hakemus kuntiin suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle

Asiointikieli: Suomi
Alue: Kiuruvesi

Kiuruveden rakennusjärjestys 2012,

rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella, suunnittelutarvealueet

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset suunnittelutarvealueita ovat alueet, joiden käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Suunnittelutarvealueella luvan arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä säädettyihin erityisiin edellytyksiin sen lisäksi, mitä luvan edellytyksistä muutoin säädetään.

Edellä olevan lisäksi suunnittelutarvealueeksi määrätään pohjavesialueet


Lomakkeet

hakemus kuntiin suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle

Palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Suunnittelutarvealueet määritellään kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Katso tiedot