• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Varhaiskasvatus / Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

” AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ON LAADUKASTA VAPAA AJAN VIETTOA

  AIKUISEN TURVASSA JA OHJAUKSESSA”

SISÄLLYS                                                                                                                                

JOHDANTO                                                                                                                                

1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET                                   

2. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET KIURUVEDEN KAUPUNGISSA                      
   2.1. Aamupäivätoiminta                                                                                            
  
 2.2. Iltapäivätoiminta                                                                                               
   2.3. Ryhmäkoko ja kuljetus                                                                                       
   2.4. Toiminnasta perittävät maksut                                                                        
   2.5. Toimintaan hakemien                                                                                          

3. TOIMINNAN TAVOITTEET                                                                                                     
   3.1. Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen                                                         
   3.2. Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen                  
   3.3. Eettisen kasvun tukeminen                                                                                
   3.4. Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-  
           arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen                                                      

4.  AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SISÄLTÖ                                                                      
   4.1 Aamu- ja iltapäivätoiminta yleisen, tehostetun ja erityisen tuen aikana 
                         
5. YHTEISTYÖ    
                                                                                                                     
6.  HENKILÖSTÖ   
                                                                                                                    
7.  TOIMINNAN ARVIOINTI
                                                                                                               

JOHDANTO

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8a luvun mukaista lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.  Toiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on ollut turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän, tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajan viettotavoille sekä auttaa perheitä kasvatustehtävän toteutumisessa.  Toiminnalla pyritään myös edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa, ehkäisemään syrjäytymistä ja ennaltaehkäisemään riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. 

 Perusopetuslain 48 a §:n 3 momentin mukaisesti Opetushallitus on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisestä sisällöstä antamalla toimintaa varten perusteet.  Kiuruveden Kaupungin järjestämänä 1-2. luokkien ja osa erityisoppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta alkoi 10.8.2004. 

Tämä kaupungin päivitetty aamu- ja iltapäivätoiminnansuunnitelma on suunniteltu näiden perusteiden ja toimintaa säätelevien lainsäädännönmukaisesti. Suunnitelman teossa on huomioitu Kiuruveden kaupungin lapsipoliittinen ohjelma , Kiuruveden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma sekä seutukunnallinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. 

 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET

Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet.  Toiminnassa painottuu laadukas vapaa-ajan toiminta.  Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat.  Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa.  Koulupäivän aikana tapahtuneet asiat tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa toiminnassa huomioon.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan vähintään 570 tuntia koulun työvuoden aikana.  Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7.00 – 17.00 välisenä aikana. 

Toiminnan toteutuksen tulee tapahtua ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilöstön valvonnassa.  Aamu- ja iltapäivätoiminnassa voidaan käyttää koulun tiloja tai muita toimintaan soveltuvia toimintaympäristöjä ja tiloja.   Tilojen ja välineiden tulee olla turvallisia.  Lapset eivät saa joutua kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteeksi.  Toimintaympäristön tulee tukea toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja sitä suunniteltaessa tulee ottaa turvallisuuden lisäksi huomioon toiminnan luonne ja tarkoitus, lapsen kiinnostuksen kohteet ja toiminnan monipuolisuus.

 2. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET KIURUVEDEN KAUPUNGISSA

Kiuruveden kaupunki järjestää  1. ja 2. luokkien ja erityistä tukea tarvitseville lapsille perusopetuksen  aamu- ja iltapäivätoimintaa (Khalll.5.4.03/82§). Toiminnan järjestämisestä vastaa opetuslautakunta, joka hyväksyy toimintasuunnitelman ja toimintasuunnitelman päivitykset.  Toimintaa koordinoi Puistolan päiväkodinjohtaja.  Toiminnan ryhmäkohtaisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat (AIP-ohjaajat).  Toimintaa voidaan toteuttaa yhteistyössä muun yhteisön tai yrityksen kanssa, jolloin kunta tukee  palvelun tuottajaa enintään siinä määrin kuin kunta saa vastaavaan toimintamäärään valtionrahoitusta.  Toimintaa järjestetään taajama-alueella  pääsääntöisesti Lukion tiloissa. Keskustan alueella on haettavana 40 aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaa.  Toimintaan voivat osallistua ne lapset, jotka tarvitsevat sitä vanhempiensa työn tai opiskelun vuoksi.

