Siirry sisältöön
Kiuruveden kaupunki ottaa 1.6.2018 alkaen käyttöön työllistämisen kuntalisän yrityksille ja yhdistyksille. Kiuruvesi haluaa pyrkiä aktiivisemmalla otteella lisäämään sekä asukkaidensa että kunnan toimintaympäristön elinvoimaa. Työllisyyteen ja etenkin pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen panostamalla pyritään tukemaan sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia. Lisäämällä työnantajien ja työntekijöiden kohtaamisten mahdollisuuksia voidaan tukea alueen hyvinvointia monella tasolla. Tähän työllistämisen kuntalisä on kokeilemisen arvoinen väline. Kiuruveden kaupunki haluaakin tukea yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä ja järjestöjä pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkinnanvaraista kuntalisää. Kuntalisää voidaan maksaa kiuruvetisten pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistämiseen työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kuntalisä on 400 euroa kuukaudessa/palkattava henkilö.

Kuntalisän neuvonnasta ja ohjauksesta vastaa työllistämisyhteistyöhön nojaten Kiuruveden Urheilijat ry. Kuntalisähakemukset ja -tilitykset toimitetaan Kiuruveden kaupungille ja päätöksen kuntalisän myöntämisestä tekee hallintojohtaja.
Kuntalisän myöntämisen perusteet
 1. Palkattava henkilö on saanut Kelalta työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää. Palkattavan henkilön oikeus työmarkkinatukeen tarkistetaan ennen tuen myöntämistä työllisyyspalvelujen toimesta.

 2. Kuntalisän maksamisen ehtona on, että palkattavalle henkilölle maksetaan kyseisen alan työehtoso-pimuksen mukainen palkka. Työntekijän työaika on oltava vähintään 20 tuntia/viikko ja työntekijä palkataan työssäoloehdon täyttymisen ajaksi. Kuntalisää voidaan maksaa samasta työntekijästä enintään kahdeksan (8) kuukauden ajan.

 3. Työllistämisen kuntalisä on tarkoitettu käytettäväksi työn järjestämisestä aiheutuviin kuluihin, joita voivat olla esimerkiksi työn ohjauksesta, työvälineistä tai työntekijän lisäkoulutuksesta aiheutuvat kulut. Kuntalisä ei kohdistu palkkauskustannuksiin, joten se ei edellytä tai poissulje muiden tukien (esimerkiksi palkkatuki) hakemista tai saamista.

 4. Kuntalisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis-asetuksen piiriin. Mikäli yritys on saanut de minimis-tukia *) yhteensä
  200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana, kuntalisää ei voida myöntää.

 5. Työsuhde alkaa vuoden 2018 aikana.

 6. Kuntalisä on harkinnanvarainen tuki ja sen myöntäminen perustuu vuosittain talousarviossa käytet-tävissä oleviin määrärahoihin. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, niin kuntalisää maksetaan vain työsuhteen purkamista edeltäviltä täysiltä kuukausilta. Pidempikestoisen työstä poissaolon ajalta tukea ei makseta.

 7. Kiuruveden kaupungilla on oikeus periä tuki takaisin, mikäli edellä mainitut ehdot eivät toteudu.
   

  *) De minimis eli vähämerkityksinen tuki. Euroopan komission asetus (EU) N:o 1407/2013, EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen: De minimis-asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan myöntää de minimis-tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida maan kaikkien eri viranomaisten yhteensä de minimis –tukena kyseisenä ajanjaksona myöntämä rahoitus. Tuki voi olla lähökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman de minimis –tuen kokonaismäärä ei ylitä 200 000 euron rajaa. Tällaista tukea ei tarvitse raportoida komissiolle, ellei sitä tarkastusta varten erikseen pyydetä. 
Kuntalisän hakeminen
Kuntalisää haetaan hakemuslomakkeella. Lomakkeen löydät tämän sivun alalaidasta. Allekirjoitettu kuntalisähakemus ja kopio työsopimuksesta lähetetään Kiuruveden kaupungille osoitteeseen:

kaupunginhallitus@kiuruvesi.fi (Otsikko: Työllistämisen kuntalisä)

tai:

Kiuruveden kaupunki
Työllistämisen kuntalisä
Harjukatu 2, PL 28
74701 Kiuruvesi

Hakemus on toimitettava ennen työsuhteen alkamista. Hakemukseen on liitettävä kopio työsopimuksesta ja mahdollisesta palkkatukipäätöksestä. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen erillisellä tilityshakemuksella 2 kuukauden välein tai työsuhteen päättyessä. Viimeinen tilityshakemus on toimitettava kahden (2) kuukauden kuluessa työsuhteen päättymi-sestä. Tilityshakemuksen liitteenä toimitetaan työntekijän palkkatodistus tilitettävältä jaksolta.
Yhteystiedot

Kari Saastamoinen

Kiuruveden Urheilijat ry
puheenjohtaja
0400 373 080
kari.saastamoinen(at)ylasavonrasti.fi

.

hallinto- ja talousjohtaja
040 670 5926
etunimi.sukunimi@kiuruvesi.fi