• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Tietoa Kiuruvedestä / Suunnitelmat ja ohjelmat

Suunnitelmat ja ohjelmat
 

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUSKUNNASTA MAAKUNTAAN - SIIRTYMÄVAIHEEN JÄRJESTELYT 
 
Sote- ja maakuntauudistus etenee. Hallitus antoi 2. maaliskuuta 2017 eduskunnalle esityksen maakuntalaista, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista sekä niiden ja pelastustoimen järjestämislain voimaanpanolaista (voimaanpanolaki).

Tämä Kuntaliiton julkaisu on valmisteltu hallituksen esityksen ja lakiluonnosten perusteella. Tarkoituksena on luoda kokonaiskuva asioista, joita kuntien on tarkoituksenmukaista ennakoida ja joihin on perustelua valmistautua jo siirtymävaiheen aikana. Lainsäädännön valmistelun edetessä tätä julkaisua on tarkoitus täydentää.
  kunnasta maakuntaan.PNG
 
  

Lataa Suomen kuntaliiton opas ilmaiseksi täältä!


KAUPUNGIN HALLINTO

 

  KIURUVEDEN KAUPUNGIN
KAUPUNKISTRATEGIA
2018 - 2021

Kvalt 19.3.2018 § 10
  1. Tasapainoinen ja mahdollistava talous
2. Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen
3. Vetovoimainen maalaiskaupunki
4. Yrityksiä ja työpaikkoja
  strategia.PNG
         
       
   
           
           
  KIURUVEDEN KAUPUNGIN
HALLINTOSÄÄNTÖ


Kvalt 29.5.2017 § 30
  Hallintosäännössä määrätään
hallinnosta, toimielimistä ja johtamisesta, kaupungin viranomaisten muista tehtävistä ja toimivallan jaosta, toimivallasta ja tehtävistä konserninohjauksessa ja sopimusten hallinnassa, taloudesta sekä ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta,
valtuuston toiminnasta ja kokouksista,
toimielinten kokouksista ja päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä
luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
  Kiuruveden hallintosääntö
           
           
           
           
  KIURUVEDEN KAUPUNGIN
MAASEUTU- JA ELINKEINO-OHJELMA
2013 - 2016

Kvalt 16.6.2014 § 27
  Maaseutu- ja elinkeino-ohjelma on ohjenuora, joka määrittelee tavoitteet kaupan alalle, palvelualoille, maatalouteen ja teollisuuteen sekä määrittelee keinot, joille voidaan auttaa ja palvella elinkeinotoimintaa Kiuruvedellä
  maaseutu- ja elinkeino-ohjelma.jpg
           
           
           
           
  KIURUVEDEN KAUPUNGINHALLITUKSEN EETTISET OHJEET

Khall 9.1.2017 § 19
  "Kaupunginhallituksen eettisten ohjeiden tarkoituksena on kiinnittää sen jäsenten
ja siihen kuuluvien johtavien viranhaltijoiden huomiota omaan toimintaansa
sekä edistää yleisesti koettujen myönteisten arvojen ja tavoitteiden toteutumista kaupungissa."
  Kiuruveden kaupunginhallituksen eettiset ohjeet.jpg 
           
           
           
           
  KIURUVEDEN KAUPUNGIN
KONSERNIOHJE


Kvalt 13.11.2012 § 67
  Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin (emoyhteisö) sekä yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla yksin tai yhdessä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä.
  Kiuruveden kaupungin konserniohje.PNG
           
           
           
           
  KIURUVEDEN KAUPUNGIN
VIESTINTÄOHJEET

Kvalt 28.2.2008§ 18
  Kaupungin viestinnän tehtävänä on huolehtia että asukkaat ja palvelujen käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaa, informoida ajankohtaisista asioista, luoda avoimuutta, vuoropuhelia ja vuorovaikutusta, profiloida kaupunkia, tukea kaupunkistrategiaa sekä sekä edistää henkilöstön viestintää ja sitoutumista.
  viestintäohjeet.jpg
         