 2.1. Aamupäivätoiminta

Aamutoimintaa järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäiviä lukuun ottamatta Puistolan päiväkodissa klo 7.00- 9.00 välisenä aikana.  Tarjolla on tila ja valvova aikuinen koulupäivän alkamista edeltävään välituntiin asti.  Toiminta on pääasiassa omatoimista lukemista, pelaamista tai leikkimistä.  Aamulla ei tarjota myöskään aamupalaa. 

 2.2. Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään Lukiolla sijaitsevassa toimipisteessä klo 12.20–17.00 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi saa välipalan.  Toiminta muodostaa kokonaisuuden, joka tarjoaa erilaisia virikkeitä, sosiaalista vuorovaikutusta sekä mahdollisuuden omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon.  

 2.3. Ryhmäkoko ja kuljetus

Ryhmän maksimi koko 20 lasta.  Tällöin toiminnasta vastaa AIP-ohjaaja ja apuohjaaja.  Iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille ei järjestetä koulukuljetusta.  Nivan oppilaat noudetaan Lukiolle tarvittaessa kerran päivässä koulun päättyessä kello 12.20.

 2.4. Toiminnasta perittävät maksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut määritellään opetuslautakunnassa.  Maksuissa noudatetaan eri toiminnoille määriteltyjä maksuohjeita.  Huoltaja sitoutuu maksuun ilmoittaessaan lapsensa toimintaan.  Laskutus suoritetaan jälkikäteen seuraavassa kuussa sovittujen läsnäolopäivien perusteella.  Läsnäolopäivien muutokset astuvat voimaan aina seuraavan kuukauden alusta. 

Vanhemmat voivat hakea alennettua kuukausimaksua erillisellä lomakkeella.  Oikeus alennettuun kuukausimaksuun osoitetaan mm. sosiaalityöntekijän todistuksella siitä, että perhe on saanut tai saa toimeentulotukea kyseisenä vuonna tai perhe on sosiaalitoimen lastensuojelun asiakkaana.  Muutoksen maksuun hyväksyy päivähoidon johtaja. 

 maksut määräytyvät seuraavasti:

lapsi on toiminnassa:

 kertoja           3tuntia      3-4 tuntia    4-5tuntia     aamulla ja iltapäivällä

                     tai alle                                                      3-4 tuntia

                                                                                      

5krt/vk            60€            80€               100€             120€

4krt/vk            55€            65€               85€               100€             14-17pv/kk

3krt/vk            45€            55€               75€               85€               11-13 pv/kk

2krt/vk            35€            45€               55€               65€               6-10 pv/kk

1krt/vk            25€            35€               45€               55€               4-5 pv/kk

 

Satunnainen toimintapäivä 6€

Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi osallistuu ao. toimintaan.                                   

Maksusta peritään puolet, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana.  Jos poissaolo toiminnasta jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä.  Jos lapsi on jostakin muusta syystä kuin sairautensa vuoksi pois toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

2.5. Toimintaan hakeminen

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen tapahtuu erillisellä lomakkeella hakuajan puitteissa.  Hakuaika sijoittuu huhti-toukokuulle.  Hausta ilmoitetaan paikallisessa lehdessä sekä esiopetuksen ja koulujen kautta. Hakulomakkeita saa AIP-ohjaajilta, Puistolan päiväkodista, kaupungintalon monipalvelupisteestä sekä päivähoitotoimistosta ja Kiuruveden kaupungin internetsivuilta.
Hakulomakkeet palautetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorille, joka tekee päätökset lasten toimintaan ottamisesta ja toimipaikkoihin sijoittamisesta.   Paikkoja jaettaessa on ensimmäisen luokan ja erityisopetuksessa olevilla oppilailla etusija.  Toisen luokan oppilaita otetaan mukaan toimintaan, mikäli ryhmässä on tilaa.  Kaikille määräaikana hakemuksensa palauttaneille lähetetään tieto myönteisestä tai kielteisestä päätöksestä. Ilman kerhopaikkaa jääneet lapset jäävät jonoon.  Mahdollisia peruutuspaikkoja tarjotaan ensisijaisesti näille lapsille.  Hakuajan jälkeen tulevat hakemukset käsitellään sitä mukaa, kun saapuvat.  Mikäli vapaita paikkoja on tarjolla, voivat lapset aloittaa toiminnassa, missä vaiheessa vuotta tahansa.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori vastaa jonosta ja peruutuspaikkojen jakamisesta, samoin kuin hakuajan jälkeen saapuvien hakemusten käsittelystä.  Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikan irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti. Lapsille ja vanhemmille järjestetään toiminnan alkaessa mahdollisuus tutustua toimintaan. 

 

3.  TOIMINNAN TAVOITTEET

Opetushallituksen hyväksymissä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lapsen hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.Nämä  tavoiteet velvoittavat kaikkia perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskenteleviä työntekijöitä.

 3.1.  Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen

Toiminnan tavoitteena on koulun ja kotien kasvatustyön tukeminen.  Kodin, koulun ja toiminnan ohjaajien välisen yhteistyön tulee jäsentyä luontevaksi osaksi aamu- ja iltapäivätoimintaa. Ohjaajien työtä ohjaavana periaatteena on kasvatuskumppanuus, jolla tarkoitetaan ammattikasvatajien sitoutumista toimimaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö lisää lapsen tuntemusta ja edistää hänen tarpeidensa tunnistamista.

Lapsen huoltajalla on ensisijainen vastuu kasvatuksesta.  Aamu ja iltapäivätoiminnassa ohjaajat vastaavat lapsen kasvatuksesta yhteisön jäsenenä.  Kasvatustyön tukeminen edellyttää kaikilta toimintaan osallistuvilta keskinäistä kunnioitusta, arvonantoa, yhteistä vastuuta ja mielenkiintoa lapsen kehitystä kohtaan.  Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyö lasta koskevissa asioissa toimii aina vanhempien luvalla ja ohjaajia koskee salassapito velvollisuus lapsen ja perheen asioissa. 

 3.2.  Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen

Toiminnan tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin tunne-elämän tukeminen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen.  Ohjaajien tehtävä on suunnitella toiminta sellaiseksi, että jokainen lapsi kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään.  Lasta ohjataan ilmaisemaan erilaisia tunteita ja oppimaan niiden säätelyä.  Ihmissuhteiden pysyvyys edistää niin lapsen kokemusta turvallisuudesta kuin ohjaajan mahdollisuutta tukea hänen kehitystään.  Pettymysten ja epäonnistumiseen kohtaamiseen tarjotaan erityisesti tukea ja ohjausta. 

Lapsen itsetunnon kehityksen ja itseluottamuksen kannalta on tärkeää, että osallistumista ja onnistumisen kokemuksia korostetaan.  Toiminnassa tulee tukea lasta löytämään persoonallisuuden kasvua tukevia vapaa ajan harrastuksia. 

