• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta

Kiuruvesi - Luomu-Suomen pääkaupunki v. 2005


Kiuruvesi on elinvoimainen, väestörakenteeltaan tasapainoinen kestävän kehityksen maaseutukaupunki.
Kiuruveden elinkeinoelämää kehitetään aktiivisesti ja toiminta nojaa monipuoliseen pk-sektoriin, olemassa olevien vahvuuksien hyödyntämiseen sekä luovien ratkaisujen toteuttamiseen. Maa- ja metsätaloustuotteiden luonnonmukaisella tuotanto- ja jatkojalostustoiminnalla on keskeinen asema elinkeinotoiminnassa.

Kiuruvedellä on turvallista asua ja kattavat peruspalvelut tuotetaan taloudellisesti.

Ympäristö otetaan erityisesti huomioon kaikessa toiminnassa.

TASAPAINOINEN KEHITYS

 

Keskeiset toimintastrategiat:

 

1. Kaupungin ulkoisen ja sisäisen kuvan kohentaminen

 

Kaupungin viestinnällistä toimintaa kehitetään palvelemaan paremmin sekä kaupunkilaisten, yrityselämän että kaupunkiorganisaation tarpeita.

 Kaupungin henkistä ilmapiiriä ja asenneilmastoa kehitetään ja luodaan asukkaisiin uskoa oman paikkakunnan vahvuuksiin sekä vahvistetaan kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia kaupunkilaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

2. Talouden vakauttaminen

 

Tulorahoitusta turvataan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisellä. Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit ovat kilpailukykyisiä Ylä-Savossa ja oikeassa suhteessa palvelujen tasoon nähden. Kaupungin organisaation työn tuottavuutta kohotetaan.

Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan tuleviin voimavaroihin. Toimintatuloja kasvatetaan ja niillä ohjataan palvelujen kysyntää.

Investointeja tarkastellaan kriittisesti ja pidättäydytään toimintakuluja lisääviltä investoinneilta.

Vuosikate vastaa vähintään suunnitelmapoistoja ja taseen osoittama varallisuusasema vahvistuu.

3. Ympäristön tilan parantaminen

 

Huolehditaan siitä, että kaupunkilaisilla on mahdollisuus asua viihtyisässä, turvallisessa ja terveellisessä elinympäristössä. Tämä edellyttää sitä, että kaikki kaupunkilaiset ottavat toiminnassaan huomioon ympäristökysymykset.

Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon luonnon kannalta kestävä elämänmuoto.

MONIPUOLISTUVA ELINKEINOELÄMÄ

 

Keskeiset toimintastrategiat

 

1. Teollisen pienyritystoiminnan edistäminen

 

Pienyritystoiminnan kärkialoina kehitetään maidon-, metallin, turpeen ja puun jalostusta.Yritysneuvontaa tehostetaan palvelemaan paremmin elinkeinoelämän tarpeita. Turvataan kehityksen kärkialoille mahdollisimman hyvät tiedolliset ja taidolliset valmiudet.

2. Maaseudun yritystoiminnan edellytysten turvaaminen

 

Haetaan vaihtoehtoisia tuotantotapoja sekä tuotannonaloja maatiloille.
Hyödynnetään tehokkaasti luomutuotannon mahdollisuudet. Tehostetaan maaseudun sivuelinkeinojen kehittämistä.