           
           
           
  KIURUVEDEN KAUPUNGIN
TASA-ARVO-OHJELMA

2016 - 2018

Khall 30.11.2015 § 262
  Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan miesten ja naisten tasa-arvon edistämistä työelämän lisäksi myös asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Siten tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on kirjata ne toimenpiteet, joilla edistetään tasa-arvolain mukaisia tavoitteita kaupungissa.
  tasa-arvosuunnitelma.jpg 
         
           
           
           
  KIURUVEDEN KAUPUNGIN
YHDENVERTAISUUS-SUUNNITELMA


Kvalt
14.12.2016 § 55

 

Kiuruveden yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet:

 1. Syrjintää pyritään ehkäisemään, tunnistamaan ja puuttumaan
   
 2. Kaupungin toiminnassa huomioidaan yhdenvertaisuusnäkökulma
  ja sen edistämiseksi asetetaan selkeitä tavoitteita
   
 3. Kaupungin palveluja ja toimintaa kehitetään entistä yhdenvertaisemmaksi
   
 4. Vähemmistöjen ja väestöryhmien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään kaupungin päätöksenteossa
 

yhdenvertaisuussuunnitelma.jpg
           
           
           
           
  KIURUVEDEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN
RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET


Kvalt 19.2.2018 § 4
  Kiuruveden kaupungin kokonaisvaltainen riskienhallinta (riskienhallinta) perustuu kuntalain mukaiseen toimintaan. Riskienhallinta on kaupunkikonsernin tasolla toteutettava prosessi, missä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan riskejä. Riskienhallinprosessista syntyy selkeä kokonaiskuva kaupunkikonsernin riskeistä ja riskienhallinnan tilasta. Riskienhallinnassa noudatetaan soveltuvin osin ISO 31 000 -standardia.    riskienhallinta.PNG
           
   
       
           
           
  KIURUVEDEN KAUPUNKIKONSERNIN VARALLISUUDEN HOITOA JA SIJOITUSTOIMINTAA KOSKEVAT PERIAATTEET

Kvalt 19.2.2018 § 5
  Kunnan omaisuus sen luonteesta riippumatta on oltava valtuuston päätösvallan piirissä. Varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan on perustuttava kuntastrategiaan ja palveltava sen tavoitteiden toteutumista. Kunnan rahavarat on sijoitettava turvaavasti. Luottoriskin tulee olla rajattu siten, että pääoman menettämisen vaara on mahdollisimman vähäinen. Valtuuston tulee määritellä enimmäismäärä, joka voidaan sijoittaa sellaisiin rahoitus-omaisuusarvopapereihin, joissa on luottoriski. Valtuusto päättää myös periaatteista, joilla kunnan rahavaroja sidotaan sijoitustoimintaan vuotta pidemmäksi ajaksi. Periaatteisiin kuuluu myös sijoitusten hajauttaminen.   varallisuus ja sijoitus.PNG
 

MAAPOLITIIKKA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ  KULTTUURIYMPÄRISTÖ-
OHJELMA
  Kulttuuriympäristöohjelmassa tarkastellaan Kiuruveden kulttuuriympäristökohteita, esitellään eri aikakausille tyypillisiä piirteitä sekä historian ja aikakausien ilmenemistä paikallisesti.

Lisätietoa kulttuuriympäristöohjelmasta
  kulttuuriympäristö.jpg
         
           
           
           
  MAAPOLIITTINEN
OHJELMA
2013 - 2016

Kvalt 12.12.2013 § 91
  Maapoliittinen ohjelma sisältää kaupungin maapoliittisen tavoitteet ja periaatteet sekä toimenpiteet, jotka liittyvät aluiden hankintaan, luovutukseen, hintaan sekä omistus- ja hallintasuhteiden kehittämiseen

Lisätietoa maapoliittisesta ohjelmasta
  maapoliittinen ohjelma.jpg
 


VÄESTÖN HYVINVOINTI  IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINTIOHJELMA 2017 - 2019

Kvalt
20.3.2017 § 14
  Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-palveluista (980/2012) on tullut voimaan 1.7.2013. Lain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelu-jen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava koto-na asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua.
  ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 2017-2019.PNG 
 
     
           
           
           
  MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA
2016 - 2019

Kvalt 21.3.2016 § 50 
  Kotouttamislain (N:o 1386) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan 
mahdollisuutta  ottaa  osaa  aktiivisesti  suomalaisen  yhteiskunnan  toimintaan. Lisäksi  lain  tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.
  kotouttamisohjelma.jpg
           
           
           
           
  VAMMAISPOLIITTINEN
OHJELMA

Kvalt 18.6.2012 § 40
  Vammaispoliittisen ohjelman tavoite on että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon sekä turvata vammaisneuvoston toimintaedelletykset.
  vammaispoliittinen ohjelma.jpg
         
           
           
           
  YLÄ-SAVON SOTE
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA
2016 - 2020

Khall 24.8.2015 § 179
  Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen ohjelmassa on neljä kohderyhmää: lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntyvät (yli 65-vuotiaat). Ohjelma muodostuu kolmesta osa-alueesta: edistävä ja ehkäisenä työ, sairauden hoito sekä kuntoutus.
  mielenterveys- ja päihdesuunnitelma.jpg
           
           
           
           
  KIURUVEDEN KAUPUNGIN LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS

Kvalt 14.12.2016 § 55


  Hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa tehtävä, kunnassa eri toimialojen yhdessä laatima tietopaketti  kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.
Se valmistellaan hyvinvointipolitiikan johtamisen, suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi.

Hyvinvointikertomus on terveydenhuoltolain nojalla lakisääteistä toimintaa.
 
  laaja hyvinvointikertomus.jpg 
           
           
           
           
  KIURUVEDEN KAUPUNGIN HYVINVOINTIRAPORTTI 2016

Kvalt 14.12.2016 § 55
  Hyvinvointiraportti on vuosittain laadittava työkalu,
jolla kunta seuraa asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin.

Hyvinvointiraportti on terveydenhuoltolain nojalla lakisäätestä toimintaa. 
  hyvinvointiraportti 2016.jpg
 LAPSET JA NUORET


 
  LAPSIPOLIITTINEN
OHJELMA

Kvalt 29.10.2007 § 64
  Ohjelman tavoitteena on kiuruvetisten lasten hyvinvointi, hyvä kasvuympäristö ja perusoikeuksien turvaaminen.
  lapsipoliittinen ohjelma.jpg
         
           
   
       
           
  VARHAISKASVATUS-
SUUNNITELMA
  Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on linjata kiuruvetisen varhaiskasvatuksen keskeisiä toimintaperiaatteita ja sisällöllisiä painotuksia.    varhaiskasvatussuunnitelma.jpg
           
           
           
           
  LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA
2012 - 2015

Kvalt 10.4.2012 § 22 
  Suunnitelman tavoite on luoda lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille edellytykset terveelliseen ja turvalliseen kehitykseen ja elämään. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisessa puuttumisessa    hyvis.jpg

 

TURVALLISUUS

 

  ARJEN TURVAA
KIURUVEDELLÄ
-TURVALLISUUSOHJELMA

Kvalt 31.8.2008 § 21
  Syksyllä 2006 sisäasiainministeriö antoi kihlakuntien poliisijohdon tehtäväksi selvittää alueensa kuntien turvallisuussuunnittelutilanne ja huolehtia siitä, että kunnat saattavat omat suunnitelmansa vastaamaan valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisia uusia linjauksia.   Arjen turvaa.jpg
           
           
           
           
  YLÄ-SAVON SOTE
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN
TURVALLISUUSSUUNNITELMA
2013 - 2016

  Yhteistoiminta-alueen turvallisuussuunnitelman tavoitteena on, yhdessä kuntalaisten kanssa, luoda entistä viihtyisämpi ja turvallisempi elinympäristö
  sote turvallisuussuunnitelma.jpg