Toiminnassa tuetaan ja edistetään lasten yhteistoimintaa. Lasten keskinäinen kulttuuri syntyy ryhmässä ja ryhmä muodostaa juuri heidän omista tarpeistaan ja kiinnostuksestaan lähtevän tekemisen muotoutumisen. Toveripiiri mahdollistaa sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen oppimista sekä antaa lapselle tunteen omaan ryhmään kuulumisesta.  Tutussa ryhmässä omaksutut asenteet ja säännöt muovaavat osaltaan tulevaa sosiaalista käyttäytymistä.  Lapsen tulee ikätasonsa mukaisesti saada itse osallistua toiminnan sääntöjen ja sopimusten muotoiluun.  Yhteiset säännöt ja rajat antavat lapselle kokemuksen turvallisuudesta ja välittämisestä.  Yhteiset säännöt selkeyttävät aikuisen vastuuta ja myös lapsen vastuuta siitä, että kaikilla on hyvä olla toiminnassa mukana. 

 3.3 Eettisen kasvun tukeminen

Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee lapsen eettistä kasvua ja käsitystä ihmisten yhdenvertaisuudesta. Toiminnan eettisenä lähtökohtana on perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteiden 2004 luvussa 2.1 määritelty perusopetuksen arvopohja sekä kodin ja koulun kanssa yhdessä sovitut kasvatukselliset periaatteet.  

Lapsi nähdään toiminnassa arvokkaana yksilönä, joka on ikä- ja kehitysvaiheensa mukaisesti itsestään ja teoistaan vastuullinen, eettisessä ajattelussaan aikuisen ohjausta tarvitseva sekä sosiaalisissa taidoissaan jatkuvasti oppiva ja kehittyvä. Aikuisen antama käyttäytymisen malli, vuorovaikutussuhteet sekä arjen tilanteissa kohdattavat eettiset kysymykset ovat tärkeitä eettisen kasvun tukemisessa. Toiminnassa korostuu lapsilähtöisyys.

Lasta tulisi ohjata vastuuseen:

 

  • omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista
  • toisten hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista
  • oman käyttäytymisen aiheuttamista seurauksista ja tunteista itselle että toiselle
  • ryhmän toimintaan liittyvistä sopimuksista ja annettujen ohjeiden noudattamisesta
  • myönteisestä suhtautumisesta ympäristöön , luontoon ja kestävään elämäntapaan

Tavoitteena on yhteisöllinen ilmapiiri, jossa on nähtävissä vastuun, luottamuksen ja huolenpidon arvot.  Lasta ohjataan menettelytapoihin, joilla ristiriitatilanteita voidaan käsitellä rakentavasti. 

 3.4.  Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen

Toiminnassa tulee luoda tilanteita, jotka antavat lapsille mahdollisuuden päästä mukaan toiminnan suunnitteluun tai mahdollisuuden tulla kuulluksi.  Toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa tulee huomioida tyttöjen ja poikien kehityksen erot ja erilaiset tarpeet.  Tavoitteena on, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaittaisiin mahdollisimman varhain ja että lapsen tukemiseen ja tarvittavan tuen järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.  Tarvittaessa toiminnassa voidaan käyttää moniammatillisen yhteistyöryhmän palveluja. (mm. erityisopettaja, sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja)

 

 4.  AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SISÄLTÖ                     

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelusta on Opetushallituksen perusteissa annettu päälinjaukset.  Toiminnalla on sisällöllisesti oma erityisluonteensa, jolle on ominaista toiminnan monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus.

Toiminnan sisältöjen suunnittelussa otetaan huomioon lapsen tarpeet ja omat toiveet.  Sisältöjä valittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomio leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin.  Toiminnan sisältö voidaan liittää erilaisiin tavoitteellisiin harrastuksiin ja muuhun kehitystä tukevaan toimintaan kuten käden taidot, kielellinen ja kuvallinen ilmaisu, musiikki, liikunta ja arkiaskareet.  AIP-ohjaajat suunnittelevat toiminnan yksityiskohtaiset sisällöt ja toimintamuodot lukukausi- kuukausi- ja viikkosuunnitelmissa. Toiminnan sisällön tulee tukea toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Sisällöt on suunniteltava niin, että aamu- ja iltapäivätoiminta muodostuu lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikuntaa ja ulkoilua, mahdollisuuden myös omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa voidaan varata aikaa koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen, mutta vastuu läksytehtävien valvonnasta on kuitenkin vanhemmilla.

