Maisematyölupa

Asemakaava-alueella luvan myöntää kaavoittaja, muilla alueilla rakennusvalvontajaosto.

Tarvitset seuraavat hakemusasiakirjat

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS

tulostettava lomake

SELVITYS ALUEEN HALLINTAOIKEUDESTA

esimerkiksi oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta

KARTTAOTE TAI MAHDOLLINEN YMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA

Karttaotteen voi hankkia esimerkiksi Maanmittauslaitokselta.

SELVITYS NAAPURIEN KUULEMISESTA

tulostettava lomake

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika ilmoitetaan päätöksessä.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Palvelu on maksullinen.

Lomakkeet

ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta

naapurin kuuleminen

Lisää tietoa
Lataa lomake

maisematyölupahakemus

Lupa maisemaa muuttavaa työtä varten.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kiuruvesi - Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Lisää tietoa
Avaa linkki

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Rakennuslupa

Lähes kaikki rakentaminen vaatii luvan.

Katso tiedot

Purkamislupa

Purkulupa haetaan kirjallisesti rakennustoimistolta.

Katso tiedot

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Suunnittelutarvealueet määritellään kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut