Asemakaavan muutos koskee kortteleita 12, 44, 45, 46 (osa), 195, 196, 197, 198, 199 ja 200 sekä niihin liittyviä lähivirkistys-, puisto-, retkeily- ja ulkoilualueita, maa- ja metsätalousalueita sekä katualueita. Muutosalueen pinta-ala on 23.5 ha.

(Kuva Lentokuva Vallas Oy)

Asemakaavan tarkoitus

Tarkoituksena on päivittää asemakaava ajan tasalle ja uudistaa rakentamattomat tontit ja korttelit paremmin rakentamiseen sopiviksi ja selvittää niiden käyttötarkoitusta ja rakennettavuutta, selvittää alueen hulevesien käsittelyä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 28.10.-26.11.2015.

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidettiin nähtävänä 14.2.-15.3.2018. Luonnosta esiteltiin kaupungintalolla 20.2. Aineisto on tämän sivun liitetiedostoina. Luonnoksesta annettiin 4 lausuntoa ja siitä esitettiin mielipiteitä.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus pidettiin nähtävänä 23.5.-22.6.2018. Ehdotuksesta annettiin 4 lausuntoa. Muistutuksia ei ehdotuksesta tehty.

Hyväksyminen

Asemakaavan muutos hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 11.9.2018 ja kaupunginhallituksessa 8.10.2018. 

Voimaantulo

Kallion alueen asemakaavan muutos on tullut voimaan 28.11.2018.

Lisätiedot