 4.1. Aamu- ja iltapäivätoiminta yleisen, tehostetun ja erityisen tuen aikana

Perusopetuslain ja Opetushallituksen laatimien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti  oppilaan saama tuki voidaan jakaa yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Aamu- ja iltapäivätoiminta voi tarvittaessa olla osa perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätomintaan koko perusopetuksen ajan.

Toiminnan lähtökohtana ovat aamu-aja iltapäivätoiminnan yleiset tavoitteet ja sisällöt.  Lisäksi toiminnassa tulee ottaa huomioon lapsen yksilölliset tarpeet.  Toiminnan tulee tukea itsetunnon ja omatoimisuuden kehitystä, sosiaalista kasvua sekä itsenäistymistä oppilaan omien edellytysten mukaisesti.  Lasta tulee kannustaa aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen.  Toiminnassa otetaan huomioon lapsen ikä ja kehitysvaihe.  Tilojen, välineiden ja muiden toimintaedellytysten turvallisuuteen, terveellisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota.  Huoltajien kanssa sovitaan, miten tukea tarvitsevan lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnassa.  

Ohjaajien ammatillista osaamista työskentelyssä tukea tarvitsevien lasten kanssa vahvistetaan mm. perehdytyksen avullaa. Ohjaajien käytössä ovat myös erityisopettajien ja oppilashuoltohenkilöstön antama konsultaatioapu.

 5.  YHTEISTYÖ

Päivähoito tekee yhteistyötä eri hallintokuntien ja viranhaltijoiden kanssa lapsen edun mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoiminta toimii tiiviissä yhteistyössä koulujen ja kotien kanssa.  

6. HENKILÖSTÖ

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori. Hän toimii aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön esimiehenä. Toiminnan ohjaajina toimivat koulutetut AIP-ohjaajat. Tarvittaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan myös muita kaupungin henkilöstöresursseja. Jos oppilaalla on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, huolehditaan lapsen avustajapalvelujen saamisesta myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa.  Mahdollisia muiden toimijoiden järjestämiä harrastekerhoja voivat ohjata henkilöt, joilla on kokemusta lasten kanssa toimimisesta.  Tälläistä harrastustoimintaa olisi liikunta, askartelu, musiikki, ilmaisutaito tai muu sellainen toiminta joka soveltuu kaikille kyseisen ikäluokan lapsille. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstöä koskee 1.4.2004 voimaan tullut laki, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

 

7. TOIMINNAN ARVIOINTI

Toiminnan järjestäjän  tulee hyväksyä perusopetuslaissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma, jossa on huomioitu Opetushallituksen laatimat toiminnan perusteet sekä paikalliset olosuhteet. Laki vellvoittaa kunnan arvioimaan järjestämäänsä toimintaa, osallistumaan toimintansa ulkopuoliseen arviointiin sekä julkistamaan arvioinnin keskeiset tulokset. 

Palautteen ja arvioinnin tarkoituksena on saada luotettavaa, ajantasaista tietoa toimintaa koskevan päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.  Arvioinnin avulla saadaan tukea  lasten toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, tarjotaan vanhemmille tietoa sekä tuetaan henkilöstön osaamista.  Arvioinnilla pystytään turvaamaan ja kehittämään toiminnan laatua.

Eduskunnan velvoittamana opetusministeriö seuraa lainmukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutumista esim. kyselyjen avulla, selvittää toiminnan laajuutta, laatua ja palvelutarjonnan monipuolisuutta sekä palvelun rahoitusta ja hintaa.

Tietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta kerätään kyselyin toimintaan osallistuvilta lapsilta, vanhemmilta sekä henkilöstöltä.  Laadukas toiminta vaatii toiminnan jatkuvaa seurantaa, mutta myös aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön kykyä arvioida omaa työtään.