vaihtelevat perheen koon ja tulojen sekä hoitoajan mukaan maksuttomasta hoidosta enintään 290 euron kuukausimaksuun lasta kohden (1.8.2016 alkaen). Perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan hoitopaikkaan tai varhaiskasvatuksen toimistosihteerille. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun. korkein maksu on maksettava myös silloin, jos tarvittavia tulotietoja ei toimiteta tai ne ovat puutteellisia. Maksun voi arvioida pääsivulla olevan avoimen webin kautta ja siellä kohta arvio varhaiskasvatusmaksusta. Oheisesta linkistä pääset pääsivulle:  Maksulaskuri

 Huoltajat saavat maksusta kirjallisen päätöksen.

 Maksut laskutetaan palvelun antamisesta seuraavan kuukauden puolivälissä.

Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos lapsen hoito on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuun aikana. Jos hoito on alkanut myöhemmin, peritään myös heinäkuulta maksu. Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä, voidaan maksu periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot.
Päivähoidosta peritään koko kuukauden maksu jos lapsi on ollut hoidossa yhdenkin päivän. Jos lapsi on ollut poissa koko kuukauden, peritään puolen kuukauden maksu.

 Laskutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa päivähoidon toimistosihteeri Leena Kämäräinen: 040-5766484.


Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien puolisoiden alaikäiset lapset.

Tulorajat ja maksuprosentit tulorajan ylittävistä tuloista 1.3.2017 alkaen

 

 

 

Perheen henkilömäärä

 

 

Tuloraja euroa/kk
1.8.2016 lähtien

 

 

Korkein maksuprosentti

 

 

2

 

 

1915

 

11,5

 

 

3

 

 

1915

 

9,4

 

 

4

 

 

2053 

 

7,9

 

 

5

 

 

2191 

 

7,9

 

 

6

 

 

2328 

 

7,9

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Ylin kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perheen

 • ensimmäiseltä lapselta 290 euroa kuukaudessa
 • ikäjärjestyksessä seuraavalta lapselta enintään 261 euroa kuukaudessa.

Seuraavista lapsista maksu on 20 prosenttia ensimmäisen lapsen laskennallisesta kokopäivähoidon maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Alin perittävä maksu on 27 euroa


Tilapäinen lasten päivähoito perhepäivähoidossa ja päiväkodissa:

      - kokopäivähoidon maksu ensimmäisestä lapsesta                20    €

       - kokopäivähoidon maksu perheen muista lapsista                 10    €

       - osapäivähoidon maksu ensimmäisestä lapsesta                  10    €

       - osapäivähoidon maksu perheen muista lapsista                    5    €

  

HOITOAIKAPERUSTEISEN ASIAKASMAKSUN PERUSTEET KUNNALLISESSA VARHAISKASVATUKSESSA 1.8.2016 ALKAEN

Hoitoaikaperusteisen asiakasmaksun periaatteena on, että hoitomaksu määritellään varattujen hoitoaikojen mukaan. Mikäli hoitoaikoja ei pystytä ennalta arvioimaan, otetaan käyttöön 3 kuukauden seurannan jälkeen toteutuneiden hoitotuntien keskiarvo. Maksu vanhemmilta peritään ennalta ilmoitettujen hoitotuntien mukaan.

Hoitoaikaperusteiset asiakasmaksut ovat joustavampia ja asiakasystävällisempiä varsinkin epäsäännöllistä hoitoa tarvitseville perheille ja vastaavat yhteiskunnallisesti paremmin nykyisen työelämän haasteisiin. 

Maksutaulukko tuntiperustaista laskutusta varten

Varattujen hoitotuntien lukumäärä/kk

 

Hoitomaksu prosenttia kokopäivähoidon maksusta

Hoitomaksu €/kk, max

alle 50 tuntia

30 %

87 €

 

51-85 tuntia

45 %

130,50 €

 

86-120 tuntia

70 %

203 €

 

 

121-160 tuntia

 

85 %

 

246,50€

 

161 -

 

100 %

 

290,00 €

 

Huoltajat voivat seurata käyttämiään hoitotunteja. Perheiden käyttämiä hoitoaikoja seurataan käyttöön otetuilla Läsnä- mobiilisovelluksella, jonka avulla läsnäolot kirjautuvat suoraan Effica- käyttöjärjestelmään.

 


Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen

Varhaikasvatumaksu peritään päivähoitopäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapselle haettua hoitopaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta.

Hoitopaikka on irtisanottavalla asianomaisella lomakkeella. Jos hoitosuhde päättyy kesken kalenterikuukauden, viimeinen laskutuksessa huomioitava päivä on irtisanomisilmoituksen päättymispäivä.


Ateriat varhaiskasvatuksessa

Kokopäivähoidossa lapselle tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Vuorohoidossa olevalle lapselle tarjottavat ateriat vaihtelevat etukäteen ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan. Päivällinen tarjotaan, mikäli hoidontarve jatkuu klo 17 jälkeen.

 Ruokalistat ovat nähtävissä päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien ilmoitustaululla sekä paikallislehdessä.

 Erityisruokavaliosta on toimitettava hoitavan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.

 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa koululaiselle tarjotaan välipala.

 

Lapsen tuominen ja noutaminen

Lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsen turvallisuudesta päivähoitoon tultaessa siihen asti, kun lapsi on luovutettu työntekijöiden valvontaan ja vastaavasti hoitopäivän jälkeen vastuu siirtyy huoltajalle, kun lapsi on luovutettu huoltajan valvontaan.

 Lähtökohtana on, että huoltajat tuovat ja noutavat lapsen hoidosta. Joissakin tilanteissa on perheen kannalta kohtuullista, että joku muu tuo tai noutaa lapsen päivähoidosta. Näissä tilanteissa asiasta tulee neuvotella henkilökunnan kanssa.

Sairaan lapsen hoito

Sairasta lasta ei tuoda hoitopaikkaan. Perussääntönä voidaan pitää, että lapsen on hoitoon tuotaessa oltava ulkoilukelpoinen. Lapsen sairastuessa hoitaja ottaa yhteyttä huoltajaan, joka hakee lapsen pois hoitopaikasta.Vanhemmat usein tuovat lapsen herkästi hoitoon puolikuntoisena. Kannattaa kuitenkin muistaa, että muut hoitopaikan lapset tai hoitaja voivat saada tartunnan. 

http://www.sairaslapsi.com ja http://www.lastenlaakari.com

Ensiapuohjeet löytyvät SPR:n sivuilta

http://www.lastenlaakari.com -sivulta kohdasta "tapaturmat" löytyy ensiapuohjeita lasten yleisimpiin tapaturmiin

Tarkista, onko kotisi turvallinen!

Päivähoidon allergia- ja astmaohjeisto ja siihen liittyvät lomakkeet löytyvät allergia-ja astmaliiton sivuilta.

Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa

Kela: Tukea lapsen sairastessaMiksi lapsen on tärkeää nukkua 

Päiväunet puhuttavat usein sekä vanhempia että varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Joku ei halua lapsen nukkuvan unia, joku taas ehdottomasti haluaa unet ja joku taas on vain lepäilyn kannalla. Lapsen pitää nukkua, koska:

 • lapsen hyvinvointi perustuu oikeaan nukahtamis- ja heräämisaikaan, unen riittävyyteen ja yhtäjaksoisuuteen sekä päiväuniin
 • uni on erittäin tärkeää aivojen toiminnalle, sillä uni tekee mahdolliseksi uuden oppimisen ja opitun muistiin palauttamisen ELI LAPSI OPPII VAIN NUKKUESSAAN
 • unen aikana erittyy kasvuun tarvittavaa hormonia ja myös tunne-elämän kannalta uni on tärkeää, sillä unessa lapsi käsittelee hänelle vaikeita asioita (lapset näkevät paljon unia)
 • uni vaikuttaa mielialaan ja keskittymiskykyyn
 • nukkuminen vahvistaa vastustuskykyä ja sairauksista toipumista

Kuinka paljon lapsen tulisi nukkua ?

 • alle kouluikäisen lapsen tulisi nukkua vuorokaudessa 12 tuntia
 • 3 – 6 vuotiailla päiväunet toimivat hermosoluja elvyttävästi
 • 3 – 6 vuotiaat menettävät päiväunensa helposti, jos asiaa ei vaalita. Useimmat tämän ikäiset lapset tarvitsevat päiväunet ja monessa tapauksessa päiväunitapa voidaan rakentaa uudestaan päivähoidossa
 • tutkimuksen mukaan oikein ajoitetut päiväunet eivät siirrä yöunen tuloa. Jos lapselle jää univelkaa, se siirtää unen tuloa illalla myöhäisemmäksi. Yliväsyneen lapsen univaikeudet ilmenevät nukahtamisvaikeutena.

Vinkkejä vanhemmille unen tulon helpottamiseksi illalla

 • vanhemmat vastaavat lapsen riittävästä unesta. Se on välittämistä ja huolenpitoa, vanhemmat itse välittävät lapselleen oikeanlaista asennoitumista unta kohtaa
 • ole johdonmukainen, määrätietoinen ja sovi selkeät säännöt nukkumaanmenoajasta 
 • rauhoita iltahetki: säännölliset, tutussa järjestyksessä etenevät rutiinit helpottavat lasta ja luovat hänelle turvallisen olon
 • käykää yhdessä läpi päivän kuulumiset, myös huolet, vältä jännittäviä satuja ja videoita
 • pyri säilyttämään arjen rytmi myös viikonloppuna
 • anna lapselle mahdollisuus päivälepoon, jos hän ei kaipaa päiväunia (nukkuu yöllä 12 h)
 • lapsen tulisi nukahtaa omaan sänkyynsä. Jos lapsella on nukahtamisvaikeuksia, jää hetkeksi viereen odottamaan, mutta älä juttele lapselle
 • Yleensä lapset eivät pidä nukkumisesta päivällä, eivätkä nukkumaan menosta iltaisin. Vanhemman, kertokaa lapselle, miksi nukkuminen on niin tärkeää.