Yksityinen päiväkotihoito

Kiuruvedellä toimii yksityinen Maalaiskaupungin Päiväkoti Päivänkakkara.

Kaupungilta voi hakea kuntalisää erillisellä hakemuslomakkeella sen jälkeen kun hoitosopimus on syntynyt.

Täytä kuntalisähakemus ja palauta se Kiuruveden kaupungintalolle varhaiskasvatuksen johtajalle.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

KUNTALISÄN SAANNIN EDELLYTYKSET

- Lapsi on subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä, eli äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen siihen asti,

kunnes lapsi on oppivelvollinen.

- Perhe ei saa lapsesta Kelan äitiyspäivä- tai vanhempainrahaa eikä perheen lapsista makseta kotihoidon tukea.

- Hoitopaikan tulee olla turvallinen ja täyttää samat kriteerit kuin kunnallisen hoitopaikan (ilmoitusvelvollisuus

kunnalle ja valvontakäynnit kunnan taholta)

- Perheellä tai tuen saavalla palvelun tuottajalla ilmoitusvelvollisuus, mikäli tuen saamisen perusteissa tapahtuu

muutos. Virheellisin perustein maksetut tuet peritään takaisin.

- Yksityisellä palvelun tuottajalla on mahdollisuus periä kunnallista palvelua suurempaa asiakasmaksua

- Kuntalisän suuruus vahvistetaan erikseen opetuslautakunnan päätöksellä toimintakausittain (1.8.- 31.7.).

Päätös tuen maksamisesta tehdään enintään mainitulle aikavälille kerrallaan. Kuntalisää maksetaan 11

kuukauden ajalta, yleensä heinäkuu on tueton kuukausi.

Palvelu on maksullinen.

Yksityisen päiväkotihoidon tarjoajat hinnoittelevat palvelunsa itse.

Lomakkeet

yksityisen hoidon kuntalisähakemus

Kiuruveden kaupunki myöntää hakemuksesta yksityiseen varhaiskasvatukseen kuntalisää

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kiuruvesi - Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen sivut.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota esimerkiksi varhaiskasvatusta eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128

Liittyvät palvelut

Hakeminen varhaiskasvatuspalveluihin ja päivähoitopaikan irtisanominen

Varhaiskasvatusta järjestetään perheen tarpeen mukaan osa- tai kokoaikaisesti päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, kerhoissa ja avoimena toimintana.

Katso tiedot

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Katso tiedot

Kolmiperhepäivähoito

Kolmiperhepäivähoidossa ryhmä muodostuu 2-4 perheen lapsista.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut