Maalämmön hyödyntämiseksi tehtävien lämpökaivojen poraaminen ja lämmönkeruuputkistojen asentaminen muuttui luvanvaraiseksi 1.5.2011 alkaen. Vaihdettaessa lämmitysjärjestelmä maalämpöön on toimenpiteeseen voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti haettava kaava-alueilla toimenpidelupa. Haja-alueilla toimenpiteestä on tehtävä kirjallinen rakentamisilmoitus. Uudisrakentamisessa maalämmön rakentamista koskeva lupa sisältyy pääsääntöisesti rakennuslupaan.

Maalämmön keruujärjestelmiä ovat lämpökaivo, maahan upotettava putkisto sekä vesistöön sijoitettava keruupiiri. Kaava-alueilla lämpökaivo on yleensä ainoa vaihtoehto. Maapiirin vaatima tila tavallisessa pientalossa on noin 1000-2000 m². Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan kirjallisen suostumuksen. Vesistöön sijoitettavasta lämpöputkistosta on lisäksi tehtävä vesirakennusilmoitus Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus antaa lausunnon siitä vaatiiko hanke muuta lupaa.


Lämpökaivon suositeltavat minimietäisyydet eri kohteisiin:

KOHDE                                                         MINIMIETÄISYYS

Lämpökaivo                                                  15 metriä *)
Porakaivo                                                      40 metriä
Rengaskaivo                                                  20 metriä
Rakennus                                                       3 metriä
Kiinteistön raja                                              7,5 metriä *)
Kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistamo    30 metriä (kaikki jätevedet), 20 metriä (harmaat vedet)
Viemärit ja vesijohdot                                   5 metriä

*) porareiän ollessa pystysuora


Toimenpideluvan hakemiseen / rakentamisilmoituksen tekemiseen tarvittavat asiakirjat:

  • hakemuslomake
  • asemapiirustus (2 kpl), johon on merkitty ainakin lämpökaivon / putkiston etäisyydet tontin rajoista ja rakennuksista sekä sijainnin osoittavat sidontamitat tunnetusta pisteestä
  • selostus maalämpöjärjestelmän rakentamisesta
  • naapurien kuuleminen (kaava-alueilla, muualla tarvittaessa) 
  • vastaavan työnjohtajan hakemus (toimenpidelupa) 
  • vesialueen omistajan kirjallinen suostumus (tarvittaessa)


Lupapäätöksessä voidaan asettaa ehtoja mm. pohjavesialueelle rakentamisessa, jotka tulee huomioida työn suorituksessa. Työn suorittamisen jälkeen pyydetään toimenpideluvan mukainen loppukatselmus, jossa rakennusvalvontaan luovutetaan vastaavan työnjohtajan allekirjoittama maalämmön tarkastusasiakirja sekä kopio asennusurakoitsijan poraus- ja putkitusraportista. Rakentamisilmoituksen varaisissa toimenpiteissä edellä mainitut asiakirjat toimitetaan rakennusvalvontaan työn suorittamisen jälkeen.