• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta

Luvat

 

Lupien käsittely 

Hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä kannattaa ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan ja selvittää hankkeen luvanvaraisuus.

Rakennustarkastaja käsittelee ja myöntää rakentamiseen tarvittavat luvat:

 • rakennusluvat
 • toimenpideluvat
 • toimenpideilmoitukset
 • purkuluvat ja -ilmoitukset  
 • maa-ainesluvat.

 

Lupien käsittelyaika on keskimäärin yhdestä kolmeen viikkoa. Maa-ainesluvissa käsittelyaika on yleensä kahdesta kolmeen kuukautta.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Tuomo Halme p. 040 707 7681Luvat ja lupien tarve

Rakennuslupa 

Rakennuslupa tarvitaan

 • rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen
 • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin  
 • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (esim. ullakkotilojen käyttöönotto, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintiloiksi jne.) 
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen (esim. loma-asunnon muuttaminen asuinkäyttöön) 

 

Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta. Rakennustyö on aloitettava kolmen (3) vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupa voidaan myöntää määräaikaisena, kuitenkin enintään viideksi (5) vuodeksi.

Hakemusasiakirjat:

 • rakennuslupahakemus Lomake 
 • valtakirja, ellei hakija(t) ole hakemuksen allekirjoittajina 
 • rakennuspiirustukset (pohja, leikkaus, julkisivut), 2 srj
 • asemapiirros, 2 srj 
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (tarvittaessa) 
 • naapurien kuuleminen Lomake  
 • vastaavan työnjohtajan hakemus Lomake   
 • erityisalojen työnjohtajien hakemukset (tarvittaessa) 
 • RH 1 rakennushankeilmoitus (jokaisesta rakennuksesta erikseen) Lomake  
 • hakemus vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä (tarvittaessa) Lomake  
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (tarvittaessa)
 • jätevesijärjestelmän suunnitelma (tarvittaessa) 

 

Toimenpidelupa ja rakentamisilmoitus 

Rakennusluvan sijasta muuhun rakentamiseen tai toimenpiteeseen voidaan hakea toimenpidelupa tietyin edellytyksin. Toimenpiteet on lueteltu MRL 126a §:ssä sekä kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 2.4 olevassa taulukossa.

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan kirjallisen rakentamisilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoituksenvaraiset toimenpiteet on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksen kohdissa 2.3 ja 2.4.

Hakemusasiakirjat:

 • toimenpidelupahakemus tai toimenpideilmoitus Lomake    
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • rakennuspiirustukset ja asemapiirros, 2 srj (tarvittaessa)
 • naapurien kuuleminen Lomake
 • vastaavan työnjohtajan hakemus (tarvittaessa) Lomake  
 • RH 1 rakennushankeilmoitus (tarvittaessa) Lomake  

 

Toimenpidelupa jätevesien käsittelystä 

Jätevesien käsittelyjärjestelmän uusimiseen tai kunnostamiseen haja-alueilla on haettava toimenpidelupa, jonka käsittelee rakennustarkastaja.

Hakemusasiakirjat:

 • toimenpidelupahakemus Lomake
 • jätevesiasetuksen mukainen jätevesisuunnitelma (asemapiirros ja piirustukset suunnitellusta jätevesijärjestelmästä)
 • vastaavan työnjohtajan hakemus Lomake  

 

Maisematyölupa 

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten on haettava maisematyölupa asemakaava-alueella, ranta-asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella (mikäli yleiskaavassa niin määrätään) ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto.

Asemakaava-alueilla maisematyöluvan myöntää kaavoittaja, muilla alueilla rakennusvalvontajaosto.

Hakemusasiakirjat:

 • maisematyölupahakemus Lomake
 • selvitys alueen hallintaoikeudesta
 • karttaote tai mahdollinen ympäristön hoitosuunnitelma
 • selvitys naapurien kuulemisesta Lomake

 

 

Poikkeamismenettely 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voidaan hakea poikkeamista. Myönnettävän poikkeamispäätöksen tekee rakennusvalvontajaosto.

Hakemusasiakirjat:

 • hakemus poikkeamisesta Lomake     
 • ympäristökartta ja asemapiirros
 • luonnossuunnitelmat (jos on tehty)
 • rakennuspaikan hallintaselvitys
 • naapurien kuuleminen
 • tarvittaessa muut lausunnot
 

Purkamislupa ja -ilmoitus 

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, on haettava purkamislupa. Purkamislupa on myös aina haettava historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen. Lupaa ei tarvita talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamiseen.

Kaava-alueen ulkopuolella rakennuksen purkamisesta on tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus 30 päivää ennen ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Rakennuksen tai sen osan purkaminen on järjestettävä niin, että käyttökelpoisia rakennusosia voidaan hyväksikäyttää ja että purkujätteet käsitellään Kiuruveden kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten mukaan.

Hakemusasiakirjat:

 • purkamisilmoitus- tai purkamislupahakemus Lomake     
 • selvitys purettavan rakennuksen hallintaoikeudesta
 • selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä Lomake  
 • hakemus vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä Lomake    
 • tarvittaessa naapurien kuuleminen

 

 

Vastaavan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyminen 

Rakennustyöllä tulee olla maankäyttö- ja rakennuslain asettamat ehdot täyttävä vastaava työnjohtaja, joka sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä.

Hakemusasiakirjat:

 • hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi Lomake
 • tarvittaessa todistukset pätevyydestä